Bertolt Brecht E-Kitap - Bertolt Brecht E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Bertolt Brecht Biografi ve E-Kitapları


Bertolt

Bertolt Brecht, kysaca Bert Brecht. Asyl ady Eugen Berthold Friedrich Brecht (d.10 ?ubat 1898 Augsburg - ö.14 A?ustos 1956 Berlin20.yüzyylyn en etkiliAlman ?airi, oyun yazary ve tiyatro yönetmeni olarak nitelendirilir. Eserleri uluslararasy alanda da saygy ile kabul görmü? ve ödüllendirilmi?tir. Daha önceErwin Piscator tarafyndan ady konulan epik tiyatronun , di?er bir deyi?le "Diyalektik Tiyatro"’nun kurucusudur. Brecht kendisini (Walter Benjamin’e söyledi?i gibi) "Komünist" olarak tanymlar.

Çocuklu?u ve Gençli?i

Eugen Berthold Friedrich Brecht 10 ?ubat 1898'de Augsburg'da dünyaya geldi. Achern do?umlu olan babasy Berthold Friedrich Brecht, daha sonra müdürü oldu?u Haindlsch Ka?yt Fabrikasy’nda yönetici olarak çaly?yyordu. Annesi Sophie Brecht, Brezing do?umluydu. Gençli?inde Eugen olarak tanynan Brecht, daha sonra Berthold veya Bertolt adyny seçti. Annesi, gençli?inde utangaç ve kolay hastalanan Brecht’i sürekli kollamak zorundaydy. Ylkokuldan sonra, 1908 – 1917 yyllary arasynda Peutinger lisesine gitti. Liseyi, sava? nedeni ile uygulamaya konulan, kolayla?tyrylmy? synav sonucu bitirdi.

Sava? çy?lyklarynyn atylmaya ba?lady?y zaman, daha okulda iken Horatius’un "Dulce et decorum est pro patria mori" ("Anavatan için ölmek ho? ve onurludur") sözü üzerine yazdy?y bir kompozisyonda ““Anavatan için ölmek ho? ve onurludur” sözü yalnyzca bo? kafalylaryn ra?bet etti?i bir propaganda sloganydyr” cümlesi ile sava?a kar?y tavryny net bir ?ekilde koymu?tur. Bu nedenle okuldan atylmakla cezalandyrylmasy gündeme gelmi?ti. Babasynyn hatyry ve din dersi ö?retmeninin araya girmesi ile bu cezadan kurtuldu.

Üniversite yyllary 

1917 den 1918 e kadar Münih’deki Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde do?a bilimi, typ ve edebiyat okudu. 1918 yylynda Augsburg askeri hastanesinde syhhyye askeri olarak görevlendirilmesinden dolayy ö?renimini yaryda kesmek zorunda kaldy. 1919 yylynda derslere girmemek için bir ba?vuru yapty ve kabul edildi. Daha sonra da okul etkinliklerine çok nadir olarak katyldy. 29 Kasym 1921 yylynda okuldan kaydy silindi. 1921-22 yyllarynda Berlin felsefe fakültesine kayytlyydy; fakat ö?renime ba?lamady.

1916 yylynda, büyük gençlik a?ky "Bi" diye ça?yrdy?y, Paula Banholzer’le tany?ty. Bu ili?kiden 3 Nisan 1919 yylynda o?lu Frank Banholzer, Kimratshofen’da dünyaya geldi. Çocu?a, Brecht’in çok önem verdi?i ?air Frank Wedekind’in adyny verdiler. Küçük Frank ilk üç yylyny Kimratshofen’de geçirdi. Sonralary de?i?imli olarak büyükanne, Brecht’in yeni sevgilileri Marianne Zoff ve Helene Weigel çocukla ilgilendiler. Brecht’in o?lu II. Dünya Sava?y ’nda di?er cephelerin yany syra do?u cephesinde görevlendirildi. Frank Banholzer 13 Kasym 1943 tarihinde Rusya Porchow’da, ordu sinemasyna yapylan bir bombardyman sonucu öldü.

