Ayşe Kulin E-Kitap - Ayşe Kulin E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Ayşe Kulin Biografi ve E-Kitapları


Ayşe

Arnavutköy Amerikan Kyz Koleji Edebiyat bölümünü bitirdi. Çe?itli gazete ve dergilerde editör ve muhabir olarak çaly?ty. Uzun yyllar televizyon, reklam ve sinema filmlerinde sahne yapymcysy, sanat yönetmeni ve senarist olarak görev yapty. Öykülerden olu?an ilk kitaby Güne?e Dön Yüzünü 184 yylynda yayynlandy. Bu kitaptaki Gülizar adly öyküyü, Kyryk Bebek ady ile senaryola?tyrdy ve bu sinema filmi 1986 yylynyn Kültür Bakanly?y Ödülü’nü kazandy. 1986’da sahne yapymcyly?yny ve sanat yönetmenli?ini üstlendi?i Aya?ly ve Kiracylary adly dizideki çaly?masyyla Tiyatro Yazarlary Derne?i’nin En yyi Sanat Yönetmeni Ödülü’nü kazandy. 1996 yylynda Münir Nureddin Selçuk’un ya?amöyküsünün anlatyldy?y Bir Tatly Huzur adly kitaby yayynlandy. Ayny yyl, Foto Sabah Resimleri adly öyküsü Haldun Taner Öykü Ödülü’nü, bir yyl sonra ayny ady ta?yyan kitaby Sait Faik Hikâye Arma?any’ny kazandy. 1997’de yayynlanan Ady: Aylin adly biyografik romany ile, ystanbul Üniversitesi yleti?im Fakültesi tarafyndan yylyn yazary seçildi. 1998 yylynda Geni? Zamanlar adly öykü kitaby, 1999’da yleti?im Fakültesi tarafyndan yylyn romany seçilmi? olan Sevdalinka ve 2000’de yine bir biyografik roman olan Füreya, 2001’de Köprü, 2002’de Nefes Nefese ve yçimde Kyzyl Bir Gül Gibi, 2004’te Kardelenler ve Gece Sesleri yayynlandy.

ESERLERY
Ady: Aylin, Babama, Bir Gün, Foto Sabah Resimleri, Füreya, Gece Sesleri, Geni? Zamanlar, Güne?e Dön Yüzünü, Yçimde Kyzyl Bir Gül Gibi, Kardelenler, Köprü, Nefes Nefese, Sevdalinka


HAKKINDA YAZILANLAR

Ady Ay?e
Cemal Kalyoncu
Aksiyon Sayy: 487 - 05.04.2004 


Baba tarafy, Bo?naklary bir bayrak altyna toplayan Kulin Ban’dan gelen Ay?e Kulin, Çerkez asylly annesi tarafyndan da Osmanly’nyn son Maliye Nazyry Re?at Bey’in torununun kyzydyr. Kulin, hayaty ‘Ady: Aylin’ kitabyyla tümden de?i?mi? birisidir. 

Orhan Pamuk, sanki Ay?e Kulin'i dü?ünerek tarihe not dü?mü? o ünlü 'Bir kitap okudum hayatym de?i?ti' sözünü. Gelki burada bir fark var. Ay?e Kulin'in hayaty, okudu?u de?il, yazdy?y kitaptan dolayy de?i?mi?; ama olsun!..

Her ?ey, ba?ynda bulundu?u 1 Numara Yayyncylyk çatysy altyndaki dergiler için Ercan Arykly'nyn Ay?e Kulin'den ilginç ve gerçek hayat hikayeleri yazmasyny istemesiyle ba?lar. Kulin, bu talep üzerine, her ikisinin de Amerikan Koleji'nden arkada?lary olan Aylin'in isminin de bulundu?u 5-6 ki?ilik bir liste tespit edip Arykly'ya verir. Arykly'nyn iste?i, önceli?in Aylin'in hayat hikayesine verilmesi yönündedir.

