Sigmund Freud E-Kitap - Sigmund Freud E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Sigmund Freud Biografi ve E-Kitapları


Sigmund

Sigmund Freud (nüfus kaydynda Sigismund Scholomo Freud) (d. 6 Mayys 1856PříborMoravya,Avusturya-Macaristan Ymparatorlu?u (bugün Çek Cumhuriyeti) - ö. 23 Eylül 1939LondraBirle?ik Krallyk), psikanaliz ö?retisini geli?tirmi? olan Yahudi kökenli Avusturyaly nörolog. Ki?ili?in 5 farkly dönemden geçerek geli?ti?ini öne süren Psikoanalitik Kuram'yn kurucusudur.

Orta seviye bir Yahudi yün tüccarynyn, kyrk ya?yndayken, kendisinden yirmi ya? küçük bir kadynla yapty?y ikinci evlili?inden dünyaya geldi. Ekonomik bunalymdan dolayy ailesi Viyana'ya yerle?mek zorunda kaldyklarynda, Freud henüz 4 ya?yndaydy. 1938 yylyna kadar burada ya?ady.

Lisede Latince, Fransyzca ve Yngilizce ö?renirken kendi çabalaryyla da Ybranice, Yspanyolca ve Ytalyanca ö?rendi. Ba?aryly bir ö?renciydi. Ba?langyçta istemedi?i halde Goethe'nyn yapytlaryndan etkilenerek typ okumaya karar verdi.

Üniversite yyllarynda Yahudi dü?manly?yyla kar?yla?ty, okuldaki arkada? çevresinden dy?landy. 1876 yylynda fizyolojist Brücke'nin laboratuvaryna girdi, burada anatomopatoloji ve insan sinir sistemi üzerine ara?tyrmalar yapty. 1881'de typ ö?renimini bitirdi. 1883'te dönemin ünlü beyin anatomisi ve nöropatoloji uzmany Dr. Theodor Meynert'in yönetiminde psikaytri klini?inde asistan olarak çaly?maya ba?lady. 1884'de kokain üzerine bir inceleme yapmakla görevlendirildi. 1884'te kokainin analjezik özelliklerini ke?fetti, anestezik niteliklerini ise sezinledi. (Ya?amym ve Psikanalyz adly yapytynda kokainin anestezik niteliklerini aslynda bildi?ini, yalnyz typ çaly?malaryny byrakty?yndan dolayy bunlaryn ba?kalary tarafyndan ortaya çykaryldy?yny ileri sürer.)

Aldy?y bir bursla 1885'te Paris'e gitti, Salpêtriê Hastanesi'nde, Jean Martin Charcot'nun yanynda staja ba?lady. Burada histerininbelirtilerini, hipnotizma ve telkinin etkilerini gözlemledi. Charcot'dan çok etkilendi. (Ya?amym ve Psikanaliz 'de Charcot'ya ne kadar dü?kün oldu?u görülür) Charcot'nun konferanslaryny Almancaya çevirdi ve 1886'da yayymlady.

1886'da Paris'ten ayrylarak Berlin'e gitti. Burada çocuk nöropatolojisiyle ilgilendi. Viyana'ya dönerek özel hekimli?e ba?lady. 1886 ekim ayynda 4 yyldyr ni?anly oldu?u Martha Bernays ile evlendi. Sinir hastalyklary ve histeri ?ikayetiyle kendisine ba?vuranlar üzerinde dönemin ünlü tedavi yöntemlerini, elektroterapi ve hipnotizmayy uygulady. 1887'de Dr. Bernheim'in Telkin ve Telkinin Tedavideki Uygulamalary Üstüne adly kitabyny çevirdi.

Elizabet von R. adyndaki bir kadyn hasta kendisini serbest ça?ry?ym yöntemine zorlayynca hipnozdan vazgeçti. 1892 - 1895 yyllary arasynda Charcot'nun Saly Günü Dersleri adly kitabynyn çevirisini, savunma psikonevrozlary üzerine bir makaleyi ve saplantylar ve fobiler üzerine ba?ka bir makaleyi Breuer ile ortakla?a hazyrlady. Ancak typ çevrelerince Histeri Üzerine Yncelemeler ho? kar?ylanmady. Bu yapytta psikanalizin temel ilkelerine rastlanyr.

