Ömer Hayyam E-Kitap - Ömer Hayyam E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Ömer Hayyam Biografi ve E-Kitapları


Ömer

Gyyaseddin Eb'ul Feth Ömer Ybni Ybrahim'el Hayyam veya Ömer Hayyam (Farsça: عمر خیام)(d. 18 Mayys 1048 - ö. 4 Aralyk 1131) Yranly ?air, filozof,matematikçi ve astronom.

Hayyam Ni?aburludur. Ya?ady?y dönemin ünlü veziri Nizamül-Mülk ve Hasan Sabbah ile ayny medresede zamanyn ünlü alimi Muvaffakeddin Abdüllatif ibn el Lübad'dan e?itim görmü? ve hayaty boyunca her ikisi ile de ili?kisini kesmemi?tir. Bazy kaynaklar; Hasan Sabbah'yn Rey kentinden oldu?uNizamül-Mülk'ün de ya?ça Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah'tan büyük oldu?unu ve böylece ayny medresede e?itim görmediklerini belirtmektedir. Yine de Ömer Hayyam, Hasan Sabbah ve Nizamül-Mülk'ün ili?ki içinde olduklaryny inkar etmemektedir. (Kaynak: Semerkant-Amin Maalouf Amin Maalouf'un bu kitabynda Hasan Sabbah ve Nizamül-Mülk ile Ömer Hayyam'yn ili?kisini ve hikâyelerini kurgulamy? olabilece?i de dü?ünülmelidir. Hayyam'yn kendi dilinden yazyly böyle bir açyklamasy yoktur.)

Birçok bilim adamynca Batyni, Mutezile anlayy?laryna dâhil görülür. Evreni anlamak için, içinde yeti?ti?i Yslam kültüründeki hakim anlayy?tan ayrylmy?, kendi içinde yapty?y akyl yürütmeleri e?ine az rastlanyr bir edebi ba?ary ile dörtlükler halinde dy?a aktarmy?tyr.

Çadyrcy anlamyna gelen "Hayyam" takma adyny babasynyn çadyrcylyk yapmasyndan almy?tyr. Ayryca Ystanbul'un Beyo?lu ilçesinde bir semte adyny da vermi?tir. Tarlaba?y bulvarynda Sakyza?acy y?yklardan ba?layyp, Tepeba?y'na kadar inen caddenin adydyr. Hayyam ayny zamanda çok iyi bir matematikçiydi.Binom Açylymyny ilk kullanan bilim adamydyr. Hayyam, genelde ?iirlerindeki e?lence dü?künlü?ünün belirgin olmasyndan dolayy Rubâileri ile ünlenmi?tir.

Geçmi?te ya?amy? birçok ünlünün aksine Ömer Hayyam'yn do?um tarihi günü gününe bilinmektedir. Bunun sebebi, Ömer Hayyam'yn birçok konuda oldu?u gibi takvim konusunda da uzman olmasy ve kendi do?um tarihini ara?tyryp tam olarak bulmasydyr.

Rubailerinde, dünya, var olu?, Allah, devlet ve toplumsal örgütlenme biçimleri gibi hayata ve insana ili?kin konularda özgürce ve synyr tanymaz bir ?ekilde akyl yürüttü?ü görülmektedir. Akyl yürütürken ne içinde ya?ady?y toplumun ne de daha öncesi zamanlarda ya?amy? toplumlaryn kabul etti?i hiçbir kurala ba?ly kalmamy?, kendinden önce ya?ayanlaryn insan aklyna koymu? oldu?u synyrlary kabullenmemi?, bir anlamda dünyayy, insany, var olu?u kendi aklyyla ba?tan tanymlamy?; bu nedenle de ça?yny a?arak "evrenselli?e" ula?my?tyr. Ancak unutmamak gerekir ki Hayyam'yn ya?ady?y dönem, kendisi gibi ça?lary a?an ve tarihin gördü?ü en büyük dü?ünürlerden birini yaratacak sosyo-kültürel altyapyya sahipti. Kendi tarihinin belki de en aydynlyk dönemlerini ya?ayan Yslam dünyasynda felsefenin hak etti?i ilgiyi gördü?ü, Selçuklu saraylarynda ise sentez bir Orta Do?u kültürü (Türk-Hint-Arap-Çin-Bizans) olu?maya ba?lady?y bir dönemde ya?ayan dü?ünür, böylece nispeten yansyz ve bilimsel bir ö?renim görmü?, Müslüman fakat felsefeyi günah saymayan bir toplum içinde özgürce felsefe ile ilgilenebilmi?tir.

