Maksim Gorki Yol Arkadaşım E-BOOK - Maksim Gorki Yol Arkadaşım E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Maksim Gorki   >   Yol Arkadaşım E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-17 tarihinden bu yana 108 defa online okundu ve 386 defa indirildi.

Maksim Gorki Yol Arkadaşım E-kitap, Maksim Gorki Yol Arkadaşım E-Book
Maksim Gorki tarafından yazılan ve Klasikler (Dünya) , kategori klasmanında olan Yol Arkadaşım isimli kitabın açıklaması :

MAKAR ÇUDRA

 

Kyyyya çarpan dalgalaryn ?ypyrtysyndan ve kyyy çalylarynyn hy?yrtysyndan do?an dü?ündürücü ezgiyi bozkyra yayarak, nemli so?uk bir rüzgâr esiyordu denizden. Kimi zaman hyzlanarak, ta?yyyp getirdi?i buru?uk, sary yapraklary ate?e fyrlatyyor; çevremizi ku?atan güz gecesinin sisi titriyor ve ürkerek geriye çekilip, bir an için, solda synyrsyz bozkyry, sa?da sonsuz denizi, tam kar?ymda da elli adym ötemize konmu? olan obasynyn atlaryny bekleyen ya?ly çingene Makar Çudra nyn görüntüsünü açy?a çykaryyordu.

Ya?ly çingene, yakasy açyk gocu?unun çyplak byrakty?y kylly gö?süne acymasyzca çarpan so?uk rüzgâr dalgalaryna aldyry? etmeden; yüzü bana dönük, güzel, güçlü bir tavyrla yary uzanmy?, kocaman çubu?unu düzenle çekiyor, a?zyndan ve burnundan koyu duman yy?ynlary salyyor; ba?ymyn üzerinden bozkyryn ölüm sessizli?i içindeki karanly?ynda bir yerlere gözlerini dikmi?, ara vermeden ve rüzgâryn keskin vuru?laryndan korunmak için herhangi bir harekette bulunmadan, benimle sohbet ediyordu.

- Demek geziyorsun böyle? Çok güzel! Kendine ?anly bir kader seçmi?sin ?ahinim! Zaten gerekli olan da budur. Gezip görecek, hayatyn tadyny çykaracak, sonra da yatyp öleceksin... Gerisine kulak asma!

Onun bu görü?üne kar?y ileri sürdü?üm dü?ünceleri ku?kuyla dinleyerek:

- Hayat ha? Ba?ka insanlar ha? diye sürdürdü sözlerini. Hele hele! Sana ne bunlardan? Senin kendi hayatyn yok mu? Ba?ka insanlar sensiz ya?yyorlar ve sensiz ya?ayacaklar. Yoksa birbirlerine gerekli oldu?unu mu sanyyorsun? Sen ne ekmeksin, ne de de?nek, kimsenin sana ihtiyacy yoktur.

- Ö?renmek ve ö?retmek ha? Ynsanlara nasyl mutlu olacaklaryny ö?retebilir misin bakalym? Hayyr ?ahinim, ö?retemezsin. Saçyny sakalyny a?art da, ö?retmek sözünü sonra al a?zyna. Ne ö?retebilece?ini sanyyorsun? Herkes kendisine gerekli olan ?eyi biliyor. Akylly olanlar her ?eyi elde eder, aptallaryn eline zyrnyk bile geçmez, herkes ö?renmesi gerekli olan ?eyi kendi kendine ö?renir...

- Çok gülünç varlyklar ?u senin insanlaryn. Yç içe girmi?ler, birbirlerini eziyorlar. Oysa, bak, dünya ne kadar geni?. (Eliyle bozkyry gösterdi.) Herkes çaly?yyor. Niçin? Kimin yararyna? Kimse bilmiyor. Çift süren bir insan gördü?üm zaman, gücünü ter damlalary halinde topra?a akytty?yny, sonra da ayny topra?yn içinde çürüyece?ini dü?ünürüm. Zavally adam! Ondan hiçbir iz kalmayacak geriye. Dünyayy tarlasyndan ibaret sanarak, do?du?u gibi, bo? bir kafayla ölüp gidecek.

