Isaac Asimov Aşkın Celladı E-BOOK - Isaac Asimov Aşkın Celladı E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Isaac Asimov   >   Aşkın Celladı E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-16 tarihinden bu yana 97 defa online okundu ve 255 defa indirildi.

Isaac Asimov Aşkın Celladı E-kitap, Isaac Asimov Aşkın Celladı E-Book
Isaac Asimov tarafından yazılan ve Roman , kategori klasmanında olan Aşkın Celladı isimli kitabın açıklaması :

  Bu kitabyn yarysyndan fazlasy bol bol seyahat etti?im bir akademik

izin yyly boyunca yazyldy. Beyli konyik eden ve yazmamy kolayla?tyran

birçok ki?i ve kuruma te?ekkür borçluyum: Stanford Üniversitesi Ynsani

Bilimler Merkezi, Rockefeller Vakfy Bellagio Ara?tyrma Merkezi, Tokyo

ve Hawaii de Dr. Mikiko Hasegawa ve Dr. Tsunehito Hasegawa,

San Francisco daki Caffe Malvina ve Bennington Üniversitesi nin

Yaratycy Yazma Programy.

 

  E?im Marilyn e (ki her zaman benim en amansyz ele?tirmenim ve en

sadyk deste?im olmu?tur); Basic Books tarafyndan daha önce yayymlanan

kitaplarymda oldu?u gibi bu kitapta da bana güç veren editörüm

Phoebe Hoss a ve Basic Books taki proje editörüm Linda Carbone a

te?ekkür borçluyum. Ayryca, beni elimde yeni bir öyküyle yakla?yrken

gördüklerinde irkilip kaçmayan ve ele?tirilerini esirgemeyen,

beni yüreklendiren ya da avutan pek çok meslekta?yma ve dostuma da

te?ekkür ediyorum. Bu uzun bir süreçti ve ku?kusuz bazy adlary atlamy?

olabilirim. Ama Pat Baumgardner a, Helen Blau ya, Michele Carter a,

Isabel Guerard a, Maclin Guerard a, Ruthellen Josselson a, Herant

Katchadourian a, Stina Katchadourian a, Marguerite Lederberg e,

John L Heureux ye, Morton Lieberman a, Dee Lum a, K. Y. Lum a,

Mary Jane Moffatt a, Nan Robinson a, kyz karde?im Jean Rose a, Gena

Sorensen a, David Spiegel e, Winfried Weiss a, o?lum Benjamin Yalom a,

Stanford 1988 synyfy typ asistanlaryna ve stajyer psikologlara ve

on yyldyr bu öykülerin kayna?yny olu?turan klinik notlary ve fikirleri

daktilo eden sekreterim Bea Mitchell a ?ükranlarymy sunuyorum. Her

zamanki gibi, çaly?malarym için vazgeçilmez olan entelektüel ortamy,

akademik özgürlü?ü ve deste?i sa?layan Stanford Üniversitesi ne te?ekkür

borçluyum.

 

  Bu sayfalary onurlandyran on hastaya büyük bir minnet borcum

var. Her biri (ben kitaby bitirmeden ölen bir hasta dy?ynda) kendi

öyküsünü satyr satyr okudu ve yayymlanmasy için onayyny verdi. Her

biri, gerçeklerin maskelenme derecesini kontrol edip onaylady, birço?u

yayyna hazyrlama konusunda yardym önerdi, bir ki?i (Dave)

öyküsünün adyny koydu; bazylary maskelemenin gereksiz ölçüde oldu?unu

söyleyerek beni gerçe?e daha çok yakla?maya te?vik etti, birkaçy

benim kendimi ki?isel biçimde ortaya koyu?umdan ya da dramatik

cüretimden tedirgin oldu, ama yine de, öykünün terapistlere ve/veya

di?er hastalara yararly olmasy umuduyla onayyny ve hayyr duasyny

esirgemedi. Tümüne en derin ?ükranlarymy sunuyorum.

 

  Bu öyküler gerçek öyküler, ama hastalaryn kimliklerini korumak

için pek çok de?i?iklik yapmak zorunda kaldym. Ço?u kez bir hastanyn

kimli?inin ve ya?am ko?ullarynyn çe?itli yönleri için simgesel e?de?erde

ögeler kullandym; zaman zaman bir ba?ka hastanyn kimli?inin

bir bölümünü kahramanyn ki?ili?ine a?yladym. Kar?ylykly konu?malar

ço?u kez hayali olup benim ki?isel dü?üncelerim de sonradan

eklenmi?tir. Hikayelerde maskeleme olabildi?ince derindir ve her bir

vakada yalnyzca hastanyn kendisi tarafyndan nüfuz edilebilecek niteliktedir.

Bu on ki?iden herhangi birini tanydyklaryny sanan okurlaryn yanylmy?

olacaklaryndan eminim.

 

  Bu kitapta yer alan hikayelerdeki ki?ilerin isimleri, karakteristik

özellikleri, ve di?er ayryntylar de?i?tirilmi?tir.


Aşkın Celladı Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.