Aziz Nesin E-Kitap - Aziz Nesin E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Aziz Nesin Biografi ve E-Kitapları


Aziz

Aziz Nesin, 20 Aralyk 1915'de Ystanbul Heybeliada'da do?du. Babasy Abdülaziz Bey Giresun'un ?ebinkarahisar ilçesine ba?ly Ocakta?y köyünden Ystanbul'a yerle?ti ve bahçyvanlyk yaparak geçimini sa?lady. Abdülaziz Bey, torunu Ate? Nesin'e göre "dini bütün...II. Abdülhamit hayrany, syky bir Atatürk dü?manyydy"

Ö?renim hayaty

Aziz Nesin, 1924'te Ystanbul Süleymaniye'deki ady daha sonra Ystanbul 7. Ylkokul olarak de?i?tirilecek olan "Kanuni Sultan Süleyman Yptidai Mektebi'nin 3. synyfyna girdi. Yki yyl Darü??afaka Lisesi'nde okuduktan sonra, 1935'de Kuleli Askeri Lisesi'ni, 1937'de Ankara'da Harp Okulu'nu bitirip aste?men oldu. Son olarak 1939'da Askeri Fen Okulu'nu bitirdi. Bu dönemde bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisi Süsleme Bölümü’ne devam etti. Bir röportajynda ona bu e?itim hayatynyn ‘Fikri takip’ dedikleri ?eyi getirdi?ini belirtmi?tir.

Çaly?ma hayaty

Çaly?ma hayaty aslen Ankara Harp Okulu'nu bitirmesinin ardyndan aste?men rütbesiyle orduya katylmasyyla ba?lamy?tyr Nesin'in. Ardyndan da subay olarak Anadolu ve Trakya’nyn çe?itli yerlerinde görev yapacakty.

1941'den ba?layarak II. Dünya Sava?y yyllarynda 2 yyl Trakya'da çadyrly ordugahta görev yapty?y bilinir. 1942'de Erzurum Müstahkem Mevkii Ystihkam Taburu Bölük Komutanly?y'na atandy ve bir bomba kazasynda yaralandy. Erzincan'da depremde yykylmy? bir cephaneli?in bo?altylmasyyla görevlendirildi. 1944'de Ankara'da Harp Okulu'nda açylan ilk tank kursuna katyldy. Ayny yyl Zonguldak'ta uçaksavar top mevzileri yaptyrmakla da görevlendirildikten sonra üste?men rütbesindeyken “görev ve yetkisini kötüye kullandy?y” suçlamasyyla askerlikten uzakla?tyryldy.

Askerlikten ayrylmasynyn ardyndan bir süre bakkallyk, muhasiplik gibi i?ler yapty. 1945 yylynda ise gazetecili?e ba?lady. Önceleri Sedat Simavi’nin çykardy?y “Yedigün” dergisine girdi; daha sonra Karagöz gazetesinde de yapaca?y gibi redaktörlük ve yazarlyk yapty. Ayny yyllarda profesyonel olarak oyun yazarly?y yapty ve Tan gazetesinde kö?e yazarly?yna ba?lady. 4 Aralyk 1946'da bir grup üniversite gencinin Tan gazetesini yakmasy üzerine, sekiz sayy süren, “Cumartesi” adly haftalyk magazin dergisini çykarmaya giri?ti. Bu dergi denemesi de sonlanynca, “Vatan” gazetesinde çaly?maya ba?lady. Ayny yyl, ilk ba?ymsyz yapyty olan "Parti Kurmak Parti Vurmak" adly 16 sayfalyk bro?ürü de yayynlanmy?ty.

1946'da Sabahattin Ali’yle birlikte Marko Pa?a mizah gazetesini çykardy ve büyük ses getirdi. Dergi dönemin politikacylaryny ve tiplemelerini sözünü esirgemeden ele?tirmeyi bilmi?, tüm baskylaryn ve defalarca kapatylmasynyn getirdi?i zor ko?ullara kar?yn ula?ty?y saty? rakamlaryna ula?my?tyr. Ancak davalar ve suçlamalar dergi yazarlaryna epeyi zor dönemler ya?atmy?tyr. Nitekim yeni adlarla sürdürmeye çaly?tyklary "Markopa?a" ekolünün hararetle ele?tirdi?i Amerikan yardymynyn Türkiye üzerindeki emellerine de?indi?i henüz yayynlanmamy? olan “Nereye Gidiyoruz?” adly yazysy nedeniyle; 12 A?ustos 1947’de on ay a?yr hapis ve üç ay on gün de Bursa’da “emniyet-i umumiye nezareti” altynda bulundurulma cezasyna çarptyryldy.

