Reşat Nuri Güntekin E-Kitap - Reşat Nuri Güntekin E-Book

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Yazarlar   >   Reşat Nuri Güntekin Biografi ve E-Kitapları


Reşat

Re?at Nuri Güntekin (25 Kasym 1889;, Ystanbul - 7 Aralyk 1956; Londra), Cumhuriyet dönemi edebiyatynda önemli bir yeri olanÇalyku?uYe?il Gece ve Anadolu Notlary gibi önemli eserlere imza atmy? romancy, öykücü ve oyun yazarydyr.

1889'da Ystanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Babasy, askeri tabip Nuri Bey, annesi Erzincan valisi Yaver Pa?a'nyn kyzy Lütfiye Hanym'dyr. Re?ide adly kyz karde?i çok genç ya?ta hayatyny kaybetti, tek çocuk olarak büyüdü. Babasy askeri doktor oldu?u için ö?renim hayaty boyunca birçok il gezen Re?at Nuri, ilkö?renimine Çanakkale'de ba?lady. Çocukluk yyllarynda dinledi?i Fatma Aliye Hanym’yn Udi isimli romany hayatyna iz byrakyp,sanata heveslendiren eserleri arasyna girdi. Babasynyn Çanakkale’deki evlerinde zengin bir kütüphanesinin olmasy onu kitaplara iten ve yazy yazma kültürünün geli?mesini sa?layan bir araç oldu. Yzmir'deki Frerler okulunda bir süre ö?renim gördükten sonra Ystanbul’da Saint Joseph Lisesi’nde ö?renim gördü. Yüksekö?renimini Darülfünun Edebiyat ?ubesi'nde 1912'de tamamlady. Böylece ö?renim hayatyny yirmi üç ya?ynda bitirmi? oldu.

1927'ye kadar Bursa ve Ystanbul’da çe?itli okullarda Fransyzca ve Türkçe ö?retmeni ve müdür olarak görev yapty. Görev aldy?y okullaryn bazylary Bursa Sultanisi, Ystanbul Be?ikta? Yttihat Terakki Mektebi, Fatih Vakf-y Kebir Mektebi, Ak?emseddin Mektebi, Feneryolu Murad-y Hâmis Mektebi, Osman Gazi Pa?a Mektebi, Vefa Sultanisi, Ystanbul Erkek Lisesi, Çamlyca Kyz Lisesi, Kabata? Erkek Lisesi,Galatasaray Lisesi ve Erenköy Kyz Lisesi'dir. 1927’de Erenköy Lisesi’nden yeni mezun olan ö?rencisi Hadiye Hanym ile evlendi.

Ö?retmenlik mesle?inin yany syra edebiyatla u?ra?an Re?at Nuri, Halit Ziya’nyn eserlerinden aldy?y ilhamla hikâye yazma hevesi duymaktaydy. Daha sonra tiyatro edebiyatyny benimseyerek bir tiyatro yazary olmak için u?ra?ty. Yazy hayatyna I. Dünya Sava?y sonlarynda ba?lady. Ba?langyçta “Eski Ahbap” (1917) gibi uzun hikayeler, “Hançer”(1920) ve “Eski Rüya” (1922) gibi sahne eserleri, “Gizli El” (1924) gibi romanlar yazan, tiyatro ele?tiri ve ara?tyrmalary yayynlayan sanatçy “Çalyku?u” adly romanynyn 1922’de Vakit Gazetesi’nde tefrika edilmesiyle ?öhrete kavu?tu.

Güntekin, 1931'de maarif müfetti?i oldu ve bu arada Dil Heyeti'yle birlikte bazy çaly?malarda bulundu. Anadolu’yu ba?tan ba?a dola?masyna neden olan müfetti?lik görevi sayesinde ülkenin gerçeklerini yakyndan görme ve tanyma imkany buldu.

1939'da ise Çanakkale milletvekili olarak TBMM'de bulundu. Bu görevini 1946'ya kadar sürdürdü. 1941’de tek çocu?u olan kyzy Ela dünyaya geldi.

1947'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da yayymlanan Ulus gazetesinin Ystanbul kolu olan Memleket gazetesini çykardy. Güntekin daha sonra müfetti?lik görevine geri döndü ve 1950'de Birle?mi? Milletler E?itim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye temsilcili?i ve ö?renci müfetti?li?i görevleriyle Paris'e gitti. Paris kültür ata?eli?i yapty. 1954'te ise ya?yndan dolayy bu görevden ayrylmak zorunda kaldy.

Emeklili?inden sonra bir süre Ystanbul ?ehir Tiyatrosu edebi heyeti üyeli?i yapty. Güntekin'e Akci?er kanseri te?hisi konulduktan sonra tedavisi için Londra'ya gitti ve orada hastaly?yna yenik dü?erek öldü. 13 Aralyk 1956 günü, Karacaahmet Mezarly?y'na gömüldü.

Levent’te oturdu?u soka?a “Çalyku?u” ismi, Kadyköy’de ve Yzmir’de bir ilkö?retim okuluna ve Fatih'te bir tiyatro sahnesine Re?at Nuri Güntekin ismi verilmi?tir.

Eserleri Hakkynda Bilgiler

Yazar, öykü, roman ve oyunlaryyla edebiyatymyzda önemli bir yere sahiptir. Kahramanlary genelde tek yönlüdür. Olay kahramanlaryny çevreyle birlikte verir.

