Yunus Emre E-Kitap - Yunus Emre E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Yunus Emre Biografi ve E-Kitapları


Yunus

Yunus Emre (1240 - 1321), Anadolu'da Türkçe ?iirin öncüsü olan mutasavvyf bir halk ?airidir. Büyük bir Türk dü?ünürüdür.

Hayaty ve ?ahsiyeti hakkynda pek az ?ey bilinen Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin da?ylmaya ve Anadolu'nun çe?itli bölgelerinde küçük-büyük Türk Beylikleri'nin kurulmaya ba?landy?y 13. yüzyyl ortalaryndan Osmanly Beyli?i'nin kurulmaya ba?landy?y 14. yüzyylyn ilk çeyre?ine kadar Orta Anadolu havzasynda do?up ya?amy? bir ?air ve erendir. Yunus Emre, uzun bir süre Hacy Bekta?-y VeliDergâhynda çile doldurmu? ve dergâha hizmet etmi?tir. Yunus'un ya?ady?y yyllar, Anadolu Türklü?ünün Mo?ol akyn ve ya?malaryyla, iç kavga ve çeki?melerle, siyasî otorite zayyfly?yyla, dahasy kytlyk ve kuraklyklarla peri?an oldu?u yyllardyr. 13. yy'yn ikinci yarysy, sadece siyasî çeki?melerin de?il, çe?itli mezhep ve inançlaryn, batynî ve mutezilî görü?lerin de yo?un bir ?ekilde yayylmaya ba?lady?y bir zamandyr. Böyle bir ortamda, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Hacy Bekta?-y Velî, Ahî Evrân-y Velî gibi ilim ve irfan önderleriyle birlikte Yûnus Emre, Allah sevgisini, a?k ve güzel ahlakla ilgili dü?üncelerini, Yslam tasavvufunu i?leyerek Türk-Yslam birli?inin olu?masynda önemli vazifeler yapmy?tyr. Yûnus Emre, "Risalet-ün Nushiyye" adly mesnevîsinin sonunda verdi?i;

Söze târîh yedi yüz yediydi
Yûnus câny bu yolda fidîyidi

beytinden anla?yldy?y kadaryyla H. 707 (M. 1307-8) tarihlerinde hayattadyr. Yine, Adnan Erzi tarafyndan Bayezyd Devlet Kütüphanesi'nde bulunan 7912 numaraly yazmada ?u ifadelere rastlanmaktadyr:

Vefât-y Yûnus Emre
Müddet-i 'Ömr 82
Sene 720

Bu belgeden anla?ylaca?y üzere, Yûnus Emre, H. 648 (M. 1240-1) yylynda do?mu?, 82 yyllyk bir dünya hayatyndan sonra H. 720 (M. 1320-1) yylynda ölmü?tür.

Do?du?u yer konusundaki tarty?malar Eski?ehir'in Mihalyççyk ilçesine ba?ly Saryköy ile Karaman üzerinde yo?unla?maktadyr. Menakypnâmelerle ?iirlerinden çykarylan bilgilere göre Babalylardan Taptuk Emre'nin dervi?idir. Hacy Bekta? ile ilgisi Vilayetname'den kaynaklanmaktadyr. Yine ?iirlerinden tasavvuf yolunu seçti?i, iyi bir ö?renim gördü?ü anla?ylmaktadyr. Anadolu kentlerini dola?ty?y, Azerbaycan ve ?am'a gitti?i, Mevlana'yla görü?tü?ü de bu bilgiler arasyndadyr. Y?ledi?i konularla Anadolu'da geli?en Türk edebiyatynyn en büyük adlaryndan sayylan Yûnus Emre, yalnyz halk ve tekke ?iirini de?il, divan ?iirini de etkiledi. Hece ve aruzla vezinleriyle yazdy?y ?iirlerinde sevgiyi temel aldy. Tasavvufla, Yslam dü?üncesiyle beslenen dizelerinde insanyn kendisiyle, nesnelerle, Allah'la olan ili?kilerini i?ledi, ölüm, do?um, ya?ama ba?lylyk, Ylahi adalet, insan sevgisi gibi konulary ele aldy. Ça?ynyn dü?ünü? biçimini ve kültürünü konu?ulan dille, yalyn, akycy bir söyleyi?le dile getirdi; kendinden önce yeti?mi? Yran ?airlerinin, ça?da?larynyn yapytlarynda geçen kavramlara yeni bir öz, yeni bir deyi? katty. Bu yanyyla tasavvuf dü?üncesini, Alevi-Bekta?i inançlaryny zenginle?tirdi. Kendisi tekke ?iirinin Anadolu'daki ilk temsilcilerindendir.

Yunus Emresiirler e-kitap, Yunus Emresiirler e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 1 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Yunus Emre e-kitapları, Yunus Emre e-kitapları oku, Yunus Emre e-kitapları indir, Yunus Emre e-bookları, Yunus Emre e-bookları oku, Yunus Emre e-bookları indir, Tüm Yunus Emre e-kitapları, Tüm Yunus Emre e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.