Hayyam, ayny zamanda dünya bilim tarihi için de önemli bir yerdedir. Dünyanyn ilk rasathanesini kurmu?tur. Günümüzde kullanylan Miladi ve Hicri Takvimlerden çok daha hassas olan Celali Takvimi'ni hazyrlamy?tyr. Okullarda Pascal Üçgeni olarak ö?retilen matematik kavramy aslynda Ömer Hayyam tarafyndan olu?turulmu?tur. Matematik, astronomi konularynda dünyanyn önde gelen bilim adamlaryndandyr. Birçok bilimsel çaly?masy oldu?u bilinmektedir.

Ömer Hayyam'yn mezary, Ni?apur,Yran.

Pek çok Rubai ünü sebebiyle Hayyam'ynkilerine kary?tyrylmy?tyr, bilinen kadaryyla Rûbailerinin sayysy 158'dir. Fakat kendisine mal edilenler binin üzerindedir.

Ayryca Ömer Hayyam için tarihteki ilk bilinen sava? kar?yty eylemci yaky?tyrmasy da yapylmaktadyr.

Rubailerinin Türkçeye çevirisi farkly birçok çevirmen tarafyndan yapylmy?sa da rubaileri Türk halkyna sevdiren çeviri Sabahattin Eyübo?lu tarafyndan yapylmy?tyr.

Eserleri 

Hayyam'yn eserlerinden 18 tanesinin ady bilinmektedir, çe?itli bilim dallarynda birçok eser yazmy?tyr.

 1. Ziyc-i Melik?ahi. (Astronomi ve takvime dair, Melik?ah'a ithaf edilmi?tir)
 2. Kitabün fi'l Burhan ül Syhhat-y Turuk ül Hind. (Geometriye dair)
 3. Risaletün fi Berahin Yl Cebr ve Mukabele. (Cebir ve denklemlere dair)
 4. Mü?kilat'ül Hisab. (Aritmeti?e dair)
 5. Ylm-i Külliyat (Genel prensiplere dair)
 6. Newruzname (Takvim ve yylba?y tespitine dair)
 7. Risaletün fil Yhtiyal li Marifet. (Altyn ve gümü?ten yapylmy? bir cisimde altyn ve gümü? miktarynyn bilinmesine dair. Almanya Gotha kütüphanesinde bir nüshasy mevcuttur.)
 8. Risaletün fi ?erhi ma E?kele min Musaderat(Öklid'in bir probleminin çözülmesi metoduna dair, Hollanda Leiden kütüphanesinde bir nüshasy vardyr. F. Woepcke fransyzcaya çevirmi?tir.)
 9. Risaletün fi Vücud (Felsefede ontoloji bahsine dair. Britanya kütüphanesinde bir nüshasy mevcuttur.)
 10. Muhtasarun fi't Tabiiyat (Fizik Ylmine dair)
 11. Risaletün fi'l Kevn vet Teklif (Felsefeye dair)
 12. Levazim'ül Emkine (Meskûn yerlerin iklimi ve hava de?i?ikliklerine dair)
 13. Fil Cevab Selaseti Mesâil ve fi Ke?fil Hicab (Üç meseleye cevap ve alemde zytly?yn zorunlu oldu?una dair)
 14. Mizan'ül Hikem (Pyrlantaly e?yalaryn ta?laryny çykarmadan kyymetini bulmanyn yöntemine dair)
 15. Abdurrahman'el Neseviye Cevab (Hak Teâlâ'nyn alemleri yaratmasynyn ve insanlary ibadetle yükümlü kylmasynyn hikmetine dair)
 16. Nizamülmülk (Arkada?y olan vezirin biyografisi)
 17. E?'ary bil Arabiyye (Arabça rûbaileri)
 18. Fil Mutayat (Ylim prensipleri)

Ömer Hayyamrubailer e-kitap, Ömer Hayyamrubailer e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 1 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Ömer Hayyam e-kitapları, Ömer Hayyam e-kitapları oku, Ömer Hayyam e-kitapları indir, Ömer Hayyam e-bookları, Ömer Hayyam e-bookları oku, Ömer Hayyam e-bookları indir, Tüm Ömer Hayyam e-kitapları, Tüm Ömer Hayyam e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.