İmam Gazali E-Kitap - İmam Gazali E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   İmam Gazali Biografi ve E-Kitapları


İmam

El Gazali (Farsça: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي) (d. 1058, Tus - ö. 1111, a.y.), Yranly Yslam âlimi, mutasavvyfy ve müderrisi. Lakablary, 'Hüccet-ül-Yslam' ve 'Zeyüddin'’dir. Genel olarak 'Ymam Gazali' ismiyle tanynmy?tyr.

Ya?ady?y dönemin geleneklerine göre tam ismi 'Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed el-Gazali' olan alim, 1058 yylynda Horasan'yn Tus?ehrinde do?mu?tur. Ylk ö?renimini Tus ?ehrinde Ahmed bin Muhammed er-Razikâni'den, daha sonra Cürcan ?ehrine giderek Ebu Nasr el-Ysmaili'den e?itim görmü? daha sonra 28 ya?yna kadar Ni?abur'daki Nizamiye Medresesi’nde ilim ö?renimi görmü?, itikadi dü?ünce olarak Ebu Hasan el-E?'ari’den ve ameli görü? olarak ise ?afii etkilenmi?tir. Hocasy Abdülmelik el-Cüveyni 1085 yylynda ölünceNi?abur’dan Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri Nizamülmülk’ün yanyna gider. Nizamülmülk'ün huzurunda olan bir toplantyda verdi?i cevaplarla di?er bilginlerden üstünlü?ünü kanytlayynca 1091 yylynda Ba?dat’taki Nizamiye Medresesi'nin ba? müderrisli?i’ne tayin edilir. Burada geni? bilgisi ve yeti?tirdi?i kalabalyk ö?renci toplulu?uyla kysa sürede ün ve saygynlyk kazandy. Bir zaman ders veremeyecek ölçüde ruhsal bunalyma dü?tü. Bu bunalym Gazali'nin Sufizm'e yönelmesinde etkili oldu. Tasavvuf alanyndaki hocasy olan Ebu Ali Farmedi'nin etkisiyle bu alana daha çok önem verdi. Tasavvufa olan ilgisinden ve hacca gitmek istemesinden dolayy medresedeki görevini byrakarak 1095 yylynda Ba?dat'tan ayrylarak ?am'a gitti. ?am da iki yyl kaldyktan sonra 1097 yylynda Hac'a gitti. Bu davrany?yny dinsel gerekleri tam olarak yerine getirememesine ba?layanlar oldu?u gibi Nizamül Mülk'ün öldürülmesine duydu?u üzüntünün neden oldu?unu öne sürenler de vardyr.

Hac görevi sonrasynda ?am'a döndü ve buradan Ba?dat yoluyla Tus'a geçti. ?am ve Tus'ta bulundu?u sürede tefekkür ve uzlet ya?amy sürdü ve tasavvuf alanynda oldukça ileri bir a?amaya geldi. Ba?dat'tan ayryly?yndan on bir yyl sonra 1106 yylynda Nizamül Mülk’ün o?luFahrül Mülk'ün ricasy üzerine Ni?abur Nizamiye Medresesinde tekrar e?itim vermeye ba?lady. Burada kysa süre sonra Tus'a dönerek yaptyrdy?y tekkede müritleriyle birlikte sufi ya?amy sürdü. Gazali 1111 yylynda do?um yeri olan Tus ?ehrinde vefat etti.

