Puşkin Küçük Tragedyalar E-BOOK - Puşkin Küçük Tragedyalar E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Puşkin   >   Küçük Tragedyalar E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-04-01 tarihinden bu yana 61 defa online okundu ve 192 defa indirildi.

Puşkin Küçük Tragedyalar E-kitap, Puşkin Küçük Tragedyalar E-Book
Puşkin tarafından yazılan ve Klasikler (Dünya) , kategori klasmanında olan Küçük Tragedyalar isimli kitabın açıklaması :

1799 da Moskova da, soylu bir ailenin o?lu olarak dünyaya gelmi? Aleksandr Sergeyeviç Pu?kin. On iki ya?yna kadar özel ö?renim gördükten sonra yalnyzca soylu ailelerin yetenekli çocuklaryna açyk bir okula gitmi?. Kysacasy, o dönemin en elveri?li ko?ullarynda yeti?mi?. Ya?amynyn sonuna kadar bu ini?siz-çyky?syz çizginin, bu rahatyn sürüp gitmemesi için bir neden yok. Gelgeldim Pu?kin de de bütün has sanatçylarda gördü?ümüz, açyklamasyny yapmada güçlük çekti?imiz o garip "huzursuzluk" varmy? ki, genç ya?yndan ba?layarak ya?ady?y toplumdaki aksaklyklar, nelerin de?i?tirilmesi gerekti?i üstüne kafa yormu?. Kendisi belli bir örgüte girmese de, devrimci, özgürlükçü ?iirleriyle ça?ynyn ilerici kesimini derinden etkilemi? ve (elbette) Çar yönetiminin sakyncaly buldu?u bir aydyn olarak Rusya nyn güneyinde almy? solu?u.

Pu?kin in "Küçük Tragedyalar"yny Ingilizceye çeviren Antony Wood,* önsözünde ?öyle diyor:

"Ruslaryn gözünde Pu?kin bir tansyktyr. (...) O günden bu yana sa?lam çatysy hiç sallanmayan, ça?da? bir ö?rencinin, bir ?oförün, bir yazaryn ya da bir mühendisin ayny kolaylykla benimsedi?i bir dile son biçimini vermi?tir. Romantik sanatla ça?ymyz duyarly?y arasynda kurulmu? kusursuz bir denge; yazynsal y destekleyecek sonsuz bir biçem çe?itlili?i; en syradan gündelik konu?mayy sürekli

 

Mozart ve, Salieri yi çevirirken. Rimsky - Korsakov un hu yapyla dayaly librettosunun (1898) Fransyzca çevirisiyle. Kay Borcnvsky nin Almanca çevirisinden de (Rodam, 1985) yararlanmaya çaly?tym. T. U.

 

l lolarak ?iirle besleyen ve böylelikle nerdeyse günlük ya?amy ?iir katyna yükselten yücelten bir dil."

Pu?kin, Rus dilinin çatysyny hemen her dalda verdi?i ürünlerle kurmu?: Trajik ve komik, öykülü uzun ?iirler, kysa ?iirler, ?iir kalybynda masallar ve bir roman: uzun ve kysa öyküler; metinler, mektuplar, ele?tiriler, tarih yazylary...

Küçük Tragedyalar, yazaryn tiyatro sanatyna özgün bir katkysy sayylyyor. Bu oyunlary, ya?amynyn en verimli üç ayy syrasynda yazmy? Pu?kin; üstelik okurlarynyn ve kendisinin ?iirden çok düzyazyya önem verdi?i bir dönemde. Bu oyunlaryn Pu?kin in temel özelliklerinin hemen hepsini yansytty?y, yaygyn bir kany. Mozart ve Salieri, ?airin ya?arken sahneye konan tek oyunu. (Pinti ?övalye, ölümü üstüne gösterimden kaldyrylmy?.) Ta?tan Konuk sa, bu dört oyun arasynda, yazaryn ya?ady?y sürede yayymlanmamy? tek yapyty olma özelli?ini ta?yyor.

Pu?kin in, ingiliz tiyatro gelene?inin büyük ölçüde etkisi altynda kaldy?y görülüyor. Boris Godunov tarihsel tragedyasyyla ülkesinin tiyatrosuna Shakespeare gelene?ini yerle?tirmeyi uman Pu?kin, 1829 yylynda Barry Conwall un Dramatik Sahneler adly yapytyny okuyunca çarpylyyor ve yyllardyr biriktirdi?i malzemeyi i?lemenin yöntemini buldu?una inanyyor. Yapytyn ady önce "Dramatik Ara?tyrmalar" olarak dü?ünülmü?; Pu?kin e göre bu oyunlar, "dramatik taslaklar, dramatik çaly?malar"... Edebiyat tarihçisi Mirsky, "dramatik anlar bunlar," diyor, "hem de öyle ölümcül anlar ki sonra lary önemsiz kalyyor," (...) "?iirsel yo?unla?tyrma yönteminin tiyatroya uygulanmasy". Pu?kin ?iirinden en yetkin örnekleri, Salieri nin iki monologuyla, Pinti ?övalye deki Baron un monologunda bulabiliyoruz.

