Lessing Yahudiler E-BOOK - Lessing Yahudiler E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Lessing   >   Yahudiler E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-20 tarihinden bu yana 117 defa online okundu ve 313 defa indirildi.

Lessing Yahudiler E-kitap, Lessing Yahudiler E-Book
Lessing tarafından yazılan ve Siyasi , kategori klasmanında olan Yahudiler isimli kitabın açıklaması :

Lessingin tek perdelik oyunu Yahudiler bir gençlik yapyty. 1749 yylynda
yazyldy. 1754 yylynda ilk kez, Berlinde çykan yapytlarynyn 4. cildinde
yayynlandy. Ancak 13 Eylül 1775 günü Frankfurtta dünyada ilk kez sahneye çykty.
Bu oyunda Lessing, Baron gibi varlykly ve e?itimli bir kisinin bile,
düsüncesinin önyargyda donmuslu?unu konu eder. Oyun süreci içinde bu donmuslu?u
çözer. Dolayysyyla us ve mantykla, özellikle iyi yetismis, e?itimli bir kisinin
önyargylaryndan kurtulabilece?ini gösterir. Erdem ve aydynlyk, önyargynyn
katyly?yny asar.
Oyun, insanlar arasyndaki iliskilerin, soy sop, köken, din ve inanç ayrymyyla
insanca olamayaca?yny, bunun yerine insanca iliskilerin karsylykly sevgi ve
saygyyla, us ve manty?y kullanarak yasanabilece?ini gösteriyor.
Önyargylaryn, sevgisizlik ve saygysyzly?yn, ancak bu oyunda gösterildi?i gibi,
yalan, dolan ve soygunculuk gibi islerde maske olabilece?ini, aydynlanmacy bir
yazar olarak Lessing, 250 yyl önce çarpycy bir biçimde canlandyryyor.
Baronu kendi usaklary soymak istiyorlar. Ama kendilerini Yahudiye benzetmek
için sakalla maskeliyorlar. Ama, tam bu syrada oradan geçen bir yolcu, kendi
yasamyny da tehlikeye atarak, Baronu soyguncularyn elinden kurtaryyor. Yoksa,
soyguncular Baronun yasamyna da kyyacaklardy.
Maskelerini çykartyp çiftli?e dönen soyguncu usaklar, soyguncularyn ancak Yahudi
olabilece?ini yayarken, bu söylentiye Baronun bile önyargylaryna kapylarak
kolayca inanmasy, toplum içinde ola?an. Ama oyun gelistikçe, son kerte insancyl,
sevimli, gönlü yüce olan kurtarycy yolcunun bir Yahudi oldu?u ortaya çykyyor.
Baron ve kyzy, önce bu gerçek karsysynda, neye u?radyklaryny sasyryyorlar.
Ancak, bir Yahudinin de böylesine iyi ve mert bir kisi olabilece?ini anlyyor ve
kabul ediyorlar.
Oyunu on sekizinci yüzyylda okuyan bazy elestirmenler, Lessingi, insani kusuru
olmayan, mükemmel insan olan bir Yahudi tipi çizmekle elestirdiler. Lessing,
bunlara gereken yanyty verdi o zaman. Bu yanytynda iki noktaya de?indi:
Birincisi, do?ru, erdemli, soylu bir Yahudinin varly?y, olanaksyz bir sey mi?
Đkinci soruysa, böyle bir Yahudinin bu oyunda varsayylmasy olasylyk dysy my?
Lessing, önce ikinci soruyu yanytlyyor. Oyunumda do?rucu, namuslu, saygyn bir
Yahudiyi islemem olasyly?a ters mi, sorusunu. Ve elestirmenin ileri sürdü?ü
kavramlarla, bu soruyu yanytlamak istedi?ini belirtiyor. Elestirmen, hangi
gerekçelerle böyle bir Yahudiyi olasylyk dysy görmüs? Yahudilerin basky ve
horlama altynda inleyen bir halk olmalary yüzünden, salt ticaretle u?rasarak
yasamlaryny kazanma zorunda kaldyklaryny ileri sürmüs elestirmen.
