Jean Paul Sartre E-Kitap - Jean Paul Sartre E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Jean Paul Sartre Biografi ve E-Kitapları


Jean

Jean-Paul Sartre (tam ady: Jean-Paul Charles Aymard Sartre) (21 Haziran 1905Paris - 15 Nisan 1980, Paris), ünlü Fransyz yazarve dü?ünür. Felsefi içerikli romanlarynyn yany syra, her yönüyle kendine özgü olarak geli?tirdi?i Varolu?çu felsefesiyle de yer etmi?; bunlaryn yanynda Varolu?çu Marksizm ?ekillendirmesi ve siyasetteki etkinlikleriyle 20. yüzyyl'a damgasyny vuran dü?ünürlerden biri olmu?tur. O, her ?eyden önce bir anlatycy, denemeci, romancy, filozof ve eylemci olarak yalnyzca Fransyz aydynlarynyn temsilcisi olmakla kalmamy?, özgün bir Entelektüel tanymlamasynyn da temsilcisi olmu?tur.

Babasyny ufak ya?ta yitiren Sartre, annesinin ailesinin yanynda büyüdü. Olgunluk synavyny Louis le Grand Lisesi'nde verdi. Daha sonraki e?itimini Ecole Normale Supérieure'de, Ysviçre'deki Fribourg Üniversitesi'nde ve Berlin'deki Fransyz Enstitüsü'nde sürdürdü. Çe?itli liselerde ö?retmenlik yapty ve 1928'de Simone de Beauvoir'la tany?ty. II. Dünya Sava?y syrasynda Almanlar tarafyndan hapse atylmasynyn sonrasynda Direni? hareketine katyldy. Sinekler adly ünlü oyunu bu ko?ullarda yazyldy ve sahnelendi. Ayny sekilde, Varlyk ve Hiçlik adly kendi felsefesini açyklady?y ünlü yapyty da bu syrada yazyldy.( 1943 )

1945 yylynda ö?retmenli?i byrakty ve " Les Temps Modernes " adly edebi-politik dergiyi çykarmaya ba?lady. Kitaplarynyn neredeyse tümü edebi ve politik sorunlary i?leyen kuramsal metinler olarak ?ekillendi. Sartre, sava? sonrasy dönemde ise özellikle politik etkinlikleriyle öne çykmaya ba?lady. So?uk sava? dönemi boyunca birçok ele?tirisine ra?men Sovyetler Birli?i'ni desteklemi?, Fransa'nyn Cezayir'e kar?y yürüttü?ü sava?a kar?y çykmy?tyr. Çykardy?y dergi, bu ba?lamda yo?un bir etkinlik göstermi?tir.

Sartre, 1964 yylynda kendisine verilmek istenen Nobel Ödülünü geri çevirmi?tir. Bunun hem yapytlaryna hem de politik konumuna zarar verecegini dü?ünmü?tür. " 121'lerin Bildirgesi " olarak bilinen bildirgeyi imzalamy? ve 1961-1962 yylyndaki büyük gösterilere katylmy?tyr. Ayryca, 1966-67 yyllary arasynda Vietnam Sava?y'nda meydana gelen katliamlary sorgulamak üzere kurulmu? olan Russell Mahkemesi'nin de ba?kanly?yny yapmy?tyr. Politik etkinlikleri giderek yo?unla?my? ve kendi iç-dönü?ümleriyle birlikte ?ekillenmi?tir. 1968 olaylary Sartre'yn kendi fikirlerini ve geleneksel entelektüel konumlaryny da sorgulady?y bir dönem olmu?tur. Sovyetler'in Prag'a müdahalesinin ve Fransa'daki ö?renci hareketlerinin üzerine, teorik politik alany yeniden de?erlendirmeye ba?lamy?, 1973'te Liberation'u kurmu?tur.

1974 yylynda Sartre'yn gözleri büyük oranda görmez oldu. Bu nedenle politik etkinlikleri yava?lady, ancak her zaman yine de Baty'nyn Do?u üzerindeki baskylaryna kar?y etkinliklerde bulundu ve insan haklary konusunda her zaman duyarly oldu. Bu tutumuyla, Aydynlaryn yeri ve rolü konusunda hem teorik hem de pratik bir örnek olu?turdu.

Öte yandan siyasal aktifli?inin onun edebi ve felsefi yönünü gölgeledi?i söylenemez. Sartre her ?eyden önce kendisinden iyi bir edebiyatçy ve yetkin bir filozof olarak söz ettirmeyi ba?ardy. 15 Nisan 1980'de Paris'te öldü?ünde geride felsefe ve edebiyat açysyndan büyük de?erde metinler byrakty. Kendi varolu?çu felsefesini i?ledi?i yapytlary ba?lyca; Özgürlügün Yollary, Bulanty, Gizli Oturum, Kirli Eller, Sözcükler, Duvarolarak belirtilebilir.

Jean Paul Sartrebulanti e-kitap, Jean Paul Sartrebulanti e-book

Jean Paul Sartreduvar e-kitap, Jean Paul Sartreduvar e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 2 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Jean Paul Sartre e-kitapları, Jean Paul Sartre e-kitapları oku, Jean Paul Sartre e-kitapları indir, Jean Paul Sartre e-bookları, Jean Paul Sartre e-bookları oku, Jean Paul Sartre e-bookları indir, Tüm Jean Paul Sartre e-kitapları, Tüm Jean Paul Sartre e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.