P. Nikitin Ekonomi Politik E-BOOK - P. Nikitin Ekonomi Politik E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

P. Nikitin   >   Ekonomi Politik E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-20 tarihinden bu yana 206 defa online okundu ve 279 defa indirildi.

P. Nikitin Ekonomi Politik E-kitap, P. Nikitin Ekonomi Politik E-Book
P. Nikitin tarafından yazılan ve İş Dünyası , kategori klasmanında olan Ekonomi Politik isimli kitabın açıklaması :

  BYLYMLERYN birço?u, dünyayy tanymayy amaç edinmi?tir.

Bunlardan bazylary do?a ve bazylary da toplum görüngülerini

(phenomenes) irdelerler. Do?a alanyny irdeleyen bilimlere,

do?a bilimleri denmi?tir. Toplumun geli?mesinin çe?itli yönlerini

irdeleyen bilimlere ise toplum bilimleri denir. Ekonomi

politik bir toplum bilimidir.

 

  Marksist-leninist ekonomi politik, tek bir bilimin,

marksizm-leninizmin bir bölümüdür.

 

  Marksizm-leninizm, toplumun, sosyalist devrimin ve proletarya

diktatörlü?ünün geli?me yasalarynyn bilimi, sosyalist

ve komünist toplumun kurulu?unun bilimidir. Marksizm-leninizm,

felsefe, ekonomi politik ve bilimsel komünizmin teorisini

içeren üç bölümün olu?turdu?u bir uyumlu bilimin

gövdesidir. Burada, insan toplumunun ya?amyndaki temel

özellikleri inceleyen ekonomi politik önemli bir yer tutar.

 

  Toplum Ya?amynyn Temeli Olan Maddi Mallaryn Üretimi

 

  Çok eski zamanlardan bu yana, insanlar, insan toplumunun

geli?mesini açyklamaya çaly?my?lardyr. Bu konuda, çe?itli

görü?ler ileri sürülmü?tür. Dinsel akymlary temsil eden

sözcüler, tüm geli?menin, tanrynyn iradesiyle gerçekle?tirildi?ini

öne sürdüler. Bununla birlikte, bilim ve pratik do?aüstü

güçlerin varolmady?yny tanytlady. Bugün do?rulanan, günümüzün

birçok burjuva bilginlerince de payla?ylan görü?, toplumun

evriminin belirli bir ölçüde co?rafi çevreye, yani (iklim,

toprak, madenler vb. gibi) do?al ko?ullara ba?ly oldu?u

merkezindedir. Ku?kusuz ki, co?rafi çevre, toplum geli?mesinin

zorunlu ko?ullaryndan biridir; ama bu, belirleyici de?ildir.

Örne?in Baty Avrupada üç bin yyl boyunca, üç farkly rejim,

hatta Avrupanyn ortasynda ve do?usunda dört rejim,

birbirini izledi. Oysa, ayny dönemde Avrupanyn co?rafi ko?ullary,

hiçbir de?i?ikli?e u?ramady ya da hesaba katylmayacak

kadar az de?i?ikli?e u?rady. Bazylary, tarihin aky?ynyn,

yalnyzca, seçkin ki?ilerin, devlet adamlarynyn, komutanlaryn

vb. iradesine ba?ly oldu?u görü?ünü savunuyorlar. Gerçekte,

bu ki?iler, olaylaryn geli?ini çabukla?tyryr ya da geciktirebilirler,

ama tarihin aky?yny de?i?tiremezler.

 

  O halde, tarihin geli?mesini belirleyen nedir? Bu soruyu,

ilk olarak, Karl Marx yanytlamy?yr.

 

  Ynsanlar, ya?amak için, besinlere, giysilere, ayakkabylara,

barynaklara ve öteki maddi mallara gereksinme duyarlar.

Öyleyse insanlar onlary üretmek zorunda olduklaryndan, çaly?mak

zorundadyrlar. Maddi mallaryn üretimini durduran

her toplum yokolur. Onun için, maddi mallaryn üretimi, her

toplumun varly?ynyn ve geli?mesinin kökenidir.

 

  Maddi mallaryn üretimi deyince ne anla?ylyr? Üretim süreci,

insan eme?ini, emek araçlaryny ve emek konularyny içerir.

Emek, maddi mallaryn üretimi için insanyn yararly gücüdür.

Ynsan, çaly?arak, do?ayy, kendi gereksinmelerini kar?ylamaya

yatkyn hale getirmek amacyyla onun üzerinde etkide

bulunur. Emek, yalnyzca insana özgü, sürekli ve do?al olarak

gerekli ve insan ya?amynyn ilk ko?uludur. Engelsin deyi?iyle,

insany yaratan, emektir.

 

  Emek araçlary olmaksyzyn üretim süreci dü?ünülemez.

Emek konulary üzerinde etki yapmakta ve onlaryn görünü?ünü

de?i?tirmekte insanlara yardymy dokunan her ?ey, emek

aracydyr. Makineler ve donanymlar, araç ve gereçler, i?letme

binalary ve sanat yapytlary, bütün ula?tyrma araçlary, kanallar,

elektrik tesisleri vb. emek araçlary sayylyrlar. Toprak da

evrensel bir emek aracydyr. Ve bütün emek araçlary arasynda,

kesin rol, üretim aletlerindedir. Ynsanyn do?a üzerindeki etkisinin

gücü, insan tarafyndan yararlanylan i? aletlerine ba?lydyr.

Ylkel toplumda da böyledir; insan ta?y, sopayy, üretim

aleti olarak kullanyrdy. Bu yüzden çok kez do?a kar?ysynda

güçsüz kalyyordu. Günümüzde insan, güçlü makinelerin yardymyyla

çaly?yr. Do?a üzerindeki uçsuz-bucaksyz egemenli?i

bundan dolayydyr. Marx, ekonomik dönemlerin, o dönemlerde

üretilen maddi mallara göre de?il, maddi mallary üreten i?

aletlerine göre birbirinden ayryldy?yny belirler.

 

  Ynsanlar, emek konulary üzerinde, yani insan çaly?masynyn

amacy olan nesneler üzerinde üretim aletlerinin yardymyyla

etkide bulunurlar. Ve insan eme?i, kendisini çevreleyen

do?aya uygulandy?yndan, do?a (toprak ve toprakalty, sular),

çaly?manyn evrensel konusudur. Bütün emek konulary

do?ada bulunur. Kendi gereksinmelerini giderebilmesi için

insan, bütün emek konularyny kendisine uyarlamak zorundadyr.

 

  Emek araçlary ve emek konulary, üretim araçlaryny olu?tururlar.

Bununla birlikte, do?aldyr ki, üretim araçlary, maddi

mallary kendiliklerinden üretemezler. Ynsan olmady?y takdirde,

en yetkin teknik bile hareketsiz kalyr. Demek ki, her

üretimin kesin etmenini olu?turan, insanyn kendisi, kendi

emek-gücüdür.


Ekonomi Politik Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.