Sürgün öncesi ba?arylar

1920 yylynda annesi vefat etti. Ayny yyl, çok de?er verdi?i, tanynmy? kabaretist Karl Valentin’le tany?ty. Birlikte yaptyklary çaly?malar Brecht’in ilerideki ba?arylaryny önemli ölçüde etkiledi. 1920 yylyndan itibaren tiyatrocularla ve edebiyatçylarla ili?kileri geli?tirmek için syk syk Berlin’e gitti. Orada ba?kalarynyn yany syra, zaman zaman evini payla?ty?y, Arnolt Bronnen’le tany?ty ve ismini Bertolt olarak de?i?tirdi. 1924 yylynda Berlin’e yerle?ti. Önceleri Max Rheinhardt’yn Berlin Alman Tiyatrosu’nda, Carl Zuckmayer’le birlikte dramaturg olarak, Münih Oda Tiyatrosu’nda da kendisi sahneye oyunlar koyarak çaly?ty. Gecede Trampet Sesleri oyunu ile 1922 yylynda Kleist Ödülü’nü aldy ve oyuncu ve opera sanatçysy Marianne Zoff ile evlendi. Bir yyl sonra 12 Mart’ta kyzlary Hane Hiob dünyaya geldi. Kysa bir zaman sonra da ileride evlenece?i ve 1924 yylynda, ikinci o?lu Stefan Brecht’i do?uran sevgili "Helli"'si Helene Weigel ile tany?ty. Üç yyl sonra Marianne Zoff’dan bo?andy. Helene Weigel’le evlenmesinden sonra 1929 yylynda kyzy Barbara Brecht Schall dünyaya geldi.

1920'li yyllaryn ikinci yarysynda Brecht artyk inançly bir komünistti ve çaly?malary da politik amaçlaryna uygun hale geliyordu. Hiçbir zaman Alman Komünist Partisi üyesi olmady. Politik dü?üncelerine paralel olarak 1926 yylyndan itibaren epik tiyatro da geli?iyordu. Peter Suhrkamp ile birlikte, 1930 yylynda kaleme aldyklary Mahagony ?ehrinin Yükseli?i ve Dü?ü?ü Operasy Yçin Notlar makalesi tiyatro teorisi ile ilgili çok önemli bir yazydyr. Kurt Weill ile birlikte yapylan müzikal drama çaly?malary, epik tiyatronun geli?mesine çok önemli katkylarda bulunmu?tur.

Brecht, eserleri ile toplumsal yapyyy ?effaf hale getirmeyi, özellikle yapynyn de?i?tirilebilece?ini göstermek istiyordu. Ona göre edebi metinler bir i?e yaramak zorundaydy.

Brecht’in Marksist dü?ünceleri, gerek Karl Korsch, Fritz Sternberg ve Ernst Bloch gibi dogmatik olmayan parti dy?y Marksistlerin, gerekse resmi komünist parti çizgisinin etkisi altyndaydy. Bir dizi Marksist ö?retiye dayaly oyunlar ortaya çykmy?ty. O yyllarda yazylan eserler Hegel ve Marx’yn eserlerinin etkisi altyndaydy. 1927 yylynda yayynlanan toplu ?iirleri Bertolt Brecht’in Dua Kitaby (Bertolt Brechts Hauspostille) genelde o zamanlarda yazylan metinlerden olu?uyordu. 1928 yylynda Brecht, Weimar Cumhuriyeti’nin tiyatrodaki en büyük ba?arylaryndan birisi olan, Kurt Weill’in müziklerini yapty?y Üç Kuru?luk Opera’nyn, 31 A?ustos 1928 tarihinde yapylan ilk gösteriminin gururunu ya?ady.