Ay?e Kulin, okul arkada?y Aylin'le irtibata geçer. Onun cevaby da olumludur. Amerikan ordusunda görev yapan bir Türk kadyny olan Aylin, hemen Ba?kan Bush dahil olmak üzere çe?itli ünlülerle çekilmi? foto?raflaryny gönderir Ystanbul'daki arkada?yna. Tam bu syrada Amerika'ya gitmesi söz konusu olunca Kulin, 'Nasylsa oraya gidece?im, kar?ylykly konu?arak yaparym bu görü?meyi diyerek' projeyi biraz bekletir: "Ben martta gidecektim. Aylin ?ubatta öldü." Aylin ölünce proje bir süre beklemek durumunda kalyr. Fakat aradan bir zaman geçtikten sonra Kulin, bu sefer Aylin portresini, ba?ynda Okay Gönensin'in bulundu?u Yeni Yüzyyl'a yazar: "Okay beni arady. 'Herkes telefon ediyor. Annem bile böyle ?eyleri okumaz, fakat kafamyn etini yiyor. Kimdir bu?' dedi. Ailesinden de tabii Nilüfer (Gülek) filan arayyp, te?ekkür ettiler." Aylin'in, Türkiye'den ba?layyp dünyanyn çe?itli ülkelerinde devam eden öyküsü gerçekten çok ilginç bir öyküdür.

Gazetede çykan bu gerçek hayat hikayesinin gördü?ü ilgi üzerine Kulin, Aylin'in kitabyny yazmaya karar verir. Aylin'in ailesi de buna taraftardyr. Projeyi önce Afa Yayynlary'nyn sahibi Atyl Ant'a götürür Kulin: 'Atyl bayyldy projeye. 'Ben basaca?ym' dedi. Ben de 'Madem basacaksynyz, bana bir avans verir misiniz?' dedim. 'Yok' dedi, 'Sen getir, hiç bir yazara verilmez ama yüzde 12 veririm' diye de ekledi. Ama bir bölüm okumak için de örnek istedi. Yazdym, gönderdim. Bir ay boyunca telefona çykmyyor Atyl. Sabah aryyorum, ö?le aryyorum, yok. En sonunda 'Olmuyor' dedim, byraktym." Bu aradaki bo?lukta Kulin, bir teklif üzerine hazyrlady?y Münir Nurettin Selçuk biyografisini bitirir. Ve bir gün, bazy yayynevi isimleri tespit ederek telefonun ba?ynda oturur, numaralary çevirmeye ba?lar: "Yleti?im, Metis, Remzi. Teker teker aryyorum. Birinci me?gul çykty, ikinci me?gul çykty. Remzi de hep me?gul çykardy, o an açyldy. 'Randevu istiyorum' dedim. Verdiler." Böylece 80'i a?an basky yapan 'Ady: Aylin' kitabyyla Ay?e Kulin, hem any/hatyrat yazymy konusunda ate?leyici bir rol oynar, hem de bir kitap yazarak hayatynynyn tümden de?i?mesine yol açar.

'Hikayeleriniz ilklerin de gerisinde' diyen yayynevi

Ay?e Kulin, kalyplar ve ideolojilerle örülmü? bir edebiyat blo?unun içine giremese de çok satan bir yazar olarak okur nezdindeki yerini alyr böylece. Aslyny sorarsanyz edebiyat dünyasyna para?ütle inmi? de de?ildir. Yyllardyr yazy ile hayatyny kazanan birisi olarak, 1984 yylynda bastyrdy?y Güne?e Dön Yüzünü öykü kitabyyla edebiyat dünyasynyn kapysyny -içeri alynmasa da- 'tyklatyr.' Bunun öyküsü de buraya not dü?ecek kadar hazindir. Kulin, ilk yazarlyk denemesini yapty?y öykülerini gönderdi?i, fakat bugün ismini vermedi?i yayynevinden ?öyle bir cevap almy?tyr o yyllarda: "Bir dosya ka?ydyna kyyamamy?, ikiye bölüp yarysyna yazmy?: Sayyn Kulin, son hikayeleriniz ilklerin de gerisinde. Sizin için üzgünüz. Ymza..." Fakat basylmaya de?er bulunmayan çaly?masyyla Kulin, 1995'te Haldun Taner Öykü Ödülü birincili?ini alyr; bunlara sekiz yeni öykü ilave yaparak geni?letti?i Foto Sabah Resimleri kitabyyla da Sait Faik Hikaye Arma?any ile ödüllendirilir (1996).