Ykinci kitaby Azizname’yi 1948’de çykardy. Ta?lamalardan olu?an bu kitap için Ystanbul 2.A?yr Ceza Mahkemesinde dava açyldy. 4 ay tutuklu olarak süren dava sonunda mahkumiyet almady; ancak 1949 yylynda Yngiltere Prensesi Elizabeth, Yran ?ahy Ryza Pehlevi, Mysyr Kraly Faruk birlikte Ankara’daki elçilikleri aracyly?yyla Türkiye Dy?i?leri Bakanly?y’na resmen ba?vurarak, bir yazysynda kendilerini a?a?ylady?y iddiasyyla aleyhine dava açynca 6 ay hapse mahkûm edildi.

1952'de Ystanbul'da Levent'te bir dükkân kiralady ve Olu? Kitabevi'ni açty; Levent sakinlerine gazete da?ytma i?ini sürdürmekle beraber, iki küçük çocu?unun geçimini sa?layamayynca, 1953'de Beyo?lu'nda bir orta?yyla "Paradi Foto?raf Stüdyosu"'nu kurdu. 1954'te Akbaba dergisinde takma adlarla öyküler yazmaya ba?lady. Zira edebiyat hayatynda iki yüze yakyn takma ad kullanmy?tyr.

1955'de 6-7 Eylül faciasy olarak tarihimize gelen Ystanbul'daki azynlyklaryn ev ve dükkânlarynyn korkunç yykymyna suçlu aranmaya ba?lanmy?ty. Aziz Nesin de suçlu olarak Sykyyönetimce tutuklandy.

Dolmu?”, (1955); “Yeni Gazete” (1957), Ak?am (1958), “Tanin” (1960), "Günaydyn" (1969), Aydynlyk (1993) gibi dergi ve gazetelerde yayymlanan gülmece öyküleri, röportajlar ve fykralarla Ça?da? Türk edebiyatynyn tanynmy? ve en verimli kalemlerinden biri durumuna geldi.

1956'da Kemal Tahir’le birlikte Dü?ün Yayynevi’ni kurdu. 1958’de “Dolmu?-Karikatür” dergisi ile birle?erek 1963'e dek yayyncyly?y tek ba?yna sürdürdü. Bir yandan da Yeni Gazete, Ak?am ve Tanin'de günlük kö?e yazylary yazdy. 1962'de 42 sayy ya?ayacak olan “Zübük” adly mizah dergisini çykardy.

1956 yylynda Ytalya’da (Bordighera’da) yapylan ve 22 ülkenin katyldy?y Uluslararasy Gülmece Yary?masynda ilk ödül olan Altyn Palmiye’yi ‘Kazan Töreni’ adly öyküsüyle kazandy. Ertesi yyl ayny ödülü ‘Fil Hamdi’ adly Öyküsüyle ikinci kez kazandy. Ylk ödülünü 1960 yylynda devlet hazinesine ba?y?lady.

Yayynevinin ?ubat 1963’te yanmasy üzerine, yazarly?y tek u?ra? edindi. Ylk kez 1965 yylynda -ancak elli ya?yndayken bu hakky elde edebilmi?ti- bir pasaport alabildi. Berlin veWeimar'daki Antifa?ist Yazarlar Toplantysy'na davetli olarak katyldy. Alty ay süren bu ilk yurtdy?y gezisinde, Polonya, Sovyetler Birli?i, Romanya ve Bulgaristan'a gitti.

Nesin, 1966'da Bulgaristan'da yapylan uluslararasy gülmece yary?masynda birincilik ödülü olan Altyn Kirpi'yi "Vatani Vazife" adly öyküsüyle kazandy. 1968'de Milliyet Gazetesi'nin açty?y Karagöz oyunu yary?masynda "Üç Karagöz" oyunuyla birincilik ödülü aldy.

1969'da Moskova'da yapylan uluslararasy gülmece yary?masynda "Ynsanlar Uyanyyor" adly öyküsüyle Krokodil birincilik ödülü, 1970'de de Türk Dil Kurumu'nun oyun ödülünü "Çiçu" adly oyunuyla kazandy

1972’de Nesin Vakfy’ny kurdu. Vakyf’ta, her yyl belirli sayyda alynan kimsesiz ve yoksul çocuklaryn bakym ve e?itimlerini üstlendi. Kitaplarynyn tüm gelirini vakfa byrakty.

1976-1980 arasynda her yylyn edebiyat ürünlerinden seçmelerin bulundu?u "Nesin Vakfy Edebiyat Yylly?y"'ny çykardy. 1974'de Asya-Afrika Yazarlar Birli?i'nin Lotus ödülünü kazanan Nesin, 1975 Lotus ödülünü almak için Filipinler'in ba?kenti Manila'da yapylan törene katyldy. 1976'da Bulgaristan'da Gabrovo kentinde düzenlenen gülmece kitaby uluslararasy yary?masynda birincili?i elde ederek Hitar Petar ödülünü kazandy. 1977'de Türkiye Yazarlar Sendikasy Ba?kany seçilen Nesin, bu göreve uzun yyllar devam etti.