1896 yylynda babasynyn ölümü üzerine derin bir bunalyma girdi ve sistematik olarak kendini çözümlemeye ba?lady. Yine ayny yyl Breuer'le nevrozlaryn cinsel açydan açyklanmasy konusunda ters dü?erek yollaryny ayyrdy. Histerinin cinsel etiyolojisi üzerine verdi?i bir konferans skandala yol açty. Bu dönemde W. Fliess'le yazy?malary, özçözümleme süreci, hayaty üzerinde önemli etkiler yaratty. (Bu yazy?malary Freud'un ölümünden sonra e?i ve kyzy tarafyndan kamuoyuna duyurulmu?tur. Freud psikanalize özel hayatyny kary?tyrmak istemedi?inden, ki?isel kayytlar byrakmamy?, birçok yazy?ma ve mektubunu ölümünden önce yakmy?tyr.) Hayatynyn 10 yyl süren bu döneminde, Freud hem yanda?, hem ö?renci bakymyndan yalnyz kaldy. Kendini hastalaryn tedavisine ve psikanalizin yaratylmasyna yo?unla?tyrdy. Bu sürecin sonucu olarak 1897'de Oedipus Kompleksi, 1900'de Dü?lerin Yorumu(iki cilt) adly eserler ortaya çykty.

1908'te Viyana Psikanaliz Derne?i kuruldu. Bu olay, Freud için bir dönüm noktasyydy, Ya?amym ve Psikanaliz kitabynda buna büyük yer verdi. Ancak bu tarihten önce bile Freud'un çevresinde çözümlemenin giderek kurumla?ty?y görülür. 1902'den sonra "Çar?amba Günleri Psikoloji Derne?i", ady altynda ba?ta P. Federn, O. Rank, W. Stekel ve Alfred Adler olmak üzere, Freud'un ilk yanda?lary bir araya toplandylar. 1904'de E. Bleuer'le yazy?maya ba?lady. 1907'de Bleuer'in asistany Carl Gustav Jung tarafyndan ziyaret edilir. Jung ayny yyl Zürih'teFreud Derne?i'ni kurdu. Bu Freud için büyük bir ba?aryydy, zira psikanaliz artyk ülke synyrlarynyn dy?yna çykmy?ty. Takip eden yyllarda Jung, 1. Psikanaliz Kongresi'ne katyldy ve psikanaliz üzerine konferanslar vermek üzere Freud ile birlikte ABD'ye yolculuk etti. Freud, 1910 - 1920 yyllarynda Psikanaliz ÜzerineBir Paranoya Vakasy Özya?am Öyküsü Üzerine Psikoanalitik Gözlemler: Ba?kan ScreberTotem ve TabuNarsizmin Yncelenmesine Giri?Yas ve Melankoli adly eserleri yayymlady.

1923'de kendisine üstçene ve damak kanseri tanysy kondu. Yzleyen yyllarda 33 kez ameliyat oldu. Sürekli protez takmasy gerekti?inden dolayy uzun yyllar konu?ma ve yemek yeme sykyntysy çekti. 1938'de Naziler'in Viyana'ya girmesiyle birlikte en küçük çocu?u Anna ile birlikte Avusturya'yy terk etmek zorunda kalarak Londra'ya yerle?ti. Ölümüne dek tedavi ve çaly?malaryna burada devam etti.

Freud, prensipleri gere?i ki?isel hiçbir özel belge, any defteri, mektup byrakmamy?, hepsini yakmy?tyr. Bu nedenle, Freud'a dair ilk ve en kapsamly bilgiler ilk olarak yakyn dostu Yngiliz psikaytr Ernest Jones'un 1953'te yayymlanan üç ciltlik Sigmund Freud'un Ya?amy ve Yapytlary adly kitabyyla ortaya çykaryldy.

Sigmund Freudbir-yanilsamanin-gelecegi e-kitap, Sigmund Freudbir-yanilsamanin-gelecegi e-book

Sigmund Freudtotem-ve-tabu-ii e-kitap, Sigmund Freudtotem-ve-tabu-ii e-book

Sigmund Freudtotem-ve-tabu-i e-kitap, Sigmund Freudtotem-ve-tabu-i e-book

Sigmund Freudtotem-ve-tabu-2 e-kitap, Sigmund Freudtotem-ve-tabu-2 e-book

Sigmund Freudtotem-ve-tabu-1 e-kitap, Sigmund Freudtotem-ve-tabu-1 e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 5 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Sigmund Freud e-kitapları, Sigmund Freud e-kitapları oku, Sigmund Freud e-kitapları indir, Sigmund Freud e-bookları, Sigmund Freud e-bookları oku, Sigmund Freud e-bookları indir, Tüm Sigmund Freud e-kitapları, Tüm Sigmund Freud e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.