- Siz o cevaby veren yayynevi hangisi idi?

"Onu söylemeyeyim. Önemli bir yayynevi. Kendileri herhalde çok üzgündür. Onlary bir kere daha üzmeye gerek yok!"

Ay?e Kulin artyk çok satan yazarlar arasynda ilk syralardadyr artyk. 1997 yylynda çykardy?y Ady Aylin ile 80 baskyyy geride byrakan Kulin, Sevdalinka ile de 60'a yakyn basky yapar, rahmetli vali Recep Yazycyo?lu'nun hayatyny anlatty?y Köprü 40 baskyya ula?yr nerede ise. Kulin'in kitaplary arasynda Füreya ve Nefes Nefese de di?erlerinden geride kalmaz.

Ay?e Kulin, kitaplarynda gerçek hikayeleri ele almayy benimsemi?tir. Hatta bazy kitaplarynda ailesinden kahramanlara yer verir. Peki Ay?e Kulin'in kendi hikayesi nasyldyr?

Bo?naklaryn ilk kralynyn soyundan

Ay?e Kulin, köklü geçmi?i olan bir aileden gelmektedir. Baba tarafy Bosnaly olan Ay?e Kulin, son edindi?i bilgilere göre de muhtemelen Macar topraklaryndan Bosna'ya idari bir yetkili olarak atanmy? Kulin Ban'yn ailesine mensuptur. Kulin Ban, 11. yüzyylda Bo?naklary ilk defa bir bayrak altynda toplayyp kendi kilisesini kurmu?tur. Ay?e Kulin'in anlattyklaryna göre Bo?naklar, Ortodoks Syrp ve Katolik Hyrvatlar'dan ayry olarak üçlü teslis inancyna ananmayanlaryn olu?turdu?u Bogomil mezhebine mensup, bir tek Allah'a inanan bir topluluktur. Bundan dolayy Syrp ve Hyrvatlar'yn i?kencelerine maruz kalmy?lardyr yyllarca. Y?te bu dönem sonunda kendi kilisesini kurarak Bo?naklar'yn ilk kraly olan Kulin Ban, Ay?e Kulin'in de soyunun dayandy?y koldur. Ay?e Hanym, bunu çok eskilerden beri kullanageldikleri Kulin soyadyna dayandyrmaktadyr. Çünkü yüzyyllardyr ailenin kullandy?y soyad Kulin'dir: "O aileden gelen bir ailem oldu?u kesin. Ama belki Kulin Ban'dan de?il de karde?inden, ye?eninden inmi?tir." Ay?e Kulin, ailenin Macarsitan'dan gelen kolundan ?ecereyi bulduklaryny, ama Bosna tarafyndaki kayytlaryn 1992'deki sava?ta bombalarla yok edildi?ini belirmekte: "Macaristan'da bir Kulin ailesi oldu?unu biliyorum. Onlar her yyl bir yerde bulu?uyorlarmy?, yani dünyadaki bütün Kulin'ler." Kulin Ban'yn ismi Saraybosna'nyn iki önemli caddesinden birine de verilmi?tir: "Kulin Ban çok müreffeh bir devir ya?atmy?, çok adilane idare etmi? ve çok sevilen bir lidermi?. Bir ?eyin çok eskidi?ini anlatmak için Nuh Nebi'den beri deriz ya, onlar Kulin'den kalma der. Böyle bir deyimleri var. Dolayysyyla onlaryn çok sevdi?i bir lider."

1890'laryn sonlaryna kadar Bosna'da kalan aile, bir derebeyi olarak bilindikleri o topraklardan 1896 veya 1897'lerde ayrylmak zorunda kalyr. Geldikleri yer önce Ystanbul'daki Rami'dir: "Tito devrine kadar aileye Bosna'dan hem erzak, hem para gelirdi. Topraklardan alynan mahsulün parasy."

