Tolstoy Efendi ile Uşağı E-BOOK - Tolstoy Efendi ile Uşağı E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Tolstoy   >   Efendi ile Uşağı E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-17 tarihinden bu yana 117 defa online okundu ve 394 defa indirildi.

Tolstoy Efendi ile Uşağı E-kitap, Tolstoy Efendi ile Uşağı E-Book
Tolstoy tarafından yazılan ve Klasikler (Dünya) , kategori klasmanında olan Efendi ile Uşağı isimli kitabın açıklaması :

1870 lerde bir ky? mevsimi geçti anlataca?ymyz bu olay. Aziz Nikolay Yortusu nun ertesi günüydü. Yortu köyün kilisesinde topluca kutlanmy?ty, ama ikinci synyf tüccar (*) Vasili Andreyiç Brehunov kiliseyi bir türlü byrakyp i?lerinin ba?yna dönemedi. Kilise yönetim ba?kany olan tüccar, yortuyu daha sonra bir de evinde kutlayarak akraba ve tanydyklaryny a?yrlamak zorundaydy. Ancak evinden son konuklar gider gitmez yol hazyrly?yna koyuldu.

Kom?u köyden bir toprak a?asynyn bir süre önce fiyatyny kararla?tyrdyklary korusunu almaya gidecekti. Kentli tüccarlar bu ya?ly parçayy elinden kapmadan bitirmeliydi i?ini. Vasili Andreyiç koruya yedi bin ruble verdi diye toprak a?asy fiyaty 10 bine yükseltmi?ti. Aslyna bakylyrsa yedi bin ruble korunun de?erinin yarysyydy. Belki Vasili Andreyiç fiyaty on binden a?a?y dü?ürebilirdi; çünkü koru, onun bulundu?u buca?yn synyrlary içindeydi ve ilçenin tüccarlaryyla aralarynda varylan anla?maya göre, bir tüccar bir ba?kasynyn buca?ynda satylan malyn fiyatyny artyramazdy. Ne var ki, il merkezindeki kereste tüccarlary göz dikmi?ti Goryaçkino köyü korusuna. Vasili Andreyiç onlardan önce davranyp toprak a?asyyla pazarly?y sonuca ba?lamalyydy.

Y?te bu yüzden kutlamalaryn sona ermesiyle birlikte Vasili Andreyiç sandyktaki yedi yüz rublesini çykardy, avans olarak verece?i üç bini fazlasyyla tamamlamak için buna kilisenin iki bin be? yüz rublesini ekledi. Özenle saydy?y para destelerini cüzdanlaryna yerle?tirdikten sonra yol hazyrly?yna ba?lady.

Kyza?y ko?ma i?i Nikita ya kalmy?ty, çünkü Vasili Andreyiç in o gün sarho? olmayan tek u?a?yydy. Onun sarho? olmayy?ynyn nedeniyse, Büyük Perhiz den bir gün önce gömle?ini, çak?yryny, me?in çizmesini satarak iyice kafayy çekmesi ve sonra bir daha içki içmeye tövbe etmesiydi. Yki aydyr a?zyna içkinin damlasyny koymamy?ty zavallycyk. Votkanyn su gibi akty?y Aziz Nikolay yortusunun ilk iki gününde bile...

Nikita yakyn bir köyden, ya?amyny daha çok ?unun bunun yanynda u?aklyk yaparak geçirdi?i için evsiz-barksyz sayylan, elli ya?larynda bir köylüydü. Çaly?kanly?y, i?e yatkynly?y, güçlü kuvvetli olu?u, en çok da uysally?y yüzünden aranan bir i?çiydi. Gelgelelim, yylda birkaç kez zil zurna kafayy çekerek nesi var, nesi yok satty?y için hiçbir yerde diki? tutturamamy?ty. Daha da kötüsü, azgyn, çekilmez bir adam olurdu içti?i zamanlar. Vasili Andreyiç, onu evinden birkaç kez kovdu?u halde, dürüstlü?ü, evdeki hayvanlara özenle bakmasy, en çok da az ücretle çaly?masyndan ötürü yeniden yanyna almy?ty. Nikita ya yylda, böyle bir yrgatyn gerçek de?eri olan seksen ruble de?il, ancak yarysyny öderdi. onu da hesap-kitap tutmadan, bölük pörçük, daha çok dükk‰nyndan pahaly pahaly mal vererek...

Oysa Nikita, Marfa adynda, becerikli bir kadynla evliydi. Güzelli?ini geçmi? yyllarda byrakan Marfa, delikanly ya?ynda bir o?lu ve iki küçük kyzyyla evini çekip çeviriyordu. Kocasyny eve almayy?yna gelince... Birinci neden, yirmi yyldyr ba?ka köyden bir fyçycy ustasyyla ya?amasy; ikincisiyse ayykken Nikita yy parma?ynda oynatty?y halde, sarho?lu?unda ondan ?eytandan korkar gibi korkmasyydy. Bir keresinde evde iyice kafayy çeken Nikita, ayyk oldu?u zamanki uysally?ynyn acysyny çykarmak istedi?inden midir nedir, baltayy kapty?y gibi karysynyn çeyiz sandy?yna saldyrmy?; ne kadar cicili bicili giysisi, çama?yry varsa hepsini dilim dilim do?ramy?ty.

