Aysel Gürmen E-Kitap - Aysel Gürmen E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Aysel Gürmen Biografi ve E-Kitapları


Aysel

1956 yylynda Kybrys'ta do?du. Ylk ve orta ö?renimini, 1963-1974 yyllary arasynda, zaman zaman sycak, zaman zaman so?uk sava?yn hüküm sürdü?ü Kybrys'ta tamamladyktan sonra, lisans ö?renimi için Ystanbul'a geldi.
Bo?aziçi Üniversitesi Y?letme ve E?itim Bölümleri'ni bitirdikten sonra, ayny üniversitede Yaygyn E?itim Yüksek Lisans Bölümü'ne devam etti. Tez a?amasynda ayryldy. Yüksek Lisans ö?renimi syrasynda Yaygyn E?itim Ara?tyrma ve Proje Uygulama Uzmany Prof. Dr. David Kline'in (Harvard Üniversitesi) ö?rencisi oldu. D.P.T-Harvard Üniversitesi i?birli?i ile yürütülen H.E.M. (Halk E?itim Merkezleri) ara?tyrmasynda asistanlyk yapty. Tam Ö?renme Yöntemi (Mastery Learning Theory) kuramynyn mimary Prof. Dr. Benjamin S. Bloom'un yeti?tirdi?i ö?rencilerden Prof. Dr. Güzver Yyldyran'yn ö?rencisi ve asistany olma ?ansyny buldu.

Yüksek Lisans stajyny Koç Holding E?itim Merkezi'nde yapty. Sayyn Ergun Zoga'nyn denetiminde Koç Holding ?irketlerinin orta ve üst kademe yöneticilerine "Organizasyonda Be?eri Yli?kiler Yakla?ymy" konusunda seminerler verdi.
Kysa süreli olarak de?i?ik i?lerde çaly?ty. Bir dönem. Amerikan Kültür Derne?i'nde yeti?kin Amerikalylara Türkçe dersi verdi. Özel bir dershanede (Baty E?itim Kurumlary) Yngilizce dersleri verirken, Tam Ö?renme Yöntemi'ni uygulady.
Özel Yeni Yyldyz E?itim Kurumlary'nyn ana okulunda yönetici ve e?itim uzmany olarak görev yapty.

1995 yyly Temmuz ayynda yazar Ayla Çynaro?lu ve Aytül Akal'la birlikte toplumumuza okur kazandyrmayy amaçlayan Uçanbalyk Yayynevi'ni kurdu. Yayynevine ait 130'u a?kyn kitabyn editörlü?ünü yapty. ?u ana kadar yayymlanmy?, okul öncesi ve ilkokul çocuklary için, 43 kitaby var.

Öykülerinde esprili ve e?lenceli anlatym ön plana çykarken, temelde e?itici ve ö?retici olma özellikleri dikkati çekiyor. "Selen'in Öyküleri" dizisinde yayymlanan on iki kitaby bu nedenle hem çocuklar, hem de anne babalar tarafyndan zevkle okunuyor.

Çocuklarla yapty?y edebiyat söyle?ileriyle, toplumumuza okur kazandyrmayy amaçlyyor. Cumhuriyet Kitap Eki'nde 1998-2003 yyllary arasynda Çocuk Kitaplary hakkynda tanytym ve ele?tiri yazdy. Bazy öyküleri, Hollanda Tilburg Üniversitesi Dil ve Edebiyat Bölümü tarafyndan, yabancy ülkelerde ya?ayan Türk çocuklarynyn ana dilini geli?tirme projesi çerçevesinde yayymlanmy?tyr. Öyküleri Türkçe ders kitabynda yer almaktadyr.

1995 yylynda T.C. Kültür Bakanly?y'nyn düzenlemi? oldu?u 0-6 ya? "Eflatun Cem Güney" özgün çocuk kitaplary yary?masy için yazdy?y "Kuli'nin Rüyasy" isimli kitaby ödüle layyk görüldü. Do?al afetlerden söz eden ve 25.000 adet basylarak depremden etkilenen çocuklara ücretsiz olarak da?ytylan kitaby "Kypyryk Tav?an"'y, deprem bölgesindeki çocuklara arma?an olarak hazyrlady. Yayyma hazyrlanmakta olan birçok kitaby vardyr.