Bosna'dan gelen, Ay?e Kulin'in de dedesi olan Salih Zeki Kulin'dir: "Babama sormu?tum, 'Dedem ne i? yapardy?' diye. 'Y?i yoktu' dedi. Y?i olmamasyny kafam almamy?ty. Bosna'da beyler hiç çaly?mazdy. Buradaki a?alar gibi. Dedem okuma olarak da bir tek beylerin kendi aralarynda kullandyklary bir yazyyy bilirdi. Akrabam oldu?u için çok övündü?üm, torunu oldu?umuz ressam Ferruh Ba?a?a -ki dedesi Fehim Efendi de Osmanly Meclisi'nde ilk Bosna Mebusu idi- yüksek tahsilini Saraybosna'da yapty. O Syrpça'yy okur, ama Bo?nakça'yy okuyamaz. Tito yok etti çünkü. Sonrakiler de Bo?nak sözünü yok etmeye çaly?tylar." 

Ressam Ferruh Ba?a?a ile akraba

Salih Zeki Kulin'in Gül Hanym'la evlili?inden üç çocu?u gelir dünyaya: Nusret, Saadet ve Muhittin. Makine mühendisi olan Nusret Kulin, büyükelçilik yapmy? Orhan Kulin'in babasydyr. (Orhan Kulin'in e?i Kadriye Hanym da uzun yyllar Aksanat'ta idarecilik yapmy? birisidir.) Ay?e Kulin'in babasy olan Muhittin Kulin, a?abeyinden 6 sene sonra 1903'te Rami'de do?ar. Mühendis mektebine gider, Almanya'da in?aat mühendisli?i okur. Devlet Su Y?leri'ni (DSY) kuran veya o kurumun ba?yna ilk atanan ki?idir Muhittin Kulin. Dolayysyyla Türkiye'de ilk baraj, önemli in?aat gibi yatyrymlarda onun da hizmeti geçmi?tir. Hatta Süleyman Demirel de, DSY'de Muhittin Kulin'in memurlaryndan biri olmu?tur zamanynda.

Büyükdedesi Osmanly'nyn son maliye nazyry

Muhittin Kulin, önce CHP ile daha sonra da ondan iktidary devralan Demokrat Parti ile taky?ynca istifa etmek zorunda kalyr. Bazy bankalaryn yönetim kurullarynda görev aldyktan sonra en son olarak üniversitede ö?retim üyeli?i yapar. Vakti zamany gelince de (Hatice) Sitare Hanym'la birle?tirir hayatyny: "Babam hep devlet memurlu?u istedi. Özel sektörden çok teklif almasyna ra?men devlette kaldy. Ankara'da DSY'de iken, bir ziyaret syrasynda Ankara'ya giden annemle tany?ty." Sitare Hanym Çerkes'tir: "Çerkes'lerin Bijeduh kolu varmy?. Çok iftihar ederler. Onlar da Kamçiliko Hasan Bey diye birinden inmeler." Ay?e Kulin'in anne tarafy da 93 Harbi'nde bugünkü Türkiye topraklaryna gelmi? bir ailedir.

Ay?e Kulin'in annesi Sitare Hanym, son Osmanly Meclisi'nde Maliye Nazyrly?y yapmy? olan Re?at Bey'in torunudur. Onun da babasy mutasarryflyk yapmy? birisidir: "Anneannemin anne ve babasyny görme mutlulu?una erdim. Uzun ya?adylar. Dolayysyyla ben Osmanly beyefendili?i denen o ince çizgiyi çok iyi biliyorum."

Re?at Bey'in Leman, Suat ve Sabahat adynda üç kyzy olur. Suat Hanym topo?raf Hilmi Bey'le evlenerek daha sonra Soydan adyny alacaktyr. Sabahat Hanym ise, bir Ermeni gencine a?yk olur ve 30 yyllyk bir sürenin sonunda ancak evlenebilir. Ay?e Kulin'in, Nefes Nefese adly romanynda Selva ve Rafo'nun hikayesi olarak anlatty?y aslynda Sabahat teyzesinin hikayesidir. Ay?e Kulin'in anneannesi Leman Hanym ise askeri doktor Mahir Yhsan Bey ile dünyaevine girer. 

Ailenin damatlarynyn bir özelli?i, buna Ay?e Kulin'in babasy da dahildir, hep içgüveysi gelmeleridir. (Unutmadan, Ay?e Kulin, Hacy Bekir ?ekerlemeleri'nin damady olan milli yüzücü Do?an ?ahin ile akrabadyr. Do?an Bey'in babasy ile Ay?e Hanym'yn babasy iki kyz karde?in çocuklarydyr. Bu arada, ölüm ilanynda Ay?e Kulin'in teyzesi olarak ady yazylan; Konya Valisi Hüsnü Zadil'in kyzy, Van Valisi Vezir Tahir Pa?a'nyn gelini Bedia Belbez ile aralarynda bir akrabalyk ba?y da yoktur.)