Nikita nyn yrgatlyk ücreti karysyna ödendi?i halde onun buna hiç sesi çykmazdy. Y?te, yortudan iki gün önce Marfa gene Vasili Andreyiç in dükk‰nyna gelmi?, hepsi topu topu üç ruble tutan bu?day unu, çay, ?eker, küçük bir ?i?e votka ve be? ruble para almy?ty. Vasili Andreyiç ten en azyndan yirmi ruble daha alacaklary oldu?u halde, onun tüccara te?ekkür edi?ini bir görmeliydiniz...

- Ben sana "Karynyn her geli?inde ?u kadar verece?im" diye bir ?ey söyledim mi? derdi Vasili Andreyiç, Nikita ya. Bizde öyle "Sonra gel, al! Deftere yazdym! Sana ?u kadar ceza kestim!" gibi ?eyler yok. Ystedi?i zaman gelip alsyn. Biz dürüst adamyz, kimsenin hakkyny yemeyiz, bunu böyle bil! Sen bana hizmet etti?in sürece ben de seni byrakmam, aslanym.

Bunlary söylerken Vasili Andreyiç, Nikita ya babalyk etti?ine iyice inanmy? olmalyydy. Neden derseniz; Nikita gibi, tüccar Vasili Andreyiç in verdi?i parayla geçinen insanlar, saygyly davrany?laryyla, onun kendilerini aldatty?yny dü?ünmek ?öyle dursun, nerdeyse onun yardymyyla ayakta durduklary inancyny peki?tiriyorlardy adamda.

Nikita da ona;

- Dediklerinizi anlyyorum, Vasili Andreyiç, kar?yly?yny verirdi. Herhalde size kar?y hizmette kusur etmiyorum. Ancak öz babamyn i?ine böyle canla ba?la ko?ardym.

Oysa Vasili Andreyiç in onu aldatty?yny ady gibi bilirdi. Ama ne yapsyn zavally, tüccarla hesabyny açyk açyk yapamayacak olduktan sonra verileni almaktan ba?ka çykar yol var myydy?

Y?te böyle, Nikita, efendisinden kyza?yn ko?ulmasy buyru?unu alyr almaz, her zamanki canytezli?iyle samanly?yn yolunu tuttu. Ne kadar da istekli ko?uyordu i?e! Kur?un gibi a?yr, püsküllü ko?um ba?ly?yny asyly durdu?u yerden aldy, kantarmanyn çyngyraklaryny ?yngyrdatarak ahyryn kapaly kapysyna do?ru yürüdü. Kyza?a ko?ulacak at ayry olarak bekliyordu burada. Sary benekli, dolgun sa?ryly, sülün gibi at selam verircesine hafifçe ki?nedi onu görünce. Bu orta boylu, koyu doru tayyn tek ba?yna orada duru?u Nikita ya pek dokundu.

- Ne o, canyn my sykyldy? dedi. Seni kerata, dy?ary çyksan da doya doya ko?tursan, öyle de?il mi? Ama önce seni bir suvaralym bakalym...

Nikita, dilini anlayan bir yaratykla konu?urcasyna konu?uyordu erkek tayla. Atyn eyer vurula vurula ortasy çukurla?my? belinden, gürbüz omuzlaryndan tozu topra?y, gocu?unun ete?iyle ?öyle bir silkeledi. Sonra ba?ly?y hayvanyn kafasyna geçirip kulaklaryny, perçemini kayy?tan kurtardy; yularyny eline alarak aty sulamaya götürdü.

Ahyrdaki diz boyu gübreden çykar çykmaz doru tay keyfe geldi, pe?inden kuyuya do?ru ko?turan Nikita ya vurmak istercesine, arka ayaklaryyla birkaç kez çifte atty.

- Seni gidi seni, diye söylendi Nikita.

Tekmelerinin kirli gocu?unun eteklerine de?mesinden öteye bir ?ey yapamayaca?yny bildi?i için, Nikita doru tayyn bu oyunundan pek ho?lanyrdy.

Buz gibi sudan kana kana içen at derin bir soluk aldy, kylly dudaklaryndan yala?a duru damlalar dü?erken dü?ünceli dü?ünceli durdu, sonra gürültüyle pofurdady.

- Tamam my? dedi, Nikita. Daha fazla içmeyeceksen biz de bilelim. Ama sonra gene istemek yok ha!..

Bunlary ciddi ciddi söylerken doru tayyn kendisini anlamasyny istiyor gibiydi. Sonra ki?nemesiyle avluyu çynlatan, durmadan çifte atan hayvany çeke çeke ambara do?ru götürdü.

Avluda ondan ba?ka yrgat yoktu. Yalnyzca a?çy kadynyn kocasy gelmi?ti bayramla?maya. Nikita onu görünce;

- Hey, iki gözüm, dedi. Git de tüccar efendiye sor bakalym, büyük kyza?y my istiyor, yoksa ufa?yny my?

A?çynyn kocasy yüksek ta? temel üzerine yapylmy?, sac damly eve girdi; az sonra dy?ary çykarak Nikita ya küçük kyza?y ko?masyny söyledi. Nikita bu syrada atyn boynuna hamutu geçirmi?, kabara dö?emeli eyeri vurmu?; bir elinde cicili bicili boyunduru?u, öteki elinde de tayyn yularyny tutarak kyzaklaryn bulundu?u ambara do?ru yürüyordu.


Efendi ile Uşağı Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.