Uğur Mumcu E-Kitap - Uğur Mumcu E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Uğur Mumcu Biografi ve E-Kitapları


Uğur

U?ur Mumcu (22 A?ustos 1942 - 24 Ocak 1993), Türk gazeteciara?tyrmacy ve yazar. 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karly Sokak'taki evinin önünde, arabasyna konulan bombanyn patlamasy sonucu suikasta kurban giderek ya?amyny yitirmi?tir.

Annesi Nadire Hanym, babasy Tapu Kadastro memuru Hakky ?inasi Bey idi. U?ur Mumcu, 22 A?ustos 1942 tarihinde, Kyr?ehir'de, dört karde?in üçüncüsü olarak do?du.

E?i ?ükran Güldal Mumcu (Homan) ile olan evlili?inden bir o?lu (Özgür) ve bir kyzy (Özge) olmu?tur.

U?ur Mumcu anysyna ailesi tarafyndan Ekim 1994'te U?ur Mumcu Ara?tyrmacy Gazetecilik Vakfy adynda bir vakyf kurulmu?tur.

E?i ?ükran Güldal Mumcu, 23. Dönem TBMM'ye Yzmir Milletvekili olarak girmi? ve halen TBMM Ba?kanvekilli?i görevini yürütmektedir.

A?abeyi Y?çi Partisi Genel Ba?kan Yardymcysy Av. Ceyhan Mumcu'nun U?ur Mumcu ile ilgili röportajlarynyn bir kysmy Karde?im U?ur Mumcu adyyla bir kitapta toplanmy?tyr.

E?itim ya?amy

Ylk ve orta okullary Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde okuyan Mumcu çok aktif bir ö?renciydi. 1961'de ba?lady?y üniversite e?itimini avukat olmak üzere ba?lady?y Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1965'te tamamlady. Henüz ö?renciyken 26 A?ustos 1962’de Cumhuriyet gazetesinde yayymlanan "Türk Sosyalizmi" ba?lykly makalesiyle Yunus Nadi Ödülü'nü aldy. 1963'te fakültede ö?renci derne?i ba?kany seçildi. 1969-1972 yyllary arasynda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ydare Hukuku Profesörü Tahsin Bekir Balta'nyn asistany olarak çaly?ty.[1]

Askerlik dönemi

Askerli?ini yapmaya hazyrlandy?y syrada 12 Mart döneminde bir yazysynda kullandy?y "ordu uyanyk olmaly" sözleriyle, "orduya hakaret etmek" ve "sosyal bir synyfyn öteki sosyal synyflar üzerinde tahakkümünü kurmak" suçunu i?ledi?i iddasyyla gözaltyna alyndy. Mamak Askeri Cezaevi'nde pek çok aydynla birlikte bir yyla yakyn kalan Mumcu, bu davadan dolayy 7 yyl hapse mahkûm edildi. Fakat bu karar Yargytay tarafyndan bozuldu ve Mumcu serbest byrakyldy. Bu olaydan sonra askerli?ini yedek subay olarak yapmasy gerekti?i halde, 1972-1974 yyllary arasynda A?ry'nyn Patnos ilçesinde, resmi tanymyyla "sakyncaly piyade eri" olarak tamamlady. Patnos'ta, a?yr ko?ullar altynda askerli?ini yaparken, zaten uzun zamandan beri var olan ülseri yüzünden mide kanamasy geçirdi.

Gazetecilik dönemi

Yeni Ortam gazetesinde kö?e yazarly?y yapan U?ur Mumcu, 1975’ten itibaren Cumhuriyet’te 'Gözlem' ba?lykly kö?esinde düzenli olarak yazmaya ba?lady. Ayny zamanda Anka Ajansy'nda çaly?maktaydy. 1975’te Mart dönemini sergiledi?i makalelerinden olu?an Suçlular ve Güçlüler adly kitabyny yayynlady. Ayny yyl, Altan Öymen' le birlikte hazyrladyklary,Süleyman Demirel'in ye?eni Yahya Demirel'in hayali mobilya ihracatyny konu edinen, Mobilya Dosyasy adly kitaby yayynlandy.

1977 yylyndan sonra sadece Cumhuriyet için yazmaya ba?lady. "Gözlem" ba?lykly kö?esinde 1991 yylynyn Kasym ayyna kadar aralyksyz olarak yazdy. 1977’de Sakyncaly Piyade ve Bir Pulsuz Dilekçe kitaplary yayymlandy. Ertesi yyl, Sakyncaly Piyade adly yapytyny Rutkay Aziz ile birlikte tiyatroya uyarlady. Oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu tam 700 kere sahneledi.1978’de, ünlünün ya?am öykülerini, siyasal geçmi?lerini, bir güldürü zenginli?iyle anlatty?y kitaby Büyüklerimiz yayymlandy.

1981’de terörün silah kaçakly?yyla ilgisini ortaya koymak ve kamuoyunu bu konuda uyarmak için yazdy?y Silah Kaçakçyly?y ve Terör yayymlandy. Ayny yyl, Mehmet Ali A?ca'nyn Papa'yy öldürme giri?iminden sonra A?ca üzerine inceleme ve ara?tyrmalaryny yo?unla?tyrdy.