Dünya çapynda bir üne kavu?an ve bir çok tiyatroda sahnelenen oyun yanly? anlamaya kurban gitti. Toplumu ele?tirmek için yazylan oyun, Brecht’i ele?tirmek isteyenlerin i?ine yarady. Ba?ka ara?tyrmacylar, özellikle 1928 yylynda yazylan ?ekli ile oyunun toplumu ele?tirmede fazla keskin olmayan bölümlerine vurgu yaparak yanly? anla?ylma tezini ortadan kaldyrdylar. Ylerideki gözden geçirmelerde Brecht, Üç Kuru?luk Opera filmi için yazylan; fakat prodüktörler tarafyndan reddedilen, senaryoda ve 1934 yylynda yazdy?y Üç Kuru?luk Roman’da ele?tiri dozunu arttyrdy.

1928 yylynda, oyunlary ve ?arkylary için önemli bir besteci olacak olan Hanns Eisler ile tany?ty. Bu tany?madan iyi bir dostluk ortaya çykty ve ikisi 20. yüzyylyn en önemli ?air – besteci çiftini olu?turdular.

Sürgünde ya?am

1933 yylynyn ba?larynda Tedbir (Die Maßnahme) adly oyun polis tarafyndan yasaklandy. Düzenleyiciler vatana ihanetten mahkemeye verildiler. 28 ?ubat günü, Reichstag yangyny’ndan bir gün sonra Brecht, ailesi ve arkada?lary ile birlikte, Berlin’i terk etti ve Prag, Viyana ve Zürih üzerinden, yazar Karin Michaelis’in davetine uyarak, be? yyl kalaca?y Danimarka Fünen’deki Skovsbostrand’a kaçty. Ayny yylyn Mayys ayynda Brecht’in eserleri naziler tarafyndan yakyldy. 1935 yylynda vatanda?lyktan çykaryldy.

1938 yylynda Galilei’nin Ya?amy yazyldy. Oyun yazmanyn dy?ynda Brecht, Prag Paris ve Amsterdam’daki çe?itli sürgün gazetelerine de makaleler yazyyordu. 1939 yylynda Danimarka’yy terk etti.Stockholm yakynlaryndaki bir çiftlik evinde bir yyl ya?ady ve 1940 yyly Nisan ayynda Helsinki’ye geçti. Brecht sürgünde hükümeti, devleti ve toplumu hiçbir zaman açykça ele?tirmedi. Alttan alta, dozunda ve kendi inançlaryna zarar vermeden ele?tirdi. Ailesi ile birlikte yaz boyunca kalmak üzere, Finlandiya’ly yazar Hella Wuolijoki’nin daveti üzerine gitti?i Marlebäck’da, Wuolijokis’in metinlerine dayanarak Bay Puntilla ile U?a?y Matti’yi yazdy. 1941 yylynda Moskova üzerinden Trans Sibirya Ekspresi ile Wladiwostok’a, oradan da Sovyetler Birli?i’nin do?usundan gemi ile,Hollywood yakynlaryndaki Santa Monica’da ya?ayaca?y Kaliforniya’ya gitti. Senarist olarak çaly?mak istedi ise de, o i? olmady. Politik i?ler yapmasy olanaksyzdy. Kendisini "Ö?rencileri olmayan bir ö?retmen" olarak nitelendiriyordu. Daha sonra Amerika’daki sürgün yyllarynda yapty?y tek tiyatro çaly?masynda ba?rolü oynayacak olan Charles Laughton ile birlikte, ilk gösterimi 9 Eylül 1943 de Zürih Tiyatro Evi’nde gerçekle?en, Galilei’nin Ya?amy’ny çevirdi.