Fikir Hayaty

Döneminin en büyük din bilginlerinden biri olarak sayylan Gazali'nin dü?ünce görü?leri, gerek kendi döneminde gerekse kendinden sonra yüzyyllar boyunca süren olumlu olumsuz önemli etkileri görüldü. Bâtynîlik hakkyndaki yapytyyla bu inançta olanlaryn azalmalaryna neden olurken felsefeye kar?y olu?u felsefi dü?üncenin geli?mesini önledi. Yunan felsefesine kar?y yapty?y reddiyeler sonucunda Ybn-i Rü?d, Ybn-i Tufeyl ve Ybn-i Bacce gibi dü?ünürler felsefeyi ona kar?y savunmak ihtiyacy duydular kelam'yn daha çok akaid kysmyna önem vermi? olan Gazali akly ön planda tutmu?tur. Mantyk ve münazara ilkelerini kullanmy?tyr. Ancak kelam ilmi Gazali’yi tatmin etmemi?tir. Bunun üzerine aklyn yerine müka?efeyi koymu?tur. Gazali Ehl-i Sünnet’e kar?y çykan fyrkalarla da mücadele etmi?tir. Özellikle Mutezile ve Bâtynîlik ile çaty?my?tyr. Bâtynîlerin Ehl-i Sünnet’e kar?y yaptyklary Gazali’yi bu toplulu?a kar?y reddiye yazmaya te?vik ediyordu. Gazali bunlara kar?y sert ele?tiri amacyyla alty tane eser yazmy?tyr. Baty dü?üncesine sahip felsefecilerle mücadelesine bakty?ymyz zaman Gazali felsefeyi iyice ara?tyrdy ve bütün esaslaryny ö?rendi. Sonra sert ele?tirilerilerini reddiyeler yazarak özellikle Aristoteles ve onun takipçileri olan Ybni Sina ve Farabi’nin üzerine yöneltti. Çünkü bu ki?iler Ehl-i Sünnet itikadyna muhalifti. Felsefeye kar?y bu olumsuz tutumuna kar?ylyk Gazali'nin manty?yn birçok yanyny Yslam din bilimlerine sokmada önemli katkysy oldu. Tasavvuf ve ?eriati ba?da?tyrmayy ba?ararak tasavvufun uzun süre ya?ayabilmesini sa?lady. Gazali’nin Kelam alanyndaki fikirleri Yslam dü?ünce tarihinde bir dönüm noktasy te?kil eder.

Ylime olan meraky 

Kimya-i Saadet adly kitabynyn 1308 tarihli baskysy

Gazali'nin ilime kar?y duydu?u merak, olaylaryn hakikatini anlamaya kar?y duymu? oldu?u istek onu çok sayyda bilim, din ve fikri akymlary ara?tyrmasyna neden oldu. Gazali hakikati bulmak isteyenlerin dört kysyma ayryldy?yny ve her birinin hakikati kendi yolunda arady?yny gördü. Bunlar; felsefeciler, kelamcylar, sufiler, bâtynîlerdir. Hepsinin görü?lerini inceleyerek bunlardan üçü olan; kelam, felsefe ve batynilik yolunu kitaplarynda ayryntylaryyla anlatarak tenkit etti. Bu üç fyrkanyn kendisini do?ru yola götüremeyece?inin kanaatine vardy ve sufilerin yolu olan tasavvufa yönelerek hakikati bu yolda arady.

Dönemi

Gazali'nin anytynyn giri? kapysy

Gazali’nin ya?ady?y dönemde Yslam aleminde siyasi ve fikir bakymyndan büyük bir karga?a hakimdi. Ba?dat’ta Abbasi halifelerinin gücü zayyflamaya ba?lamy?ty. Büyük Selçuklu Devleti’nin synyrlary geni?liyor ve nüfusu artyyordu. Gazali'nin ya?ady?y dönem bu devletin hükümdary olan Melik?ah’yn dönemine denk geliyordu. Melik?ah’yn veziri Nizamülmülk sava? meydanlarynda zaferler kazanyyor, hem de zamanyn önde gelen ilim meclislerini ve medreseleri açyyordu. Mysyr tahtynda ?ii-Fatymi hanedany vardy. Avrupa’da ise Endülüs Emevi Devleti gerilemekte idi. Ylk Haçly Seferi de Gazali döneminde yapylmy?tyr ve 40 ya?ynda iken Antakya ku?atylmy? bir yyl sonra da Kudüs ele geçirilmi?ti. Hasan Sabbahve Ömer Hayyam da Gazali ile ayny ça?da ya?ayan tanynmy? ki?ilerdir. Siyasi bakymdan Yslam alemindeki bu kary?ykly?y fikri bir çöküntü tamamlyyordu. O dönemde Yslamiyet'in birli?ine kötü anlamda do?rudan etki edecek fikirler hyzla yayylyyordu. Gazali'ye göre bir taraftan Yunan felsefesi ile Yslam inancyny yeniden yazmaya çaly?an filozoflar, di?er yandan Kuran'yn apaçyk ayetlerini karanlyk ve gizemli tefsirlere konu yapan Bâtynîler, Yslam dinine ve Ehl-i Sünnet itikadynyn bütünlü?üne büyük zarar veriyordu.