1978'de "Ya?ar Ne Ya?ar Ne Ya?amaz" adly romanyyla Madaraly Roman Ödülü'nü kazanyrken, 1982'de Vietnam'daki Asya-Afrika Yazarlar Birli?i toplantysyndan dönü?te Moskova'da kalp hastaly?yndan hastaneye kaldyrylan Nesin, "Kalp Hastalyklary Ara?tyrma Merkezi"nde bir ay kalarak tedavi gördü.

1983'de Amerika Birle?ik Devletleri'nde Indiana Üniversitesi'nin düzenledi?i uluslararasy toplantyya ça?rylan Nesin, pasaportu geri alyndy?y için bu toplantyya katylamady.

20 Aralyk 1984'de ?an Sinema Salonu'nda 70. do?um günü töreni yapyldy. 1984'de Aydynlar Dilekçesi giri?iminde bulundu. 1985'de Ekin A.?'nin kurulmasy giri?iminde bulundu. Ayny yyl, Yngiltere'de PEN Kulüp onur üyeli?ine seçildi ve TÜYAP'yn düzenledi?i "Halkyn Seçti?i Yylyn Yazary" ödülünü kazandy.

Nesin, 1989'da "Demokrasi Kurultayy"nyn toplanmasynda etkin görev aldy ve olu?turulan "Demokrasi Yzleme Komitesi"nin iki ba?kanyndan biri oldu. Ayny yyl, Sovyet Çocuk Fonu'nun ilk kez verilen "Tolstoy Altyn Madalyasy"na de?er görüldü.

19 Mart 1990'da Ankara Sanat Kurumu'nda 75. ya?yny kutlayan Nesin, 2 Temmuz 1993'de Pir Sultan Abdal etkinliklerine katylmak üzere Sivas'a gitti. 35 ki?inin ya?amyny yitirdi?iMadymak Oteli katliamyndan sa? kurtuldu.

Yazar, söyle?i ve imza günü için gitti?i Çe?me Alaçaty’da, (Sivas Katliamy"nyn 3. yyldönümünden 3 gün sonra) 5 Temmuz’u 6 Temmuz’a ba?layan gece sabaha kar?y geçirdi?i kalp kriziyle öldü. Cenazesi Çe?me Cumhuriyet Savcysy’nyn iste?iyle otopsi yapylmak üzere 6 Temmuz’da Ystanbul Çapa Typ Fakültesi’ne getirildi. 7 Temmuz 1995’de vasiyeti gere?i hiçbir tören yapylmaksyzyn ve yeri belli olmayacak ?ekilde Çatalca’daki Nesin Vakfy’nyn bahçesine gömüldü. Ardynda 80 yyllyk mücadele, sayysyz ba?ary ve "Nesin Vakfy"'ny byrakty.

Ankara Uluslararasy Film Festivali çerçevesinde verilen özel ödüllerin arasynda "Aziz Nesin Emek Ödülü" verilmektedir.

Aziz Nesinsurname e-kitap, Aziz Nesinsurname e-book

Aziz Nesinrifat-bey-neden-kasiniyor e-kitap, Aziz Nesinrifat-bey-neden-kasiniyor e-book

Aziz Nesinyesil-renkli-namus-gazi e-kitap, Aziz Nesinyesil-renkli-namus-gazi e-book

Aziz Nesinmahallenin-kismeti e-kitap, Aziz Nesinmahallenin-kismeti e-book

Aziz Nesinleyla-ile-mecnun e-kitap, Aziz Nesinleyla-ile-mecnun e-book

Aziz Nesinkazan-toreni e-kitap, Aziz Nesinkazan-toreni e-book

Aziz Nesinhayvan-deyip-de-gecme e-kitap, Aziz Nesinhayvan-deyip-de-gecme e-book

Aziz Nesinboyle-gelmis-boyle-gitmez e-kitap, Aziz Nesinboyle-gelmis-boyle-gitmez e-book

Aziz Nesinsimdiki-cocuklar-harika e-kitap, Aziz Nesinsimdiki-cocuklar-harika e-book

Aziz Nesinzubuklugun-sonu-yok e-kitap, Aziz Nesinzubuklugun-sonu-yok e-book

Aziz Nesinolmus-esek e-kitap, Aziz Nesinolmus-esek e-book

Aziz Nesinmemleketin-birinde e-kitap, Aziz Nesinmemleketin-birinde e-book

Aziz Nesinistanbulun-halleri e-kitap, Aziz Nesinistanbulun-halleri e-book

Aziz Nesinsehirden-indim-koye e-kitap, Aziz Nesinsehirden-indim-koye e-book

Aziz Nesingercegin-masali e-kitap, Aziz Nesingercegin-masali e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 23 | Toplam Listelenecek Sayfa : 2
«< 1 2 » »»

Etiketler : Aziz Nesin e-kitapları, Aziz Nesin e-kitapları oku, Aziz Nesin e-kitapları indir, Aziz Nesin e-bookları, Aziz Nesin e-bookları oku, Aziz Nesin e-bookları indir, Tüm Aziz Nesin e-kitapları, Tüm Aziz Nesin e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.