ABD’de Komünist Parti üyesi olmakla suçlandy ve 30 Ekim 1947 tarihinde "Amerika'ya Kar?y Etkinlikleri Soru?turma Komisyonu" tarafyndan sorgulandy. Komünist partiye üye olup olmady?y veya halen partiye üye mi oldu?u sorusuna Brecht hayyr cevabyny verdi ve devam ederek Almanya’da da komünist parti üyesi olmady?yny söyledi. Bir gün sonra, New York’da Galilei’nin Ya?amy oyununun galasy oynarken, Paris üzerinden Zürih’e geçti. Kendisini kabul eden tek ülke olmasy nedeni ile Ysviçre’de bir yyl kaldy. Baty Almanya’ya girmesine izin verilmedi. ?ubat 1948 tarihinde Sofokles’in Antigonu oyunu Ysviçre’de Chur Devlet Tiyatrosu’nda ilk gösterimini gerçekle?tirdi. 12 Ekim 1950 tarihinde Brecht ve Weigel Avusturya vatanda?ly?yna kabul edildiler. Ayny ay içerisinde Brecht’in uzun yyllar birlikte çaly?ty?y arkada?y Kurt Weill New York’da öldü.

Berlin’e dönü? 

Ortamyn de?erlendirilmesi

Sava?tan hemen sonra arkada?lary Brecht’e, Almanya’ya dönmesi ve oyunlaryny kendisi sahneye koymasy için basky yapyyorlardy. Ama o bekliyor ve ortamy de?erlendiriyordu. Sovyetler Birli?i tarafynda kalan bölgede, 1948 yylynda, bir çok tiyatronun açylmasy ve Berlin Halk Sahnesi’nin yenilenmesi de bitince Ekim 1948 de Brecht, Alman Demokratik Cumhuriyeti Kültür Birli?i’nin daveti ile, Zürih’den Salzburg ve Prag üzerinden Berlin’e do?ru gitmek üzere yola çykty. Baty tarafynda kalan bölgeden geçmesi hala yasakty. Berlin’e gelir gelmez hemen önemli sanatçylar ve yöneticilerle ili?ki kurdu. Brecht’in çaly?malaryna çok de?er veren Alexander Dymschitz Sovyet askeri idaresinin ba?yndaydy ve Brecht’in yapacaklaryna olumlu bakyyordu. Politik kararlaryna çok güvendi?i Jacob Walcher ile tekrar bulu?masy, politik tarty?malar için bir uzmanla kar?yla?masy Brecht’i çok mutlu etmi?ti. Brecht önceleri kamuoyuna politik açyklamalar yapmaktan kaçyndy. Bekledi ve izledi. Dönü?ümün itici gücünün i?çi synyfyndan de?il de yukarydan geldi?ini tespit etmi?ti. Berlin’deki ilk yyllarynda, Brecht daha tam anlamyyla kabul görmemi?ken, yayyncylarla pazarlyklar gündeme geldi. Biraz bekledikten sonra yayyn i?lerini düzene soktu: Peter Suhrkamp tarafyndan, Denemeler (Versuche) ve Toplu Eserler (Gesammelten Werke) yayynlanacak ve lisans sahibi, Alman Demokratik Cumhuriyeti – Aufbau Yayynevi olacakty. Sahne oyunlarynyn haklary Basel’daki Reiss Yayynevinde kalacakty. Aufbau Yayynevi Brecht’in ?iirleri ile de ilgileniyordu.

Brecht için önemli olan tekrar tiyatroda çaly?makty. Wolfgang Langhoff’un, Alman Tiyatrosu’nda kendi eserlerini sahneleme teklifini hemen kabul etti. Böylece Berlin’li arkada?larynyn, sanatçylary bir Berlin Tiyatrosu’nda toplama amacyna da ula?yyordu. Erich Engel’in, 1949 yylynda Berlin’e gelmesi ile birlikte Brecht hemen Cesaret Ana ve Çocuklary oyununu sahnelemeye ba?lady. Oyunun ilk gösterimi, Brecht, Engel ve ba?rol oyuncusu Weigel için görülmemi? bir ba?aryydy. Oyun bir taraftan basynda övülürken, di?er taraftan ileride, kültür sorumlulary ile ortaya çykacak olan çaty?malaryn da ba?langycyny olu?turuyordu. Jdanov ’un 1948 yylynda Sovyetler Birli?i’nde ba?latty?y, biçim tarty?malarynyn Almanya Demokratik Cumhuriyeti sanat ve kültür çaly?malaryna da yansymasy umudu ile, halka yabancy kültür çökü?ü gibi, soru i?aretleri ile dolu kavramlar açykça kamuoyu önüne çykarylyyordu.

