Mehmed Rauf E-Kitap - Mehmed Rauf E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Mehmed Rauf Biografi ve E-Kitapları


Mehmed

A?ustos 1875 tarihinde Ystanbul'da do?du. Servet-i Fünun edebiyatynyn tanynmy? romancysy. 1875 yylynda istanbul’da do?du. Ylk ö?renimini Balat Mahalle Mektebinde yapty; orta ö?renimi Sö?ütlüçe?me Rü?tiyesinde bitirdi. Sonra Heybeliada’daki Bahriye Mektebine girdi. Okul hayâty 1893’te biten yazar, Tarabya önlerinde, elçilik gemilerinin Yrtibat Subayly?yna tâyin edildi.

Tevfik Fikret’in halasynyn kyzy Sermet Hanymla evlendi. Bundan iki kyzy oldu. Mehmed Rauf, Sermet Hanym hayattayken iki evlilik daha yapmy?tyr. Hepsinden kyz çocuklary olmu?tur. Ykinci Me?rutiyetin îlânyna sevinen Mehmed Rauf, o syrada Zanbak adly açyk saçyk hikâyesini ne?redince, subaylyktan atyldy. Geçimini kalemiyle sa?lamak zorunda kaldy. Yakalandy?y hastalyktan kurtulamayan Mehmed Rauf, 1931’de Ystanbul’da öldü. Hastaly?y syrasynda geçim sykyntysyna girdi?inden hükümet bir miktar aylyk ba?lady.

Baty edebiyatyny ve Hâlid Ziyâ’nyn Yzmir’deki yazylaryny yakyndan tâkib ederek edebî ki?ili?ini kazanmy?tyr. Fransyz realistlerine ba?ly olmakla birlikte, daha çok Fransa’daki psikolojik romanyn öncülerinden olan Paul Bourget’in tesiri altynda kalmy?tyr.

Mehmed Rauf, Bahriye Mektebinde okudu?u syrada Fransyzca ve Yngilizceyi ö?renmi?, baty edebiyatyny kendi dillerinden okumu?tur.

Typky Hâlid Ziyâ gibi mensûr ?iirler, hikâyeler ve tahlil romanlary yazan Mehmed Rauf’un hikâye ve romanlarynda hayâtyndan kuvvetli akisler görülür. Bu romanlar, yazaryn ya?ady?y ve ya?amak istedi?i a?k maceralarynyn hikâye ve roman hâline konulmu? ifâdeleri gibidir.

Roman, hikâye, mensur ?iir, tenkit gibi türlerde otuzu a?an eseri olan Mehmed Rauf daha ziyâde Eylül romany ile tanynyr. Bu roman, Türk edebiyatynda, psikoloji ve tahlil romanynyn ba?aryly ilk örne?idir. Yazar eserde, basit bir vak’ayy ele almy? ve dy? âlem tasvirlerinden ziyâde, kahramanlaryn ruh hâllerini; dü?ünce, duygu, tasary ve umut serüvenlerini anlatmaya çaly?my?tyr.

Mehmed Rauf’u Hâlid Ziyâ’dan ayyran ba?ka bir özellik, üslubunun biraz daha sâde ve yalyn olmasydyr. Bir di?eri de üslubu ve hikâyelerinin hemen hemen sâdece a?k ekseni etrafynda dönmesidir.

Mehmed Rauf’un cümle yapysy hayli zayyftyr. O, Hâlid Ziyâ tarzy mensur ?iirlerinin en güzellerini Siyah Ynciler (1901) adly bir kitapta toplamy?tyr. Bö?ürtlen, Ferda’yy Garam, Genç Kyz Kalbi, Karanfil ve Yâsemin, Son Yyldyz, Halâs gibi eserleri, tanynmy? romanlar arasyndadyr. Yhtizâr, Â?ykâne, Son Emel, Menek?e, Bir A?kyn Târihi, Üç Hikâye, Pervâneler Gibi, Kadyn Ysterse, Gözlerin A?ky, Eski A?k Geceleri gibi eserleri de, ço?unu a?k konusunda yazdy?y, küçük ve büyük hikâyelerini toplady?y kitaplardyr. Hâlid Ziyâ’nyn Ferdî ve ?ürekâsy romanyny piyes hâline koyan Mehmed Rauf’un Cidâl, Pençe, Sansar, Ya?murdan Doluya gibi tiyatro denemeleri de vardyr.

Ylk ve orta ö?renimini Balat'daki mahalle mektebiyle, So?ukçe?me Askeri Rü?diyesi'nde gören Mehmet Raûf, Bahriye mektebini bitirerek (1893) deniz subayy oldu. 1894'de staj için Girit'e, 1895'de Kiel kanalynyn açyly? merasiminde bulunmak üzere Almanya'ya gönderildi ve dönü?ünde Trabya'da elçilik gemilerinin irtibat subayly?yna atandy. Üç kez evlenen (ilki Tevfik Fikret'in halasynyn kyzydyr) ve çe?itli gönül maceralary pe?inde sürüklenen Mehmet Rauf 1908'den sonra bahriyeden ayrylarak, hayatyny yazarlykla kazanmaya çaly?ty. Cumhuriyet devrinde kadyn dergileri çykarmasyna, ticaretle u?ra?masyna ra?men eknomik sykytylardan bir türlü kurtulamady ve yoksulluk içinde, 23 Aralyk 1931 tarihinde Ystanbul'da öldü.

ESERLERY
Romanlary:Eylül,Ferda-y Garam, Karanfil ve Yasemin, Genç Kyz Kalbi, Bö?ürtlen, Son Yyldyz, Halas, Ceriha, Kan Damlasy.
Hikaye kitaplary:Yhtizar, Son Emel, A?k Kadyny, Eski A?k Geceleri,Ylk Temas, Ylk Zevk
Oyun:Pençe
Düzyazy ?iirler:Siyah Ynciler

Mehmed Raufeylul e-kitap, Mehmed Raufeylul e-book

Mehmed Raufkan-damlasi e-kitap, Mehmed Raufkan-damlasi e-book

Mehmed Raufdefine e-kitap, Mehmed Raufdefine e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 3 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Mehmed Rauf e-kitapları, Mehmed Rauf e-kitapları oku, Mehmed Rauf e-kitapları indir, Mehmed Rauf e-bookları, Mehmed Rauf e-bookları oku, Mehmed Rauf e-bookları indir, Tüm Mehmed Rauf e-kitapları, Tüm Mehmed Rauf e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.