Aleksandr Ostrovski Bu Hesapta Yoktu E-BOOK - Aleksandr Ostrovski Bu Hesapta Yoktu E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Aleksandr Ostrovski   >   Bu Hesapta Yoktu E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-07 tarihinden bu yana 112 defa online okundu ve 187 defa indirildi.

Aleksandr Ostrovski Bu Hesapta Yoktu E-kitap, Aleksandr Ostrovski Bu Hesapta Yoktu E-Book
Aleksandr Ostrovski tarafından yazılan ve Edebiyat , kategori klasmanında olan Bu Hesapta Yoktu isimli kitabın açıklaması :

Moskovadaki "Maly Theatre" (Küçük Tiyatro) "Ostrovskinin Evi" diye bilinir.

Aleksandr Nikolayeviç Ostrovki (1823-1886) on dokuzuncu yüzyylyn ortalarynda Rus

tiyatrosuna damgasyny vuran adamdyr. Bugün hâlâ ülkesindeki tiyatrolaryn

da?arynda yer almakla kalmaz; synyrlary çoktan a?an oyunlary tiyatro dünyasynyn

ba?kentlerinde tekrar tekrar oynanyr.

Babasy Nikolai Fedoroviç ünlü, varlykly bir avukatty. Aleksandryn annesi ölünce

genç, güzel, zengin barones Emilia Andreyevna von Tessinle evlendi. Mülküne

mülk, parasyna para katty. Ysveç asylly barones kendi çocuklaryndan ba?ka üvey

o?lu Aleksandryn da e?itimiyle ilgilenmi?, onun yabancy diller ve müzikteki

yetene?ine hayran olmu?tu. Güzel bir tenor sesi olan delikanly notalary da

yazylar kadar severek okuyup yazyyordu. Aleksandr, "gimnasium"u birincilikle

bitirdikten sonra babasynyn ysraryyla hukuk e?itimi gördü. Ylk önemli oyunu

"Yflas Bayra?y"ny yazyncaya kadar mahkemelerde dolanyp durdu. Gel gelelim

avukatlyk yyllary daha çok oyunlary için malzeme toplamasyna yarady. Daha sonra

"Aile Yçinde Kalsyn" adyyla da bilinen bu oyun dalavereci tüccar synyfynyn

ya?amyny realist çizgilerle çiziyordu. Sansürün hy?myna u?rady?y için tam on üç

yyl sahnelenmesi yasaklandy. Ama daha sahnelenmeden yazaryna ün getirmi?ti.

Tiyatro yetene?i yazarlykla synyrly kalmayan Ostrovski oyunu belli çevrelerde

okuyor, sesini bile de?i?tirmeden, ilginç tonlamalarla kadynly erkekli bütün

ki?ileri dinleyenler için hayata geçiriyordu. Her ki?inin uyumlu bir biçimde

bütüne hizmet etmesi, ba?kalaryny ezerek sivrilmeye çaly?mamasy daha o zamandan

inandy?y, bizzat uygulady?y bir dramaturjiydi.

Daha sonra yazdy?y "Fakirlik Ayyp De?il" adly komedi bir hayli ba?ary kazandy.

Bunu "Kozma Minin" ve "Vasilisa Melenteva" gibi tarihi piyesler izledi. "Karlaryn

Kyzy" adly fantezisini Rimsky-Korsakov bir opera yapty.

Yine de en ba?aryly yapytlary Rusyadaki orta synyf, tüccarlar ve küçük toprak

sahipleri üstüne yazdy?y oyunlar ve komedyalardyr. En önemli rollerinden birini

"Çeyizsiz Gelin"de oynayan Stanislavski, yazardan çok etkilendi?ini söyler:

"Volgadaki küçük kentlerden birinde Avrupa limanlaryna gidip ?yk giyinmesini,

hava basmasyny ö?renen tüccarlar yüreklerinde hâlâ hayvano?lu hayvandyrlar. Yary

çingene, güzel Larissa bir handa çigan melodileri söyler. Eski bir kurtizan olan

annesi onu en fazla para bastyrana satmak hevesindedir. Volgadan, eski subay,

?imdi gemi sahibi olan Paratov gelir. Geli?i bir olaydyr. Larissayy ba?tan

çykaryr. Adamyn evli oldu?u anla?ylynca birtakym acy olaylar birbirini kovalar.

Kyzla evlenmek isteyen çekingen, tutucu Karandi?ev ile Paratov birbirlerine ate?

ederken çeyizsiz gelin vurulur.

"Ostrovskinin zengin, kusursuz dilinin hakkyny verememek korkusu beni deh?ete

dü?ürüyordu. Ancak kyrk derecelik ate?le tiyatroya gelip kendimi unuttu?um ve

Paratovun insanca yönlerini de kavrayabildi?im gece iyi bir oyun çykarttym."