Kalan i?lerini düzene sokmak ve Berlin’deki yeni çaly?malary için oyuncu ayarlamak üzere Zürih’e geldikten kysa bir süre sonra, Paris komünü tarihi üzerine kapsamly çaly?malar yapty. Norveçliyazar Nordhal Grieg’in "Bozgun" isimli oyunundan esinlenerek yazdy?y "Komün Günleri" oyununun metinleri Nisan 1949’da bitmi?ti; fakat Brecht sonuçtan çok memnun kalmady?y için oyunun sahnelenmesini ileri bir tarihe atty. 24 Mayys 1949 tarihinde Zürih’den ayryldy?ynda, di?erlerinin yany syra, Therese Giehse, Benno Besson ve Teo Otto ile sözle?meler yapmy?ty.

Kendi tiyatrosu 

Brecht’in Ysviçre’de bulundu?u süre içerisinde, Helene Weigel, Brecht’in kendi tiyatrosunun kurulmasy için gerekli altyapy çaly?malaryna ba?lamy?ty. Bu giri?im, Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl ve Sovyet askeri idaresi yöneticisi Alexander Dymschitz tarafyndan güçlü bir ?ekilde desteklendi. Almanya Birle?ik Sosyalist Partisi’nin (SED) Politbürosu "Helene Weigel Ensemble"’si kurulmasy için 29.Nisan.1949 tarihinde gerekli mercilere, 1 Eylül 1949’da oyun çaly?malaryna ba?lama yetkisi ile, bilgi vermi?ti. 

Helene Weigel’in tiyatro yöneticisi olmasy Brecht’in yararynaydy. Bir yandan bürokrasi ile u?ra?mayacakty, di?er yandan da Weigel’in onu kendi hyrslary nedeni ile uzla?malara zorlamayaca?yndan emindi. Ylk yyllarda kadro, sürgündeki oyuncular ve yönetmenlerle yurt içindeki genç yeteneklerden olu?uyordu; fakat So?uk sava? bu alanda da etkili olmaya ba?lady. Sözler yerine getirilmemeye ba?lady. Brecht’in bekledi?i Peter Lorre gibi sanatçylar Berlin’e gelmediler. Teo Otto gibi biçim açysyndan anla?amady?y sanatçylar birlikte çaly?mayy sonlandyrdylar.