Selen ve Sevinç adly iki kyzy var.Eserleri

 • Ben Kimim(Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 1995, 24 sayfa)
 • Ben Neyim(Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 1995, 24 sayfa)
 • Ben Neredeyim(Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 1995, 24 sayfa)
 • Kim Kime Ne Dedi(Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 1995, 24 sayfa)
 • Çiftlikte Ak?am(Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 1997, 24 sayfa)
 • Ormanda Sabah (Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 1995, 24 sayfa)
 • Kuli’nin Rüyasy (Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 1996, 16 sayfa)
 • ?ykyrdak’yn Çyngyra?y(Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 1996, 32 sayfa)
 • Altyn Uçurtma (Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 1996, 24 sayfa)
 • Popi’nin Yata?y Neden Islak?(Öykü, (Uçanbalyk Yayynlary, 1998, 16 sayfa)
 • Minno? Anne Oldu(Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 1998, 16 sayfa)
 • Ninemle Hayvanat Bahçesinde(Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 1996, 16 sayfa)
 • Ninemin Arkada?y(Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 1996, 16 sayfa)
 • Ninem Örgü Örüyor (Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 2000, 16 sayfa)
 • Kypyryk Tav?an(Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 2000, 16 sayfa)
 • Leyla’nyn Bahçesi(Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 2000, 16 sayfa)
 • Benim Adym Selen (Öyküler, Uçanbalyk Yayynlary, 1995, 88 sayfa)
 • Selen Abla (Öyküler, Uçanbalyk Yayynlary, 1995, 78 sayfa)
 • Selen’in ?arkysy(Öyküler, Uçanbalyk Yayynlary, 1995, 80 sayfa)
 • Selen’in Ormany (Öyküler, Uçanbalyk Yayynlary, 1997, 80 sayfa)
 • Selen Kybrys’ta(Öyküler, Uçanbalyk Yayynlary, 1998, 80 sayfa)
 • Selen’in Arkada?lary(Öyküler, Uçanbalyk Yayynlary, 2000, 88 sayfa)
 • Keskin Gözlü Di?i Kartal(Öyküler, Uçanbalyk Yayynlary, 2001, 84 sayfa)
 • Selen’in Doktor Dedesi (Öyküler, Uçanbalyk Yayynlary, 2002, 72 sayfa)
 • Selen Tatilde(Öyküler, Uçanbalyk Yayynlary, 2003, 80 sayfa)
 • Selen Okulda (Öyküler, Uçanbalyk Yayynlary, 2004, 80 sayfa)
 • Gemisini Batyran Kaptan(Roman, Uçanbalyk Yayynlary, 1999, 96 sayfa)
 • Bizim Kom?ular Çok Komik (Öyküler, Uçanbalyk Yayynlary, 2002, 64 sayfa)
 • Kardelen(Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 2002, 32 sayfa)
 • Ninemin Kedisi (Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 2003, 16 sayfa)
 • Ninemin Hazinesi (Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 2003, 16 sayfa)
 • En Güzel Arma?an(Öykü, Yzmir Büyük?ehir Belediyesi, 2003, 36 sayfa)
 • Selen’in Dile?i (Öykü, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfy, 2004, 36 sayfa)
 • Dear Tallou (Mektup, Lines In The Sand, s:200-201,Frances Lincoln Limited, London 2003, 288 sayfa)
 • Minno?un Yata?y(Öykü, Ne Ekersen Onu Biçersin, s:2-13, Schulbuchverlag Anadolu GmbH, Hückelhoven 1997, 24 sayfa)
 • Doktor ?ekeri (Öykü, Ne Ekersen Onu Biçersin, s:2-11, Schulbuchverlag Anadolu GmbH, Hückelhoven 1997, 24 sayfa)
 • Evcilik Oyunu (Öykü, Ne Ekersen Onu Biçersin, s:2-15, Schulbuchverlag Anadolu GmbH, Hückelhoven 1999, 24 sayfa)
 • Saklambaç (Öykü, Ne Ekersen Onu Biçersin, s:2-15, Schulbuchverlag Anadolu GmbH, Hückelhoven 1999, 24 sayfa
 • Posta Güvercinleri (Öykü, Ne ekersen Onu Biçersin, s:2-15, Schulbuchverlag Anadolu GmbH, Hückelhoven 1999, 24 sayfa)
 • Selen'in Çiftli?i(Öyküler, Uçanbalyk Yayynlary, 2005, 88 sayfa)
 • Ninemin Do?um Günü(Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 2005, 16 sayfa)
 • Ninemin Yaylasy(Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 2005, 16 sayfa)
 • Dereden Tepeden Dereliköy'den(Öyküler, Uçanbalyk Yayynlary, 2006, 112 sayfa)
 • Selen'in Anneannesi Geliyor(Öyküler, Uçanbalyk Yayynlary, 2006, 88 sayfa)
 • Selen-Çizgi Roman sayy:1(Çizgi Roman, Uçanbalyk Yayynlary, 2006 32 sayfa)
 • Selen-Çizgi Roman sayy:2 (Çizgi Roman, Uçanbalym Yayynlary, 2007 32 sayfa)
 • Selen-Çizgi Roman sayy:3 (Küçük Korsan) (Çizgi Roman, Uçanbalyk YAyynlary, 2007 32 sayfa)
 • Ninemin Laleleri (Öykü, Uçanbalyk Yayynlary, 2007 16 sayfa)
 • Benim Babam Sihirbaz (Aytül Akal ve Ayla Çynaro?lu ile ortak yapym, kysa öyküler, Uçanbalyk Yayynlary, 2007 84 sayfa)


ÖDÜLLER:

 • Kuli’nin Rüyasy: 1995, T.C. Kültür Bakanly?y “Eflatun Cem Güney” Özgün Çocuk Kitaplary, Mansiyon.
 • Ninemin Do?um Günü: 2005 ÇGYD(Çocuk ve Gençlik Yayynlary Derne?i) “Yylyn Okul Öncesi Öykü Kitaby” ödülü.
 • Ninemin Do?um Günü: 2005 ÇGYD(Çocuk ve Gençlik Yayynlary Derne?i) “En Yyi Tasarym ve Resimleme” ödülü.
 • Ninemin Yaylasy: 2005 CGYD(Çocuk ve Gençlik Yayynlary Derne?i), “En Yyi Tasarym ve Resimleme” ödülü
 • Dereden Tepeden Dereliköy'den: 2006 Dünya Kitap, "Altyn Sayfa Ylkgençlik Edebiyat Ödülü"Aysel Gürmenselenin-sarkisi e-kitap, Aysel Gürmenselenin-sarkisi e-book

Aysel Gürmenselenin-ormani e-kitap, Aysel Gürmenselenin-ormani e-book

Aysel Gürmenselen-abla-olmaktan-vazgectim e-kitap, Aysel Gürmenselen-abla-olmaktan-vazgectim e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 3 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Aysel Gürmen e-kitapları, Aysel Gürmen e-kitapları oku, Aysel Gürmen e-kitapları indir, Aysel Gürmen e-bookları, Aysel Gürmen e-bookları oku, Aysel Gürmen e-bookları indir, Tüm Aysel Gürmen e-kitapları, Tüm Aysel Gürmen e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.