- Peki, niçin do?du bu adam? Topra?y kurcalamak ve kendisine bir mezar bile kazamadan ölmek için... Özgürlük denen ?eyden haberi var mydyr? Bozkyryn sonsuzlu?u ona ne anlatyr? Bu dalga dalga yayylan ezgi onun yüre?ine de sevinç salar my? Hayyr! O bir köle olarak do?du ve bütün hayatynca köle olarak ya?ady, mesele budur i?te! Ne gelir elinden? E?er biraz akyllanyrsa, kendini asmaktan ba?ka hiçbir ?ey...

- Beri bak, ?u gözlerimin elli sekiz yyldyr gördüklerini oturup kâ?yda dökecek olsam, senin o torban gibi bin tanesi almaz. Haydi, gitmedi?im bir ülke ady söyle bakayym. Hiç yorulma, söyleyemezsin. Gördü?üm nice ülkelerin adyny bile i?itmemi?sindir sen. Y?te, hayat diye ben böylesine derim. Durmadan gideceksin. Ne varsa bundadyr. Bir yerde uzun süre kalma. Niye kalasyn ki? Geceyle gündüz nasyl birbirlerini kovalayarak dünyanyn çevresinde dola?yyorlarsa; sen de hayattan so?umamak istiyorsan, dü?üncelerini onun üzerinde toplamaktan kaçyn. Hayat üzerine dü?ünmeye ba?ladyn my, bil ki so?ursun ondan... Her zaman böyle olur bu. Zamanynda benim ba?yma da geldi. Hele hele! Benim ba?yma da geldi ?ahinim.

- Galiçina da, hapishanedeydim. Can sykyntysyndan, "Ben niçin ya?yyorum?" diye dü?ünmeye ba?ladym. Hapishane çok sykycydyr ?ahinim, of, öyle sykycydyr ki! Aldy my beni bir keder... Pencereden tarlalara bakarken yüre?imi bir keder alyp ba?lady my sykmaya kyskaçlaryyla... Niçin ya?ady?yny kim söyleyebilir? Hiç kimse söyleyemez ?ahinim! Kendine bu soruyu sormanyn da gere?i yoktur. Ya?amaya bak, gerisine kulak asma. Gez, dola?, çevrende olup bitenleri gözle, hiçbir zaman kedere kapylmazsyn. Ben o zaman az kalsyn ku?a?ymla kendimi asyyordum... Ya!

- Adamyn biriyle konu?uyordum. Sizin Ruslardan, sert bir adam. Ona kalyrsa, gönlünün diledi?i gibi de?il de, Tanry nyn buyurdu?u gibi ya?amalyymy?. Tanry ya yakaryrsan, diledi?in her ?eyi verirmi? sana. Oysa kendisi delik-de?ik, yyrtyk-pyrtyk giysiler içindeydi. Dedim ki; "Sana yeni giysiler vermesi için Tanry ya yakarsana!" Kyzdy, sövüp sayarak kovdu beni. Oysa, az önce insanlary ba?y?lamak, sevmek gerekti?inden söz ediyordu. E?er sözlerim ona dokunduysa, beni ba?y?lasaydy ya. Al i?te sana ö?retmen! Ba?kalaryna az yemek gerekti?ini ö?retir, kendileri günde on ö?ün tykynyrlar.

Ate?e tükürdü, çubu?unu yeniden doldurarak sustu. Rüzgâr hazin ve kysyk bir u?ultuyla esiyordu. Karanlykta atlar ki?niyor, tatly, tutkulu bir Ukrayna ?arkysy akyp geliyordu obadan. Makar yn dilber kyzy Nonka söylüyordu bu ?arkyyy. Onun gö?üsten gelen gür kesini tanyyordum artyk. "Merhaba" derken ya da ?arky söylerken, yani her zaman bir tuhaf, ho?nutsuz, tiz bir çynlayy?y vardy bu sesin. Esmer, donuk yüzünde bir çariçenin gururu okunur; gölgeli, koyu kahverengi gözleri kar?y konulamaz güzelli?inin bilinciyle, öteki insanlara kar?y horgörüyle parlardy.

Makar, çubu?unu uzatty.


Yol Arkadaşım Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.