ADC’deki tiyatro çaly?malary 

1949 yylynda ADC’nin kurulmasy ile birlikte bir Sanat Akademisi kurulmasy da gündeme geldi?inde, Brecht kendi dü?üncelerini burada hayata geçirmeyi denedi. "Akademi kesinlikle üretici olmaly, temsili kalmamaly" diyordu. 1950 yylynda Alman Sanat Akademisi'ni di?er sanatçylar ve aydynlarla birlikte kurdu.Usta oyuncular konusunu da gündeme getirmi?ti. Brecht daha ady konmamy? Berliner Ensemble’da, Benno Besson, Peter Palitzsch, Egon Monk ve di?er ö?rencilerle çok syk bir arada olmaktan ho?lanyyordu. 1950 yylynyn ba?larynda, hayaty boyunca sempati duydu?u ?air Jakob Michael Reinhold Lenz’in Lala(Der Hofmeister) oyununu yeniden yazdy. 15 Nisan 1950 tarihinde yapylan gala, ensemblenin, Brecht’in ya?ady?y zamanlarda gördü?ü en büyük ba?arysyydy ve bu oyunla birlikte Brecht, ilk defa kamuoyu tarafyndan yönetmen olarak da kabul görüyordu.[9]. 1950’li yyllaryn ba?ynda SED ilkesel temel kararlar aldy. Buna göre Sosyalizm’in in?asy en temel görev oldu [,,]. Ayny zamanda sanatta biçem tarty?malary da hyz kazandy. Brecht bu konuda dikkatli davranyyordu ve teorik tarty?malara katylmyyordu. Daha çok kendi yolunda küçük adymlarla ilerliyordu. 1950/51 yyllarynda, izleyicisinin kendisinden istedi?iDidaktik Tiyatro ile u?ra?yyor, Ana oyununun yeniden sahnelenmesine hazyrlanyyordu. Bu sahnelemeye yapylan, daha çok uyary anlamyna gelen lütufkar ele?tiriler, bir kez daha Brecht’in özel bir konumda oldu?unu ve ADC’de sanat çaly?malarynyn keyfine vardy?yny, açykca gösteriyordu. Paul Dessau gibi di?er sanatçylar biçemle ilgili ithamlary çok açyk bir ?ekilde hissediyorlardy. 17 Mart 1951 yylynda galasy yapylan Lukullus’un Sorgulamasy operasy do?rudan tarty?malaryn içine girdi. Halk E?itim Bakanly?y’nyn kasytly olarak da?ytty?y biletler yoluyla bir fiyaskonun organize edildi?i çok açykty. Plan ba?arysyzlykla sonuçlandy. Oyunla ilgili tarty?malara yüksek mevkilerdeki devlet adamlarynyn da kary?masyna ra?men, Brecht çok dikkatli davrandy ve sürekli uzla?ma yollary arady. 7 Ekim 1951 tarihinde Demokratik Alman Cumhuriyeti 1. Synyf Devlet Ödülü’nü aldy. 1952 yylynda, daha sonra da sykça deneyece?i, oyunlaryn önce Berlin dy?ynda oynanmasy uygulamasyna, Eski Faust’u (Urfaust) genç oyuncularla birlikte Potsdam’da sahneleyerek ba?lady. 2 Temmuz 1952 tarihinde Helene Weigel ile birlikte Buckow’da bir eve ta?yndy. Övünerek "Ben ?imdi yeni bir synyfa aitim. Kiracylaryn synyfyna" diyordu.[11].Bu evde Eylül 1953 tarihine kadar Buckow A?ytlary ?iirleri ve Turandot veya Aklayycylar Kongresi oyunu üzerinde çaly?ty. Bu zaman içerisinde, sürekli de?i?en sevgilileri ile sorunlar ya?ady. Helene Weigel geçici olarak Rheinhardstraße 1 numaraya, Brecht ise Chausseestraße 125 numaraly eve ta?yndy. Tiyatrodaki i?lerini de ihmal etmeye ba?layan uzatmaly sevgilisi Ruth Berlau da, Brecht için artyk yük olmaya ba?lamy?ty. 1953 yylynda PEN Yazarlar Kulübü (Do?u – Baty) ba?kany seçildi.

Son yyllary [de?i?tir]

