Sabahattin Ali E-Kitap - Sabahattin Ali E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Sabahattin Ali Biografi ve E-Kitapları


Sabahattin

Sabahattin Ali, 25 ?ubat 1907'de Edirne Vilayeti'nin Gümülcine Sanca?y'na ba?ly E?ridere kazasynda do?mu?tur. Babasy piyade yüzba?ysy (Cihangirli) Selahattin Ali Bey'in görev yerlerinin syk syk de?i?mesi dolayysiyla, ilkö?renimini Ystanbul, Çanakkale ve Edremit'in çe?itli okullarynda tamamlamy?tyr (1921) Edremit'e göçtüklerinde bölge Yunan i?galinde oldu?u için emekli olan babasy ayly?yny alamamy? ve aile çok zor günler geçirmi?tir. Ylkokulu bitirdikten sonra parasyz yatyly olarak Balykesir Ö?retmen Okulu'na giren Sabahattin Ali, be? yyl burada okumu?, daha sonra Ystanbul Ö?retmen Okulu'nda mezun olmu?tur (1926). Bir yyl kadar Yozgat'ta ilkokul ö?retmenli?i yapmy?, Millî E?itim Bakanly?y'nyn açty?y synavy kazanarak Almanya'ya giderek iki yyl orada okumu?tur (1928 - 1930). Yurda döndükten sonra Sabahattin Ali, Orhaneli’nde ilkokul ö?retmenli?ine atandy.Aydyn ve sonra Konya ortaokullarynda Almanca ö?retmenli?i yapmy?tyr.

Konya'da bulundu?u syrada, bir arkada? toplantysynda Atatürk'ü yeren bir ?iir okudu?u iddiasyyla tutuklanmy? (1932), bir yyla mahkûm olarak Konya ve Sinop cezaevlerinde yatmy?,Cumhuriyetin onuncu yyldönümü dolayysyyla çykarylan af yasasyyla özgürlü?üne kavu?mu?tur (1933). Cezaevinden çyktyktan sonra Ankara'ya giden Sabahattin Ali Millî E?itim Bakanly?y'na ba?vurarak yeniden göreve alynmasyny istemi?tir. Dönemin bakany Hikmet Bayur'un "eski dü?üncelerinden vazgeçti?ini ispat etmesini" istemesi üzerine Varlyk dergisinde "Benim A?kym" adly ?iirini yayymlayarak (15 Ocak 1934) Atatürk'e ba?lyly?yny göstermeye çaly?my?tyr. Ayny yyl Bakanlyk Ne?riyat Müdürlü?ü'ne alynmy?, Ankara II. Ortaokul'da ö?retmenlik yapmy?tyr. 16 Mayys 1935 günü Aliye Hanym ile evlenmi?, 1936'da askere alynmy?, 1937 Eylülünde kyzy Filiz Ali dünyaya gelmi?tir. Yedek Subay olarak askerli?iniEski?ehir'de tamamlamy?, 10 Aralyk 1938 de Musiki Muallim Mektebi'nde Türkçe ö?retmeni olarak göreve ba?lamy?tyr. 1940 yylynda tekrar askere alynmy?, askerli?ini yaptyktan sonraAnkara Devlet Konservatuary'nda Almanca ö?retmenli?i yapmy?tyr (1941 - 1945).