Re?at Bey'in Beyazyt'taki kona?y, Ay?e Kulin'in do?du?u 1941 senesinde satylarak aile Ni?anta?y'na yerle?ir. Bu ta?ynmanyn sebeplerinden biri, dedesinin, ahbaby olan Rey karde?lerin babasy, aile dostu Ahmet Re?it Rey'le daha yakyn oturmak istemesidir. Ykisi de 150'likler listesine girmemek için kader birli?i ederek kaçmy?tyr. Aralarynda böyle bir ba? da vardyr.

'Kyskançlyk nedir bilmedim'

Ay?e Kulin, do?du?unda Ykinci Dünya Sava?y'nyn ikinci yylyna girmesine tam 6 gün vardyr. Türkiye'de de sava?a girme-girmeme üzerinde politikalar üretilmektedir. Böyle bir ortamda küçük Ay?e de, Amerikan Hastanesi'nde do?masyna ve annesi ile babasy evlenir evlenmez Ankara'da oturmaya ba?lamalaryna ra?men ancak iki ay üzerine baba oca?ynyn yolunu tutabilir. Onun büyüme evresini geçirdi?i yer, dolayysyyla Ankara'dyr. Ancak yazlary Ystanbul'a gelebilir. Geldi?inde de ilk ba?larda Burgaz Ada'daki konakta kalyrlar. Ankara'dan her geli?lerinde nerede ise bir ordu tarafyndan kar?ylanyrlar: "Dedem, teyzem, kuzenler kar?ylamaya gelirdi." Dedesinin ailesi, üç kyzy, üç damady ve torunlar hep bir arada ya?amaktadyr çünkü. Küçük Ay?e'nin burada bir de bayram anylary vardyr, zihninde tazeli?ini koruyan: "Babannemin Sultanahmet'teki evine giderdik. Bana halamyn o?lunun sünnet elbisesini giydirirlerdi..."

- Tek çocuk olmanyn artylary, eksileri var myydy?

"Kyskançlyk nedir bilmememin sebebi karde?im olmamasydyr. Çünkü kyskanacak bir ?ey yoktu. Bütün oyuncaklar benim. Dedeler, anneler benim... Bu kyskançlyk duygusunun eksikli?i çok iyi bir ?ey de?il hayatta. Onun sykyntylaryny çektim. Mesela kocamy kyskanmadym. Kyskanmady?ym için de arkada?ym kocamy ..." Ay?e Kulin, hyrs duygusundan da yoksun büyür: "Hyrs olmady?y için de hayata asylmadym. Yayyn i?lerine asylmadym. 20 ya?yndan beri yazyyorum. En azyndan 1970'li yyllardan beri elimde kitaplar var. Hyrsym olmady?y için bu kadar geç kaldym. Do?ru bulmuyorum bunlary."

Ay?e Kulin, ilkokula Ankara'da ba?lar. Üçüncü synyftan itibaren okulun ismi TED olur ve yabancy dille e?itime ba?lanyr. (Ay?e Kulin, bu noktada Attila Ylhan'yn ele?tirilerine kar?y çykarak, yabancy dille e?itimle kimsenin milliyetçili?inden bir?ey kaybetmeyece?ini söylemektedir: "Attila Ylhan'a benden selam söyleyin. Kar?y kar?yya oturur, milliyetçili?imi onunla tarty?yrym. Belki ben daha milliyetçi çykarym.") TED Koleji'nde yazar Pynar Kür, Ankara valilerinden Kemal Aygün'ün kyzy, ?imdi Mehmet Ali Bayar'yn annesi olan Baysan Bayar, eski siyasilerden Hyfzy O?uz Bekata'nyn kyzy Yüksel, sonra Ömer Çavu?o?lu gibi arkada?lar da edinir burada.