Lessing de, buna ayny gerekçeyle, oyundaki olasylyk açysyndan su karsyly?y
veriyor: Elestirmenin savy, kendi karsytyny da içeriyor. Yani, ileri sürülen
gerekçeler ortadan kalkynca, bu kisinin olasylyk dysy olma durumu da
kendili?inden ortadan kalkmyyor mu? diye soruyor Lessing. Peki, ne zaman ortadan
kalkar bu gerekçeler? sorusuna da Lessingin yanyty: Bu Yahudi, Hyristiyanlaryn
horlamalaryny daha az duyacak kosullara sahipse, yani günlük yasamyny ticaretin
sefilliklerine basvurmak zorunda kalmadan sürdürerek iyi yasam kosullaryna sahip
olmussa. Ve aynen söyle sürdürüyor savyny Lessing:
"Ama bunun için zenginlikten baska ne gerek? Evet, bir de bu zenginli?i do?ru
kullanmak gerekir. O zaman bakylsyn, her ikisini de Yahudi karakterime vermis
miyim? O zengin biri; atalarynyn Tanrysynyn ona gereksiniminden daha fazlasyny
verdi?ini, kendisi söylüyor; onu yolculu?a çykaryyorum; evet, hatta onu, içinde
oldu?u sanylabilecek bilgisizlikten de çykaryyorum; okuyor, yolculu?a bile
kitapsyz çykmyyor. Söyleyin, benim Yahudimin kendi kendini yetistirmek zorunda
kalmys olmasy hâlâ geçerli mi? Ama zenginlik, daha iyi yasam deneyimi ve
aydynlyk bir us, yalnyzca bir Yahudide etkisiz kalyr denmek isteniyorsa, o
zaman ben de bunun düpedüz bir önyargy oldu?unu söylemeliyim, bunu da güldürümle
yumusatmaya çalystym; salt gururdan ya da kinden akan ve Yahudileri yalnyzca
kaba insanlar olarak göstermekle kalmayyp, aslynda gerçekten insanly?yn altyna
iten bir önyargy. Đste din kardeslerimin bu önyargysynyn asylmasy olanaksyzsa, o
zaman oyunumun hiç de keyifle izlenemeyece?i gerçe?iyle övünemem. Ama ben her
Yahudinin namuslu, yüce gönüllü oldu?una my, ya da böyle görülmesine mi
inandyrmaya çalysyyorum? Açykça söylüyorum: Yolcum Hyristiyan olsaydy bile, onun
özyapysy yine de çok ender olurdu, ve salt ender olan, olasylyk dysy demekse, o
zaman o da çok olasylyk dysy olurdu. - -
Böylece yavas yavas birinci noktaya geldim. Benim varsaydy?ym Yahudi,
kendili?inden olasylyk dysy my? O zaman niçin öyle? Yeniden yukaryda belirtilen
gerekçelere dayanylacak. Oysa, bunlar benim oyunumda oldu?u gibi, gündelik
syradan yasamda da ortadan kalkamaz my? Ama buna inanmak için, Yahudileri,
panayyrlarda sürten i?renç çapulcular olarak de?il, onlaryn dysynda daha iyi
tanymak gerekir. - - "
"Yahudiler" oyununun yayynlanmasy üzerine, burada örneklemeye çalysty?ym yo?un
tartysmalar, 1754 yylynda Lessing ile Moses Mendelssohnun (1729 - 1786)
tanysmalaryna yol açty. Yoksul bir aileden gelerek kendi kendini yetistiren ve
Aydynlanmanyn etkili ve popüler bir düsünürü olan Mendelssohn ile baslayan
dostlu?u, Lessingin "Bilge Nathan" oyununu yazmasynda etkili olmustur.
Bu dostluk, ayny zamanda Alman zihin ve kültür tarihinde, Alman Yahudilerinin
öne çykmalary sürecini de baslatmystyr. Bu süreç, yaklasyk iki yüz yyl sonra,
doru?una varmysken, Nazi Almanyasy tarafyndan imha edilinceye dek sürmüstür.


Yahudiler Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.