Nikolai Gogol Üç Öykü E-BOOK - Nikolai Gogol Üç Öykü E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


Nikolai Gogol   >   Üç Öykü E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-17 tarihinden bu yana 89 defa online okundu ve 228 defa indirildi.

Nikolai Gogol Üç Öykü E-kitap, Nikolai Gogol Üç Öykü E-Book
Nikolai Gogol tarafından yazılan ve Klasikler (Dünya) , kategori klasmanında olan Üç Öykü isimli kitabın açıklaması :

Burada çevirisini verdi?imiz Burun, Fayton ve Palto, Gogol un "Petersburg Öyküleri"nin en güzelleridir ve Gogol un dehasynyn bütün özelliklerini en iyi gösteren örneklerdir.

Gogol, Burun u 1833 te yazmaya ba?lady. 1835 te ilk biçimini vererek bitirdikten sonra "Moskovski Nablüdatel" dergisine gönderdiyse de derginin yönetmeni, öyküyü baya?y buldu?u için geri verdi. Ama bu öykünün sanat güzelli?ini, yergi de?erini hemen anlayan Pu?kin, 1836 da, yönetti?i "Savremennik" dergisinde Burun u yayymlady. Ayryca ?öyle bir not koydu: "N. V. Gogol uzun süre bu ?akanyn basylmasyny istemedi; ama biz, bu öyküde öyle ?a?yrtycy, akla sy?maz, ne?eli, özgün ?eyler bulduk ki öykünün elyazmasynyn bize verdi?i zevki okuyucularymyzla payla?maya razy olmasy için kendisini güçlükle kandyrabildik."

1835 te yazylmy? olan Fayton un ana dü?üncesi ya?amdan alynmy?tyr. Gogol un Viergorski adly, dalgynly?yyla ünlü bir tanydy?y varmy?. Bir gün Petersburg daki bütün diplomatlary ?ölene ça?yrmy?, ama o gün ?öleni unutarak kulübe yeme?e gitmi?; geç vakit evine döndü?ünde ?öleni anymsamy?. Ertesi gün özür dilemek için bir gün önce resmi üniformalaryyla evine gelmi? olan yüksek konumdaki konuklaryny birer birer ziyaret etmi?. Herkes bu adamy sevdi?i, dalgynly?yny bildi?i için onu ho? görmü?ler. Yalnyzca Bavyera Elçisi kendisiyle her türlü ili?kisini kesmi?. Pu?kin, Fayton u okuduktan sonra Pletnev e yazdy?y bir mektupta, "Gogol a öyküsü için çok te?ekkür etti?imi bildirin." demi?tir. Öykü 1836 da "Savremennik" dergisinde basyldy. Bu öyküde Gogol un içinde ya?ady?y toplulu?un bütün özelliklerini, inceliklerini görme yetene?i oldu?u gibi ortaya çykyyor. Bu gibi incelikleri her

insan, her dakika çevresinde görür, ama bunlary ancak bir Gogol ortaya koyabilir."

Palto konu, teknik, yergi bakymyndan Gogol un en önemli öyküsüydü. Öykücü burada Eski Rusya nyn bilgisizli?ine, adaletsizli?ine kar?y duydu?u tiksintiyi bütün gücüyle belirtmektedir. Akakiy Akakiyeviç in tragedyasy, XIX. yüzyylda Rus insanynyn, bütün küçük insanlaryn tragedyasydyr. Belinski hakly olarak Gogol a "gündelik ya?amyn ?airi" demi?tir. Ama Gogol, Palto da yalnyzca gündelik ya?amyn ?airi olarak de?il, küçük insanlaryn, küçük ya?amlaryn ?airi olarak kendini gösterir.

Gogol un bir ça?da?y olan P. V. Annenkov, bu öyküdeki ana dü?üncenin nasyl do?du?unu anlatyr: "Bir gün Gogol un yanynda ava çok merakly zavally bir memurun öyküsü anlatyldy. Bu memur, bin bir sykyntyyla biriktirdi?i 200 rubleyle güzel bir av tüfe?i almy?. Yeni tüfe?iyle ilk ava çykty?y gün bir sandala binmi?. Ama tüfek nasylsa suya dü?üvermi?. Memur evine döndü?ünde yata?a dü?mü?. Büyük bir üzüntü içinde günlerce yatmy?. Ancak arkada?lary, aralarynda para toplayarak ona yeni bir tüfek aldyklary zaman iyile?ip yataktan kalkmy?. Bu öyküyü dinleyenlerin hepsi kahkahalarla güldüler. Yalnyzca Gogol gülmedi; uzun süre dü?ünceli kaldy. Palto nun ilk dü?üncesi, i?te o gün do?mu?tu. Bu öykü 1834 te anlatylmy?ty. Gogol bunun üzerinde çok çaly?ty, aradan sekiz yyl

geçtikten sonra Palto yayymlandy. 1842 de ilk yayymlandy?ynda soylular öyküyü iyi kar?ylamadylar. O zaman, büyük bir memur olan Kont Strogov ?öyle demi?ti: "?u Gogol un Palto su ne korkunç bir öykü. Bu köprüdeki hayalet, hepimizin paltolarymyzy syrtymyzdan çykaryr. Bu öyküyü okurken artyk durumumu siz dü?ünün." Buna kar?ylyk öykü, yenilik isteyenler arasynda büyük bir ilgi ve co?ku uyandyrdy. Rus yazynynyn asyl özelliklerini olu?turan o küçük insanlara beslenen sevgi, toplumun ürünü olan o bo?, saçma adamlara kar?y duyulan acyma, ilk kez bu öyküde görülür.

Palto nun Dostoyevski, Tolstoy ve Çehov üzerinde büyük etkileri olmu?tur.


Üç Öykü Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2017 © Ekitap Arşivi - .
.