Anadolu insanyny iyi tanydy?yny eserlerinden anla?ylyr. Bazy eserlerinde genç cumhuriyetin toplumsal ideallerini i?lemi?tir. Re?at Nuri Güntekin eserlerine konu?ma dilinin zenginli?ini zorlanmadan yansytyr.

Çaly?ma Yöntemi Hakkynda

Bütün romanlarynyn tiyatro halinde senaryolary oldu?unu söyleyen Re?at Nuri, Hikmet Feridun'la yapty?y bir konu?mada çaly?ma yöntemlerini ?öyle açyklar:

"Roman ve hikâye yazarken konunun evvela asyl canly noktasy, amudi fykarisi (belkemi?i) gelir. Bu amudi fykaridir ki bana yazmak arzusunu verir. Bu bazen bir vak'a olur, beni alâkadar eden bir vak'a.. Fakat çok kere pek alakadar oldu?um insan tipi. (?u vak'ayy veya ?u insany, ?u tipi yazayym) derim. Bu suretle eserin iki adymy atylmy? olur. Mevzuu pek iptidai bir ?ekilde fikrime gelir. Hiçbir zaman hemen derhal bu mevzunun planyny yapyp da yazma?a ba?lady?ym vaki de?ildir. Buldu?um mevzuu zihnimde bir kö?eye atarym. Onun francala hamuru gibi kendi kendine kabarmasy için uzun müddet byrakyrym. Çok defa aradan birçok senelerin geçti?i de vakidir. Bu müddet zarfynda mevzua bazy ilaveler yaparym. Bazy kysymlaryny tayyederim, atarym, çykaryrym. Vakalary retu? ederim. Tipleri develope ederim (geli?tiririm).. Yazma i?ine ba?lady?ym zaman da çok muntazam çaly?yrym. Romanyn sonunu nasyl bitirece?imi tayin etmeden yazyya ba?lamam. Evvela umumi bir ?ema yaparym. Fakat eser henüz definitif (kesin, belirli) olmamy?tyr. Ortada ?ahyslar vardyr, vakalar vardyr, eserin ana hatlary vardyr. Fakat yazmaya ba?ladyktan sonra ?ahyslar ekseriyetle hüviyetlerini de?i?tirirler, evvelce hiç dü?ünmedi?im vak'alar, yeni ?ahyslar gelir. (Muhit dergisi, 1933; anan: Muzaffer Uyguner, Re?at Nuri Güntekin, A?ustos 1967) Ki?ilerine sevgiyle sokulan bir romancydyr Re?at Nuri. Genellikle onlaryn gerçek ya?amlaryndaki en belirgin özelliklerini yitirmeden yansytmaya çaly?yr. Gözlem yetene?i ya?ama çok geni? bir perspektiften bakma imkânyny sa?lady?y için romanlary geçi? dönemi ya?ayan ülkemizden "insan manzaralary" çizme ba?arysyna ula?my?tyr."

Reşat Nuri Güntekinleyla-ile-mecnun e-kitap, Reşat Nuri Güntekinleyla-ile-mecnun e-book

Reşat Nuri Güntekinolagan-isler e-kitap, Reşat Nuri Güntekinolagan-isler e-book

Reşat Nuri Güntekintanri-misafiri e-kitap, Reşat Nuri Güntekintanri-misafiri e-book

Reşat Nuri Güntekinsonmus-yildizlar e-kitap, Reşat Nuri Güntekinsonmus-yildizlar e-book

Reşat Nuri Güntekinson-siginak e-kitap, Reşat Nuri Güntekinson-siginak e-book

Reşat Nuri Güntekinolagan-isler e-kitap, Reşat Nuri Güntekinolagan-isler e-book

Reşat Nuri Güntekinleyla-ile-mecnun e-kitap, Reşat Nuri Güntekinleyla-ile-mecnun e-book

Reşat Nuri Güntekinkizilcik-dallari e-kitap, Reşat Nuri Güntekinkizilcik-dallari e-book

Reşat Nuri Güntekinkan-davasi e-kitap, Reşat Nuri Güntekinkan-davasi e-book

Reşat Nuri Güntekingokyuzu e-kitap, Reşat Nuri Güntekingokyuzu e-book

Reşat Nuri Güntekingizli-el e-kitap, Reşat Nuri Güntekingizli-el e-book

Reşat Nuri Güntekineski-hastalik e-kitap, Reşat Nuri Güntekineski-hastalik e-book

Reşat Nuri Güntekindudaktan-kalbe e-kitap, Reşat Nuri Güntekindudaktan-kalbe e-book

Reşat Nuri Güntekindegirmen e-kitap, Reşat Nuri Güntekindegirmen e-book

Reşat Nuri Güntekindamga e-kitap, Reşat Nuri Güntekindamga e-book

Yazarın Toplam Kitap Sayısı : 20 | Toplam Listelenecek Sayfa : 1

Etiketler : Reşat Nuri Güntekin e-kitapları, Reşat Nuri Güntekin e-kitapları oku, Reşat Nuri Güntekin e-kitapları indir, Reşat Nuri Güntekin e-bookları, Reşat Nuri Güntekin e-bookları oku, Reşat Nuri Güntekin e-bookları indir, Tüm Reşat Nuri Güntekin e-kitapları, Tüm Reşat Nuri Güntekin e-bookları.

Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.