Gazali’nin Etkisi 

Gazali'nin kalem kutusu

Gazali Müslüman ve Ortaça? Hristiyan filozoflaryny büyük ölçüde etkilemi?tir. Margaret Smith yazdy?y Al-Ghazali The Mystic: (Londra 1944) kitabynda; ?undan süphe yok ki Gazali’nin çaly?malary Avrupaly bilginlerin dikkatini çeken ilk ?ey olmu?tur. Sonra ?unu vurgulamaktadyr Hristiyan yazarlaryn en büyüklerinden Aziz Thomas Aquinas (1225-1274) ve birçok Arap yazary da ondan etkilenmi?tir. Gazali'nin etkisi Aziz Thomas Aquinas’yn Hyristiyan teolojisi ile ilgili çaly?malaryyla kar?yla?tyrylsa da ikisi arasynda metod ve inanç bakymyndan büyük farklylyklar vardyr. Kaldy ki Gazali Müslüman inancyna sahip olmayan (Örnek olarak, Aristoteles ve Sokrates gibi Antik Yunan ça?y filozoflary) dü?ünürleri ve onlaryn fikirlerini reddeder. Thomas Aquinas ise Yunan ve Latin etkilerini çaly?malarynda göstermi? ve bütün herkesi kucaklamy?tyr. Gazali ayryca Sufizm ve ?eriat alanynda büyük rol oynamy?tyr. Sufizmkavramyny ?eriat yasalary ile tam bir uyum içerisinde birle?tirmi?tir. Ayryca eserlerinde tasavvufu ilk olarak teorik anlamda açyklamy?tyr. Çaly?malarynda Ehl-i Sünnet görü?ünü benimsedi?i ve di?er görü?lere kar?yt oldu?u da söylenebilir. Bâtynîlik, Gazali’nin döneminde ortaya çykmy? ve Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizamülmülk bu görü?ün üyeleri tarafyndan öldürülmü?tür. Gazali bu dönemde Bâtynîlik ve di?er Ehl-i Sünnet dy?y gruplaryn ideoljilerine kar?y reddiyeler yazarak onlary yalanlamy?tyr. Gazali’nin kitaplary birçok Baty diline çevrilmi?tir. Eyyühe'l Veled adly kitaby Unesco tarafyndan 1951’de Fransyzca'ya, Yngilizce'ye ve Yspanyolca'ya tercüme edilmi? ve bunun gibi birçok kitaby da çe?itli dillere çevrilerek basylmy?tyr.

Gazali ve tasavvuf

Gazali'nin oldu?u varsayylan mezar

Gazali’nin do?du?u yer olan Tus ?ehri o yüzyylda büyük bir tasavvuf merkezi olarak anylyyordu. Gazali küçüklü?ünden itibaren ya?ady?y yer tasavvuf bölgesiydi. Ö?rencilik hayatynda ise tasavvuf ikinci planda kaldy. Geçirmi? oldu?u ruhsal bunalym sonra tasavvufa daha fazla yöneldi. Tasavvuf ilminde Silsile-i Saadat’tan olan hocasy Ebu Ali Farmedi'den dersler alarak onun yanynda geli?me kaydetti. Böylelikle zahiri ilimlerde göstermi? oldu?u ba?arysyny tasavvuf ilminde de tekrar ettirerek hocasyndan icazet aldy. Gazali’ye göre tasavvuf ilmi, insany manevi hastalyklaryndan kurtulmasynda en önemli etkendir. Gazali, Kimya-i Saadet adly eserinde bu ilimden kurtulmanyn yolunu ?öyle beyan etmi?tir;

Bazy Eserleri Hakkynda

Gazali'nin, risale ve reddiyeleri ile birlikte 500'e yakyn kitap yazdy?y hakkynda bilgiler vardyr. Mysyr'ly bilim adamy Abdurrahman Bedevi'nin yapmy? oldu?u ara?tyrmalara göre, Gazali'nin 457 adet kitap yazdy?yny belirtir. Ancak günümüze kadar ula?an eserlerinin sayysy 75 tanedir.