Ocak 1954’te ADC Kültür Bakanly?y kuruldu ve Johannes R. Becher bakan oldu. Eski idari yapy ortadan kalkynca, sanatçylarla yöneticiler arasyndaki gerginliklerde yok oldu. Biçem tarty?malaryna son verildi. Brecht bu de?i?imi sevinçle kar?ylady ve sanatçy arkada?laryny bu yeni ?ansy kullanmak için ça?yrdy. Mart 1954’de Berliner Ensemble, Schiffbauerdamm Tiyatrosu’na ta?yndy. Ayny yyl Brecht Alman Sanat Akademisi Ba?kan Yardymcysy oldu. 18 Aralyk 1954 tarihinde Halklararasy Bary? ve Anla?ma Stalin Ödülü’nü aldy. 1955 yylynda, arka planda yükselen do?u baty yüzle?melerinin yapyldy?y, baty Berlin’deki tarty?ma ak?amlaryna katylyyor, Sava? Alfabesi’ni yayynlamakla u?ra?yyor ve bunlara paralel olarak tiyatrosunun yöneticilerine yeni oyunlar için fikirler veriyor, planlar yaptyryyordu. Ya?amynyn son zamanlarynda Brecht çok çaly?yyordu. Her yyl iki oyun sahneye koyuyor, tiyatronun di?er yönetmenlerinin sahneye koydu?u oyunlaryn hemen hemen tümünde görev alyyor, onlara yardymcy oluyor ve yazarlyk i?inin her türlüsünde ürün veriyordu. 1954 ve 1955 yyllarynda Paris’te iki oyun oynadylar ve uluslarararasy bir tiyatro haline geldiler. 1955 yylynda katyldyklary Paris Festivali’nde Kafkas Tebe?ir Dairesi oyunu ile ödül kazandylar. Bu muhte?em ba?ary tiyatro yöneticilerini harekete geçirmi?ti: Brecht, hiçbir risk almaksyzyn sahnelenebilir.

Ölüm 

Brecht ve Weigel’in mezarlary

1956 yylynyn Mayys ayynda Brecht grip oldu ve Berlin’deki Charité hastanesine yatyryldy. Dinlenmek için 1956 yazyny Berlin’e 50 km uzaklyktaki Schermützelsee gölünde geçirdi. 12 A?ustos 1956 günü kalpkrizi geçirdi. 14 A?ustos 1956 günü saat 23:30 da Berlin’de, bugün Brecht Evi olan Chausseestraße 125 numarada öldü. 17.A?ustos günü çok büyük bir kalabaly?yn, çok sayyda politikacylaryn ve kültür camiasyndan sanatçylaryn katylymy ile topra?a verildi. Törende hiçbir konu?ma yapylmady. Mezary, 1971 yylynda ölen e?i Helene Weigel’in mezary ile birlikte Dorotheenstadt mezarly?ynda yan yanadyr ve onur mezary statüsündedir.

Çaly?malar 

Oyunlar 

Brecht, oyunlaryny genelde sahnelemelerinden etkilenerek biçimlendiriyordu. Böylece basyly metinler, en azyndan sürgünden önceki zamanlardaki sahnelemelere göre ortaya çykyyordu. Bu deneyimler metinlere yansyyordu. Brecht, 1918 – 1933 yyllary arasynda sahnenin sa?lady?y olanaklar çerçevesinde çe?itli sanatsal deneyler yapty. Almanya’yy terk etmek zorunda kaldyktan sonra bu tutumunu de?i?tirdi. Bazy istisnalar dy?ynda sahnelenip sahnelenmeyece?ine bakmaksyzyn sadece üretiyordu. "Ykinci Dönem" olarak adlandyrylan bu evrede Brecht kendi tarzyny, "Epik Tiyatro"’sunu olu?turdu. Oyunlarynyn yeniden elden geçirilmesi gündemdeydi. Brecht, de?i?en politik ko?ullary oyunlaryna yansytyyordu. Burada Galilei’nin Ya?amy’nyn Amerikan versiyonu, gerek ba?rol oyuncusu Charles Laughton’un replik ve sahne yetenekleri, gerekse II. Dünya Sava?y’nda atylan Amerikan atom bombasynyn yaratty?y, topluma kar?y bilim adamlarynyn sorumlulu?u sorusunun ertelenmesi açysyndan, örnek olarak gösterilebilir. Sava?tan sonra Avrupa’ya döndü?ünde, di?er yazarlaryn eserlerinin de üzerinde çaly?ty?y tiyatro çaly?malaryna a?yrlyk verdi.