Kulin, daha sonra aile gelene?ini bozmamak üzere Arnavutköy Amerikan Kyz Koleji'ne gelir. Anneannesinin kyzkarde?i Sabahat Hanym, eni?tesi ve annesi, yani üç ku?ak burada okumu?tur. Kendisiyle beraber dördüncü ku?ak da Amerikan Kyz Koleji'ni bitirdi?inde yyl 1961'dir. Kulin'in buradaki arkada?lary arasynda ise yazar Ypek Ongun, Ystanbul Kültür ve Sanat Vakfy Festival Yönetmeni Dikmen Gürün, Dünya Bankasy'nda uzun süre çaly?my? Alev Bilgen, Çetin Emeç'in e?i Bilge Emeç vardyr. Yazar Nazly Eray ise bir synyf alttan arkada?ydyr.

1960'ta yürüyü?lere katylyyor

1950'de Demokrat Parti iktidara gelince Kulin ailesi de, Türkiye'deki bir çok ailede oldu?u gibi hadiseyi sevinçle kar?ylar. Ancak zamanla bu destek, bilinen tavyrlardan dolayy tersine döner. Ünlü DP'lilerden Bayyndyrlyk Bakany Muammer Çavu?o?lu, Süreyya A?ao?lu gibi isimler yakyn arkada?lary olmasyna ra?men Ay?e Hanym'yn babasy Muhittin Kulin de zamanla DP'nin aleyhinde bir tutum takynyr. Bu, henüz genç bir kyz olan Ay?e'nin olaylara baky?yny da de?i?tirir. Çünkü Ankara'da büyüdü?ü için, bütün Ankaraly'larda oldu?u gibi, onlaryn evinde de politika ve siyaset eksik de?ildir. Dolayysyyla Ay?e Kulin de politik bir ki?ilik kazanmy?tyr zamanla. Hatta Kulin, Ystanbul'a geldi?inde siyaset konu?ulmayan evleri yadyrgayacaktyr: "Birileri babamla taky?yyor, babam istifa etmek zorunda kalyyor. Bütün arkada?larymyn babalary ya müste?ar ya da bakan. Mesela Nihat Erim'in kyzy I?yl, synyf arkada?ym. Nihat Erim babamdan bir?ey istiyor, babam yapmayyp istifa ediyor. Ben ne yapaca?ym ?imdi? Babama sordu?umda 'Arkada?ynla benim davamyn ne ilgisi var?' demi?ti." Y?te siyasetin içinde büyüdü?ünden olacak Ay?e Kulin de 27 Mayys 1960 Yhtilali öncesindeki nümayi?lere katylanlardan biri olur: "Epey yürüdüm ve tartaklandym ben de."

Siyasete girenin kirlendi?ini dü?ündü?ünden politikayy hiç dü?ünmeyen Ay?e Kulin, Abdi Ypekçi, Ercan Arykly, Çetin Emeç gibi arkada?lary olmasyna ra?men gazetecilik de yapamady?yny ifade etmektedir: "Ben hep gazetecilik istedim. Ama o zaman gazetelere böyle 'pat' diye girilmezdi. Mesela Abdi'ye çok yalvardym, Milliyet'te bir?eyler yapayym diye. O da bana 'Atla git Yngiltere'ye, Yngiltere Kraliçesi'nden bir röportaj getir, seni alayym' dedi. Bazy isimler onu yapar, getirir ama ben öyle de?ilim. Ben kapylary çalamam, içeri girip, arsyzlyk edemem. Bir dü?ünde davetli olmady?y halde duvardan atlayyp gelmi? gazeteci vardy. Öyle yapaca?yma öleyim daha iyi." Fakat Ay?e Kulin'in de bir gazetecilik dönemi olmu?tur hayatynyn ilerleyen yyllarynda.

'Yki evlilik, dört çocuk'

1960 senesinde Mehmet Sarper'le bir evlilik yapan ve Mete ile Ali adyny verdi?i iki çocu?u olan Ay?e Kulin, bu evlili?inde, hayatynyn en sykyntyly yyllaryny geçirir, özellikle de bo?anma a?amasynda. Daha sonra Eren Kemahly ile hayatyny birle?tiren (1967) Kulin, yine iki erkek çocu?u getirir dünyaya: Kerim ve Selim. Her?ey iyi giderken bu evlili?ini de bitirir. Sebebi ise yukaryda da bahsetti?i gibi kyskanç olmamasynyn do?urdu?u bir sonuçtur! Fakat bu evlili?inden, ilki gibi yaralar alarak çykmamy?tyr. Yngiltere'de ya?ayan Eren Kemahly ve onun Yngiliz e?i ve çocu?uyla ili?kilerini halen düzeyli bir ?ekilde sürdürmektedir çünkü.