"Yçimizdeki ?eytan" romany milliyetçi kesimde büyük tepki toplamy?tyr. Nihal Atsyz'yn hakkynda yazdy?y hakaret dolu bir yazyya kar?ylyk dava açmy?, dava syrasynda çok sykynty çekmi?tir. 1944 yylynda davayy kazanmasyna ra?men tepkilerden kurtulamamy?tyr. Olayly duru?malar sonunda bakanlykça görevinden alynmy?, Ystanbul'a giderek gazetecilik yapmaya ba?lamy?tyr (1945). Ancak fykra yazdy?y La Turquie ve Yeni Dünya gazeteleri, Tan olaylary syrasynda tahrip edilince i?siz kalmy?, Aziz Nesin ve Ryfat Ilgaz'la Marko Pa?a, Malum Pa?a, Merhum Pa?a, Öküz Pa?a gibi siyasal mizah dergilerini çykarmy?tyr (1946 - 1947). Ancak, bu gazeteler tek parti iktidarynyn baskylaryyla kar?yla?my?, dergilerin isimlerindeki Pa?aifadesiyle "Milli ?ef" Ysmet Pa?a ile alay edildi?i iddiasy ile kapatylmy?, yazylar ve yazarlary hakkynda kovu?turmalar açylmy?tyr. Sabahattin Ali dergilerde çykan yazylaryndan dolayy üç ay hapis yatmy?, kar?yla?ty?y baskylardan bunalmy?tyr. Ali Baba dergisinde yayymlady?y "Ne Zor ?eymi?" ba?lykly yazyda, içinde bulundu?u durumu ?öyle anlatmaktadyr: "Çalmadan, çyrpmadan bize ekme?imizi verenleri aç, bizi giydirenleri donsuz byrakmadan ya?amak istemek bu kadar güç, bu kadar mihnetli, hatta bu kadar tehlikeli mi olmaly idi".

Bir ba?ka dava nedeni ile 1948'de Pa?akapysy cezaevinde üç ay yatmy?tyr. Çyktyktan sonra zor günler geçirmeye ba?lamy?, i?siz kalyp, yazacak yer bulamamy?tyr. Yurt dy?yna gidebilmek için pasaport almak istemi?, alamamy?tyr. Yasal yollardan yurt dy?yna çykma olana?y da bulamayynca Bulgaristan'a kaçmaya karar vermi? fakat para kar?yly?y anla?ty?y Ali Ertekin adly kaçakçy tarafyndan Jandarma karakolunda katledilmi? daha sonra da cesedi 2 Nisan 1948 tarihinde Bulgaristan synyrynda ?aibeli bir ?ekilde bulunmu?tur. Sabahattin Ali'yi öldürdü?ünü itiraf eden ve Milli Emniyet mensubu oldu?u iddia edilen Ali Ertekin, dört yyla hüküm giymi?; fakat birkaç hafta sonra çykartylan aftan yararlanarak serbest kalmy?tyr.[2]

Bulgaristan’yn E?ridere (Ardino) kentinde, Sabahattin Ali’nin 100. do?um yyly kutlandy. 31 Mart 2007 günü gerçekle?en toplantyya, ba?ta Bulgaristan Yazarlar Birli?i Ba?kany olmak üzere Sofya ve Bulgaristan’yn çe?itli kentlerinden Türk ve Bulgar yazarlar, ?airler, okurlar ve Sabahattin Ali’nin kyzy Filiz Ali katyldy. Bütün eserleri 1950’li yyllardan beri Bulgaristan’daki tüm okullarda okutuldu?undan, Sabahattin Ali bu ülkede çok tanynan bir yazardyr.

Sabahattin Alidegirmen-kagani-ses e-kitap, Sabahattin Alidegirmen-kagani-ses e-book

Sabahattin Alibutun-oykuleri-2 e-kitap, Sabahattin Alibutun-oykuleri-2 e-book

Sabahattin Alibutun-oykuleri e-kitap, Sabahattin Alibutun-oykuleri e-book

Sabahattin Alikuyucakli-yusuf e-kitap, Sabahattin Alikuyucakli-yusuf e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 4 | Toplam Listelenecek Sayfa : 0

Etiketler : Sabahattin Ali e-kitapları, Sabahattin Ali e-kitapları oku, Sabahattin Ali e-kitapları indir, Sabahattin Ali e-bookları, Sabahattin Ali e-bookları oku, Sabahattin Ali e-bookları indir, Tüm Sabahattin Ali e-kitapları, Tüm Sabahattin Ali e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.