Brecht, 48 oyun ve yedi tanesi oynanabilir durumda olan yakla?yk 50 oyun tasla?y yazdy. Küçük i?lerin dy?ynda Baal Brecht’in ilk oyunuydu. Bunu 1919’da, ele?tirel bir oyun olan Gecede Trampet Sesleri oyunu izledi. En büyük ba?arysy, Üç Kuru?luk Opera 1928 yylynda ortaya çykty. Kurt Weill’in müzi?i olmasaydy bu ba?ary elde edilemezdi. 1930 yylynda Mahagonny ?ehrinin Yükseli?i ve Çökü?ü oyunu Leipzig’de izleyicilerin kar?ysyna çykty?ynda, büyük bir ihtimalle politik kar?ytlarynyn ky?kyrtmalary sonucu yapylan ayaklanma benzeri gösteriler yüzünden, Almanya’nyn en büyük tiyatro skandallaryndan birisi ortaya çykty. Brecht’in sürgündeki oyunlary klasik "tiyatro kurumu"[15] çerçevesinin dy?yna çykmazken, operalary ve ö?retici oyunlary avangard olarak de?erlendirilir.

Elisabeth Hauptman, Brecht’in, oyun yazmak için "Kar?ysynda canly ve onunla birlikte çaly?an" birisine ihtiyaç duydu?unu söyler. Brecht’in talebesi Manfred Wekwerth de ?airin, biryerlerde bir ?eyler buldu?unda, onu de?i?tirmek ve yeniden yaratmakta usta oldu?unu biliyordu. "O’nun için önemli olan bir ?eyler yapmak de?il, ba?ka bir ?eyler yapmakty". Talebeleri ile birlikte çaly?mak ve çok syky bir i?birli?i yapmak, aslynda kendisi olaya hakim olan Brecht için ola?an bir durumdu her zaman. Bu çaly?ma tarzy nedeniyle, Brecht’in ölümünden sonra birkaç efsane ortaya çykmy?ty. Di?er taraftan Brecht modern tiyatronun sundu?u tüm olanaklary oyunlarynyn tasarymynda kullanyyordu. Burada da bu i?in uzmanlaryndan yardym alyyordu.

?iirler 

Çok syk alynty yapylan 400 (Dörtyüz) Genç ?air Üzerine Kysa Bir Rapor (Kurzer Bericht über 400 (vierhundert) junge Lyriker) ba?lykly yazysynda Brecht, bir ?iirin “Kullanym De?eri” olmasy gerekti?i üzerine, görü?lerini açyklyyordu. “[..] Bu tür sadece lirikten ibaret ürünler abartylyyor. Bu ürünler bir dü?üncenin ya da yabancylar için de yararly olan duygularyn asyl jestlerinden çok uzakla?yyorlar.”[18]. Bir ?iire yükledi?i bu dü?ünceleri ve belgesel de?erleri, yazdy?y tüm ?iirlerine yansytty. Brecht’in ?iirleri ola?anüstü kapsamlyydy. Großen kommentierten Berliner und Frankfurter Ausgabe kitabynda, bazylary de?i?ik versiyonlarda yazylmy?, yakla?yk 2300 ?iir vardy. Açykca görülüyor ki, Brecht için her önemli olay ve dü?üncelerin ?iir formunda yansytylmasy bir gereksinmeydi. Ölümünden kysa bir süre önce bile yirmi yeni ?iir yazmy?ty. ?iirlerin formlary da ola?anüstüydü. ?iirleri, kafiyesiz metinlerden, çift kafiyeli klasik destanlara kadar uzanan bir çe?itlili?e sahipti.

Bertolt Brechtyarinin-buyuklerine-siirler e-kitap, Bertolt Brechtyarinin-buyuklerine-siirler e-book

Bertolt Brechtme-ti-tarihte-diyalektik e-kitap, Bertolt Brechtme-ti-tarihte-diyalektik e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 2 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Bertolt Brecht e-kitapları, Bertolt Brecht e-kitapları oku, Bertolt Brecht e-kitapları indir, Bertolt Brecht e-bookları, Bertolt Brecht e-bookları oku, Bertolt Brecht e-bookları indir, Tüm Bertolt Brecht e-kitapları, Tüm Bertolt Brecht e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.