 • Yhyau Ulumi'd Din - Gazali’nin en çok bilinen ve en büyük eseridir. Bu kitapta fykyh ve tasavvuf konulary ele alynmy?tyr. Dört kysymdan olu?ur. Kitap yazyly?yndan bu yana Yslam dünyasynda çok okunan kitaplar arasyndadyr. Kitaba dair çe?itli ?erhlerde yazylmy?tyr.
 • El Münkyz mine'd Dalal - Bu kitabynda, hakikate nasyl eri?ti?ini anlatmakta ve bazy fyrkalary inceleyerek tenkit etmektedir.
 • Makaasidü'l Felasife - Felsefeyi tenkit etmeden önceki incelemesidir.
 • El Mustafa - Usul-i fykyha ait konular içerir, 4 bölümden olu?maktadyr.
 • Tehafütü'l Felasife - Aristo felsefesine tenkit amacyyla yazylmy?tyr.
 • El Yktisad fi'l Ytikad - Kitap, itikad konulary içerir.
 • Kimya-i Saadet - iman ve ahlaka ait konulary içerir. Yhyau Ulumi’d Din kitabynyn kysa bir Farsça'ya çevrisi niteli?ini ta?yr.
 • El Kystasü'l Müstakim ve Fedâih-ul-Bâtynîyye - Bâtynîler'e reddiye ve tenkit olarak yazylmy?tyr.
 • Bidayetü'l Hidaye - Din ve ahlak bilgilerini ö?reten bir kitaptyr. Birinci kysmynda zahiri ibadet ve ahlaktan ikinci kysmynda kalbin itaat ve isyany konusunu ele alyr. Daha sonra göz, kulak, dil, cinsiyet uzuvlary, eller ve ayaklaryn güzel kullanylmasyndan söz eder. Son bölümünde kalbin iki yüzlülük ve ve kibir gibi kötülüklerden temizlenmesi konularyny anlatyr.

Ba?lyca Eserleri 

 • Yhyau Ulumi'd Din
 • El Yktisad fi'l Ytikad
 • Tehafütü'l Felasife
 • El münkyz mine'd Dalal
 • Makaasidü'l Felasife
 • El Mustafa
 • Kimya-i Saadet
 • El Kystasü'l Müstakim
 • Bidayetü'l Hidaye
 • Miyarül Ylim
 • Mihekkun Nazar
 • Mi?katü’l Envar
 • Tefsir u Yakuti’t Te’vil
 • Cevahir’ül Kur’an
 • El Basyt
 • El Vasit
 • Maksaadü’l–Esna fi ?erhi’l-Esmaü’l Hüsna
 • Makaasyd Maznun’ü Bih la Gayri Ehlih
 • El Veciz
 • Mizanü’l Amel
 • Faysal ül-tefrika beyne’l –Yslam ve’z-zendeka
 • Fedâih-ul-Bâtyniyye
 • Ylcam ül-avam an Ylm il-kelam
 • El Mustazhiri
 • Er-Redd ül-cemil Ala Sarih
 • Kitab ül-erbain
 • Minhac ül-abidin
 • Eyyühe’l Veled
 • Mükâ?efetü'l-Kulûb
 • Nasihatü’l Müluk
 • Ed-Dürc
 • Mafsalü’l Hilaf
 • Hüccetü’l Hak

İmam Gazalikiyamet-ve-ahiret e-kitap, İmam Gazalikiyamet-ve-ahiret e-book

İmam Gazalikimya-yi-saadet e-kitap, İmam Gazalikimya-yi-saadet e-book

İmam Gazalikalplerin-keyfi e-kitap, İmam Gazalikalplerin-keyfi e-book

İmam Gazalihuccetul-islam e-kitap, İmam Gazalihuccetul-islam e-book

İmam Gazaliesmaul-husna e-kitap, İmam Gazaliesmaul-husna e-book

İmam Gazaliabidler-yolu e-kitap, İmam Gazaliabidler-yolu e-book

İmam Gazaliyoneticilere-altin-ogutler e-kitap, İmam Gazaliyoneticilere-altin-ogutler e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 7 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : İmam Gazali e-kitapları, İmam Gazali e-kitapları oku, İmam Gazali e-kitapları indir, İmam Gazali e-bookları, İmam Gazali e-bookları oku, İmam Gazali e-bookları indir, Tüm İmam Gazali e-kitapları, Tüm İmam Gazali e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.