Ostrovski, ailesinin onaylamady?y güler yüzlü, tatly dilli, ama okuyup yazmasy

bile olmayan Agafia Yvanovnayy eve getirince baba oca?yndan kovuldu. Bir

tavanarasyna sy?ynan gençler çok sykyntyly yyllar geçirdiler. Evlilik dy?y

çocuklary ya?amady. Çevresi çekici aktrislerle dolu olan Aleksandr, Agafiya

ölünceye kadar ona sadyk kaldy.

Ykinci a?ky bir serf olarak do?an, ama çaly?kanly?y, direnci, üstün yetene?iyle

ba? oyunculu?a yükselen Lubov Kositskaya idi. Ola?anüstü bir sesi olan kadyn

drama kadar opera, vodvil ve farslarda da ba?arylyydy. Ostrovkinin kendisi için

yazdy?y, belki ilk Rus feminist e?ilimli yapyt sayabilece?imiz "Fyrtyna"yy

oynady?y zaman o syrada kent dy?ynda bulunan yazara "Fyrtyna Moskovada

kyyametleri kopartyyor" diye yazmy?ty. Gerçekten kazanylan ba?ary müthi?ti.

Kositskaya ömrünün sonuna kadar yazarla dostlu?unu sürdürmü?, ama onun evlenme

teklifini kabul etmemi?ti.

Kositskaya kendinden bir hayli genç, yaky?ykly, ama yeteneksiz ve hayyrsyz bir

oyuncuyla hayatyny birle?tirince, Ostrovski de kendinden bir hayli genç, güzel,

ama yeteneksiz bir oyuncuyla evlendi. Ama Maria Vasilyevna hayyrly çykty ve

yazara alty çocuk do?urdu. Tabii ailesini geçindirebilmek için çok daha fazla

çaly?masy gerekiyordu. Y?ten ba? kaldyramasa bile çocuklarynyn üstüne titrer, bir

tanesi hastalansa günlerce eline kalem kâ?yt alamaz, bir konuk holde alty çocu?u

bir arada görürse, "Y?te en güzel eserlerim" diye övünürdü.

Yazlary ailece ?çelikovodaki büyük eve giderlerdi. Aleksandr ile karde?i Mikhail

bu konak yavrusunu babalary ölünce üvey annelerinden satyn almy?lardy. Mikhail,

St.Petersburgda önemli bir devlet memuru oldu?u için buraya seyrek gelirdi. Evin

kapysy dostlara, yoksul oyunculara, özellikle yazaryn balykçylyk merakyny

payla?anlara açykty.

Aleksandr burada sa?lykly, rahat, güzel günler geçirebilirdi. Ne var ki sansür

hâlâ belini büküyor, yapytlarynyn oynanabilmesi için yüksek memurlara meram

anlatmaya çaly?mak gücüne gidiyor, tiyatronun gelece?inin mankafalaryn elinde

olmasy kanyny ba?yna syçratyyordu. Masraflaryn gittikçe artmasy soluk

aldyrmyyordu ona.

1860ly yyllarda Rus tiyatrosuna yirmi be? yapyt arma?an etmi?ti. Molière, Dumas

ve Shakespeareden yapty?y çeviriler de cabasy. Tiyatrolar onun sayesinde bol bol

para kazanyyor, ama yazaryn iki yakasy bir araya gelmiyordu. Biraz telif hakky

alabilmek için ?una buna yüzsuyu dökmek hiç ona göre de?ildi. Tiyatrodan

vazgeçmeyi ciddi ciddi dü?ünmeye ba?lady. Hiç de?ilse artyk ça?da? komediler

yazmayacak, belki bir iki tarihi oyunla yetinecekti. Kanyyla canyyla kendini

tiyatroya adamy? biri zaman zaman "Byktym artyk, tiyatroyu gözüm görmesin" dese

de bu tövbe uzun sürer mi!

Ostrovski tiyatronun her yönüyle ilgiliydi, yönetmenli?in henüz bir meslek

sayylmady?y günlerde gençlere, bu arada Stanislavskiye y?yk tutan bir yönetmen,

Nemiroviç Dançenkoyu yüreklendiren bir oyunculuk e?itmeniydi. Oyunculara iyi bir

e?itim verilmeden tiyatro yapylamayaca?yna yürekten inanyyordu.

Ostrovski büyük tövbesinden sonra birbirinden güzel komedyalar vermeyi sürdürdü.

1855ten 1886da ölünceye kadar seksen tane oyun yazdy. Bir yandan "Oyun

Yazarlary Derne?i"ni kurup yazarlaryn haklaryny savunmak, öbür yandan oyunculuk

e?itimi veren bir okul açmak heyecanla saryldy?y i?ler arasyndaydy. 1885te büyük

mücadeleler sonucunda Moskova Ymparatorluk Tiyatrosunun ba?yna getirildi?i zaman

sa?ly?y bozulmu?, yüre?i teklemeye ba?lamy?ty. Bir yyl sonra Shakespeareden

çevirdi?i "Antonius ile Kleopatra" metni üstünde çaly?yrken bu e?siz yürek

duruverdi.


Bu Hesapta Yoktu Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.