Sigmund Freud Totem ve Tabu II E-BOOK - Sigmund Freud Totem ve Tabu II E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Sigmund Freud   >   Totem ve Tabu II E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-06 tarihinden bu yana 86 defa online okundu ve 349 defa indirildi.

Sigmund Freud Totem ve Tabu II E-kitap, Sigmund Freud Totem ve Tabu II E-Book
Sigmund Freud tarafından yazılan ve Felsefe & Sosyoloji , kategori klasmanında olan Totem ve Tabu II isimli kitabın açıklaması :

ANYMYZM, SYHYR VE DÜ?ÜNCELERYN SALT ERKY

Psikanaliz görü?ünü manevi bilimlere uygulamaya çaly?an incelemelerin her iki alana da e?it davranamamasy kaçynylmaz bir eksikliktir. Onun için bu incelemeler uzmanlary yüreklendirme, ara?tyrmalaryny yaparken kendilerine yararlanacaklary dü?ünceler esinleme görevine özgü kalmaktadyr. Bu eksiklik, animizm denen koca alany incelemeye çaly?an böyle bir denemede özellikle kendini ?iddetle duyumsatyr.(1)

Animizm, dar anlamynda, ruhla ilgili kavramlar kuramy, geni? anlamyndaysa, genellikle tinsel varlyklar kuramydyr. Animatizm, yani dy?arydan cansyz görünen do?anyn ruhlandyrylmasy (canlandyrylmasy), içine animalizmi ve manizmi de alan daha geni? bir bölümdür. Önceleri belirli bir felsefe sistemi için kullanylan animizm terimine bugünkü anlamyny veren E. B. Tylor olmu?tur.(2)

Gerek geçmi?te, gerekse zamanymyzda ya?ayan ilkellerin do?a ve dünya üzerine çok dikkate de?er görü?leri kavranmaya çaly?ylyrken bu terimler kullanylmaya ba?lanmy?tyr. Bu ilkel insanlara göre dünya insanlara iyilik ya da kötülük yapan birçok ruhsal varlykla doludur. Ylkeller do?a olaylarynyn nedenlerini bu cinlere ya da ?eytanlara yüklemektedir. Bundan ba?ka yalnyzca hayvanlaryn ve bitkilerin de?il, cansyz ?eylerin de bu ruhlarla canlandyryldy?yna inanmaktadyrlar. Bu ilkel "do?a felsefesi'nin üçüncü ve belki de en önemli bir bölümü bize o kadar garip gözükmez; çünkü bugün biz ruhlaryn varly?ynyn synyrlaryny çok daraltmy? oldu?umuz halde ve do?a olaylaryny ki?isel olmayan maddi güçlerle açyklady?ymyz halde bile, bu felsefeden tümüyle kurtulmu? sayylamayyz. O da ?udur: Ylkeller, insanlar için de di?er ?eylerde gördükleri "ruhlulu?a' inanyyorlar. Onlara göre, insanlarda da bulunduklary yerden ayrylarak ba?ka varlyklara geçebilen ruhlar vardyr; bu ruhlar birtakym görünmez etkinliklerde bulunurlar ve bir dereceye kadar bulunduklary "bedenler'den ba?ymsyzdyrlar. Ba?langyçta ruhlar typky bireyler gibi dü?ünülürdü; fakat uzun bir evrimle maddi karakterlerini yitirdiler ve daha yüksek bir anlamda ruhlandyrma görü?ü olu?tu.(3)

Birçok yazar, bu ruh görü?ünün animizm sisteminin ilk çekirde?i, cinlerinse ancak bedenden kurtulmu? ruhlar oldu?unu, insan ruhuna benzetme yoluyla hayvanlarda, bitkilerde ve e?yada da ruh oldu?u dü?üncesinin do?du?unu sanmaktadyr.

Acaba ilkel insanlar, bu animizm sisteminin dayandy?y ruh ve beden ikili?i görü?üne nasyl varmy?ty? Sanyldy?yna göre bu görü?, uyku (dü?) ve uykuya benzeyen ölüm olaylaryna bakarak insanlary bu kadar yakyndan etkileyen bu durumlary açyklama çabasynyn sonucu olarak ortaya çykmy?tyr. Herhalde ölüm bu görü?ün ortaya çyky?ynyn ba?langyç noktasy olsa gerektir. Ylkel insan için ya?amyn süreklili?i yani ölmezlik apaçyk bir ?eydi. Ölüm kavramy daha sonra ortaya çykan ve ancak ister istemez kabul edilen bir kavramdy; çünkü ölüm dü?üncesi bizim için bile içi bo? ve gerçekli?i anla?ylamaz bir kavramdyr. Animizm kavramlarynyn ortaya çykmasynda dü?lerde görülen imgeler, gölge, yansyma gibi gözlem ve deneyimlerin oynady?y sanylan rol üzerinde de tarty?malar olmu?, fakat bunlar hiçbir sonuca varmamy?tyr.


Totem ve Tabu II Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.