Evliliklerini bitirmesi Kulin'in hayatynda gazetecilik sayfasyny açmasyna vesile olur. Gerçi 1967'de iki sene boyunca bir otomobil dergisinin yazy i?leri müdürlü?ünü yapmy?tyr; ama gazetecili?e asyl giri?i 1977 yylynda, bo?anmak üzere evini terk ettikten sonra yazy verdi?i Cumhuriyet Gazetesi ile olur. Fakat ne Cumhuriyet ona para verir, ne de o Cumhuriyet'ten para istemeyi dü?ünür. Burada 1982'ye kadar devam eden Kulin, bir süre de Dünya Gazetesi'nde çaly?yr. Uzunca bir süre de Sabah Grubu'nun 1 Numara adyyla çykardy?y dergilerde bulunur. Ady Aylin romanynyn gördü?ü ilgi üzerine Milliyet'te kö?e yazan Kulin, film, televizyon ve halkla ili?kilerde de çaly?malar yapmy? birisidir. Kulin, gazetecilikte neden syyrylamady?yna da ?öyle bir örnek getirmektedir bugün: "Mesela Ercan (Arykly) bana dedi ki, 'Ay?egül Nadir'in çöp kutusunu yaz.' Kadynyn çöp kutusu bo?alacak, içinden çykacaklara göre bir yazy... 'Aklyny kaçyrdyn sen galiba' dedim. Aç kalyrym böyle bir ?ey yapmam."

Klasik müzi?in her türünü seven, yazarlar arasyndaki kavgalara bir anlam veremeyen, aile fertlerinin eskileri kendisine kaldy?yndan koleksiyon yapmaya ne yeri ne de parasy olan, ancak çok parasy olsa da buraya yatyrym yapmayaca?yny dü?ünen Ay?e Kulin, çok satan kitaplaryndan Sevdalinka'nyn gelirini Bosna'da tecavüz sonucu dünyaya gelen çocuklara, yeni çykacak Kardelenler kitabynyn gelirini de Türkiye'de çocuklaryn e?itimine ba?y?layarak duyarlyly?yny ortaya koyar.

Ayşe Kulinveda e-kitap, Ayşe Kulinveda e-book

Ayşe Kulinsevdalinka e-kitap, Ayşe Kulinsevdalinka e-book

Ayşe Kulinfoto-sabah-resimleri e-kitap, Ayşe Kulinfoto-sabah-resimleri e-book

Ayşe Kulinbir-tatli-huzur e-kitap, Ayşe Kulinbir-tatli-huzur e-book

Ayşe Kulinumut e-kitap, Ayşe Kulinumut e-book

Ayşe Kulinkardelenler e-kitap, Ayşe Kulinkardelenler e-book

Ayşe Kulinadi-aylin e-kitap, Ayşe Kulinadi-aylin e-book

Ayşe Kulingenis-zamanlar e-kitap, Ayşe Kulingenis-zamanlar e-book

Ayşe Kulingece-sesleri e-kitap, Ayşe Kulingece-sesleri e-book

Ayşe Kulinnefes-nefese e-kitap, Ayşe Kulinnefes-nefese e-book

Ayşe Kulinfureya e-kitap, Ayşe Kulinfureya e-book

Ayşe Kulinbir-gun e-kitap, Ayşe Kulinbir-gun e-book

Ayşe Kulinkopru e-kitap, Ayşe Kulinkopru e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 13 | Toplam Listelenecek Sayfa : 1

Etiketler : Ayşe Kulin e-kitapları, Ayşe Kulin e-kitapları oku, Ayşe Kulin e-kitapları indir, Ayşe Kulin e-bookları, Ayşe Kulin e-bookları oku, Ayşe Kulin e-bookları indir, Tüm Ayşe Kulin e-kitapları, Tüm Ayşe Kulin e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.