Tragedyalar, 1830 güzünde, yazaryn kolera salgyny çykynca kapandy?y yeni malikânesinde —Boldino, Nizhny, Novgorod— gözaltynda geçirdi?i bir küskünlük döneminde yazylmy?. Onlary Türkçeye çevirirken, önce seçilen kahramanlary ve Pu?kin in ya?amyny dü?ündüm, aralaryndaki ortak özellikleri saptamaya çaly?tym. Yazary da katarsak, bütün bu kahramanlar, ki?isel özelliklerinden ötürü, ya?adyklary toplumun genel-geçer de?er ölçülerine, ahlak anlayy?yna ters dü?en ki?iler; belki ele o yüzden ki?isel tragedyalaryny "gerçekle?tirmek" zorunda kalyyorlar. Örnekse: Mozart, dâhilerin kötülük yapamayaca?y inancyny ta?ydy?yndan, Don Juan, çevresindeki herkesi kandyracak o kyvrak zekâya sahip olmasyna kar?yn son anda açyk sözlü davranmayy seçti?inden; Albert, pinti bir babaya ruh cömertli?iyle kar?y çykan bir o?ul oldu?undan; ?enli?in Efendisi, dinsel baskyya boyun e?meyecek bir ahlak anlayy?yny savundu?undan. Bu saptama, onlary konu?tururken nasyl bir Türkçe kullanaca?ym konusunda yol gösterdi. Pu?kin in "basky ö?esi" olarak gördü?ü kahramanlar, oldukça a?daly bir dille konu?tular —ama umarym Pu?kin gibi bir dil ustasynyn yapytyndaki dil-bütünlü?ünü zedelemeyecek ölçüde— Mozart, Don Juan, Albert, ?enli?in Efendisi ise Türkçe konu?urken resmi olmayan gündelik bir dil seçtiler. Böylelikle en azyndan yazaryn amacyna, yani ?iirsel dille günlük konu?mayy ba?da?tyrma ilkesine ba?ly kalmy? oldum, oyun dilinin "hafif bir yapaylyk"tan bir ?iirsellik kazanaca?y ilkesine de. Bu ilkelere ba?ly kaldy?ym için, özellikle ölçülü-uyakly bölümlerde çok zorlandym. Çünkü Türkçede zengin uyaklar, kullanyla kullanyla, bir ça?ry?ym yaratmayacak kadar beylikle?mi?, bir ?iir tady yaratamayacak kadar yoksulla?malardy, ister istemez yarym-uyaklara a?yrlyk verdim; yapaylykla do?ally?y

dengelemeye çaly?tym.

Bu yapyttaki bütün oyunlar bir tür düello ya dayaly, Sovyet ?air Anna Akhmatova, 1958 de yayymlanan bir yazysynda Ta?tan Konuk taki özya?am ö?elere dikkati çekmi?. Veba ile kolera ko?utlu?unu dü?ünürsek, Pu?kin in bu oyunlarda özya?amyny bolca kullandy?yny varsayabiliriz. F.F. Seeley, ?öyle bir yorum getiriyor. "O dönemde Pu?kin —evlili?in e?i?indeyken— bir öcden korkmaktadyr: Kendisi o ana kadar Don Juan rolünü üstlenmi?tir, ama bundan böyle Don Alvaro rolüne girmek, yani genç ve güzel karysynyn onurunu, onun deneyimsizli?ine ve kar?ysyna çykabilecek Don Juanlara12

kar?y savunmak zorundadyr. Karysy Natalya, typky Dona Anna gibi, annesinin iste?iyle sevmedi?i bir erkekle evlenmi?tir. "Bu tragedyada kendini cezalandyrmaktadyr Pu?kin." Gerçek ya?amda yapty?y gibi.

Bir öngörü bu, acy bir öngörü, I937 de Çar yn bir komplosu sonucu, karysynyn onurunu korumak adyna öldürülen Pu?kin, bir gün öldürülece?ini mi seziyordu, yoksa düelloda öldürülebilir ki?iliklerin —ya?amlaryny dürüstlük, cesaret ve atakly?a dayandyranlaryn— yazgylaryny payla?mak myydy iste?i?

Shakespeare in kahramanlary gibi farkly "bir tek zaaflaryndan ötürü tragedyalaryna sürüklenen ki?iler bulmayacaksynyz bu yapytta. Yazarlary gibi onlaryn da tek zaaflary ortak: Erdemleri.

Mozart yn "Don Juan" operasyny da dü?ünürsek... Bu acy öngörü ça?ymyza kadar uzanmyyor mu?

                                        .                                               TOMRIS UYAR


Küçük Tragedyalar Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.