Türkiye'de terör olaylarynyn artmasy nedeniyle 1979 yylynda 12 Mart dönemi öncesi ve sonrasy gençlik liderlerinin ya?adyklaryny kendi a?yzlaryndan yansytty?y ve silahly eylemlerle bir yere varylamayaca?yna dikkat çekti?i kitaby Çykmaz Sokak’y yayymlady. 1982’de A?ca Dosyasy, ardyndan Terörsüz Özgürlük adly makale derlemesi yayymlandy. 1983 yylynda A?ca ile cezaevinde röportaj yapty. 1984 yylynda Aziz Nesin öncülü?ünde bir grup tarafyndan Cumhurba?kanly?y ve TBMM Ba?kanly?yna sunulan, ancak Kenan Evren'in imzalayanlary "vatan hainli?i" ile suçlayarak dava açty?y Aydynlar Dilekçesi'nin hazyrlanmasyna katyldy; 12 Eylül döneminde aydynlara yapylan i?kenceyi anlatan Sakyncasyz adly oyunu yazdy; Papa-Mafya-A?ca kitabyny yayymlady.

1987’de ara?tyrmacy gazetecilik açysyndan büyük bir ba?ary kabul edilen Rabyta ve 12 Eylül adly kitaplary; 1991’de en önemli ara?tyrmalaryndan biri olan Kürt-Yslam Ayaklanmasy 1919-1925 yayymlandy.

1991 yylynda Ylhan Selçuk ve yakla?yk seksen Cumhuriyet gazetesi çaly?any ile birlikte gazeteden ayryldy. Bir süre i?siz kaldy. 1 ?ubat - 3 Mayys 1992 tarihleri arasynda Milliyet Gazetesi'nde yazan Mumcu, Cumhuriyet Gazetesindeki yönetim de?i?ikli?i üzerine 7 Mayys 1992'de Cumhuriyet'e döndü.

Mumcu, 7 Ocak 1993 tarihinde "Mossad ve Barzani" isimli bir yazy yazdy. Bu yazysynda Barzani, CIA ve Mossad arasyndaki ba?lantylara de?indi ve yazysyny ?öyle bitirdi:

"Kürtler sömürgecili?e kar?y ba?ymsyzlyk sava?y yapyyorlarsa ne i?i var CIA ve MOSSAD'yn Kürtler arasynda?" "Yoksa CIA ve MOSSAD, anti-emperyalist sava? veriyorlar da dünya bu sava?yn farkynda de?il mi?"

8 Ocak 1993 tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki Ültimatom ba?lykly yazysynda ise yakynda yayynlayaca?y kitabynda istihbarat örgütleri ile Kürt milliyetçileri arasyndaki ba?lantylary açyklayaca?yny yazmy?ty. Karde?i Y?çi Partisi Genel Ba?kan Yardymcysy Ceyhan Mumcu, cinayetten önce U?ur Mumcu'nun Ysrail elçisiyle görü?me yapty?yny basyna gönderdi?i açyklamada yazmy?ty. Gazetecilik hayaty ba?arylarla dolu olan Mumcu 24 Ocak 1993 tarihinde u?rady?y bombaly saldyry sonucu hayatyny kaybetmeden önce polis-mafya-siyaset a?ynyn derin boyutlaryny ara?tyrmaktaydy. Öldürülme sebebi olarak Abdullah Öcalan'yn bir müddet MYT için çaly?ty?yny ara?tyrmasy iddia edilmektedir.

Suikast

U?ur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karly Sokak'taki evinin önünde, arabasyna konan C-4 tipi plastik bombanyn patlamasy sonucu suikaste kurban gitti. Suikastyn hemen ardyndan olay yerinde inceleme yapan uzmanlaryn hiçbir delil bulamady?y, patlamayla etrafa da?ylan ve cymbyzla toplanmasy gereken delillerin ise süpürgeyle süpürüldü?ü iddia edilmi?tir.

Suikasti; Yslami Hareket, YBDA-C, Hizbullah, PKK gibi örgütler üstlendi. Suikastin arkasinda Mossad'yn ve kontrgerilla'nyn oldu?u da iddia edilmi?tir. Ergenekon Davasysanyklaryndan Ümit O?uztan, iddianamede yer alan ifadesinde, Mumcu'nun seri numarasy silinmi? ve ?u an Irak Devlet Ba?kany olan Kürdistan Demokratik Partisi lideri Celal Talabani'ye götürülen silahlarla ilgili ara?tyrmasy nedeniyle öldürüldü?ünü iddia etti.

Mumcu'nun e?i Güldal Mumcu'yu ziyaretleri syrasynda dönemin Ba?bakany Süleyman Demirel, Ba?bakan Yardymcysy Erdal Ynönü ve Yçi?leri Bakany Ysmet Sezgin, "cinayeti çözmenin, devletin namus borcu oldu?u"nu belirterek adeta namus sözü verdiler (1993). Suikastyn failleri yakalanamamy?tyr.

Uğur Mumcucagin-sucu e-kitap, Uğur Mumcucagin-sucu e-book

Uğur Mumcukontrgerilla-ogretileri e-kitap, Uğur Mumcukontrgerilla-ogretileri e-book

Uğur Mumcudevlet-silah-adalet e-kitap, Uğur Mumcudevlet-silah-adalet e-book

Uğur Mumcuyolsuzluk-siddet-bagimlilik e-kitap, Uğur Mumcuyolsuzluk-siddet-bagimlilik e-book

Uğur Mumcukazim-karabekir-anlatiyor e-kitap, Uğur Mumcukazim-karabekir-anlatiyor e-book

Uğur Mumcusakincali-piyade e-kitap, Uğur Mumcusakincali-piyade e-book

Uğur Mumcusakincali-piyade e-kitap, Uğur Mumcusakincali-piyade e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 7 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Uğur Mumcu e-kitapları, Uğur Mumcu e-kitapları oku, Uğur Mumcu e-kitapları indir, Uğur Mumcu e-bookları, Uğur Mumcu e-bookları oku, Uğur Mumcu e-bookları indir, Tüm Uğur Mumcu e-kitapları, Tüm Uğur Mumcu e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.