Fyodor Mihailoviç Dostoyevski  Karamazov Kardeşler 1 E-BOOK - Fyodor Mihailoviç Dostoyevski  Karamazov Kardeşler 1 E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski    >   Karamazov Kardeşler 1 E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-06 tarihinden bu yana 189 defa online okundu ve 693 defa indirildi.

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski	 Karamazov Kardeşler 1 E-kitap, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski	 Karamazov Kardeşler 1 E-Book
Fyodor Mihailoviç Dostoyevski tarafından yazılan ve Klasikler (Dünya) , kategori klasmanında olan Karamazov Kardeşler 1 isimli kitabın açıklaması :

MEMUR PERHOTYNYN KARYERYNDE BA?LANGIÇ

Mal sahibi tüccar Morozovanyn evinin kilitli olan sa?lam dy? kapysyny var gücü ile yumruklarken byrakty?ymyz Piyotr Ylyiç Perhotin, tabiî en sonunda vuru?laryny duyurabildi. Dy? kapyya böylesine ?iddetle vuruldu?unu i?iten, iki saatten beri hâlâ heyecan içinde bulunan ve aklyndan silemedi?i dü?ünceler yüzünden uyumaktan korkan Fenya, ?imdi tekrar nerdeyse kriz geçirecek kadar bir korku duymu?tu. Kapyyy çalanyn gene Dimitriy Fiyodoroviç oldu?unu sanyyordu. (Oysa onun gitti?ini kendi gözü ile görmü?tü.) çünkü kapyyy böyle küstahça ondan ba?ka hiç kimse çalamazdy.

Fenya, uyanmy? olan ve vuru?lary i?iterek kapyyy açmaya giden kapycyya ko?tu, açmamasy için yalvarma?a ba?lady. Ama kapycy kim o? diye sorduktan ve kapyyy çalanyn kim oldu?unu, ayny zamanda çok önemli bir i? için Fedosya Markovnayy görmek istedi?ini ö?rendikten sonra, kapyyy açma?a karar verdi.

Piyotr Ylyiç, Fedosya Markovnanyn yanyna, daha do?rusu ayny mutfa?a girdikten sonra (ki Fenya i? daha iyi anla?ylsyn diye ondan kapycynyn da içeri girmesine izin vermesini rica etmi?ti) ona birçok sorular sorma?a ba?lady ve hemen en önemli konuya de?indi. Yani Dimitriy Fiyodoroviçina

Gru?enkayy  aramak  için  oradan ko?arak  giderken,  havanyn içinden havanelini  kapty?yny, dönü?te  ise ellerinin  bo?, ama kan içinde oldu?unu ö?rendi. Fenya anlatyrken: Hem de kan hâlâ damlyyordu. Y?te böyle damlyyordu ellerinden. Y?te böyle!...  diye yüksek sesle anlatyyordu.     Herhalde bu korkunç olay, dengesi bozulmu? zihninin uydurdu?u bir ?eydi. Ama o kanly elleri Piyotr Ylyiç de görmü?tü. Gerçi üzerlerinden kan damlamyyordu ama, Piyotr Ylyiç o ellerin yykanmasyna yardym etmi?ti. Hem zaten asyl sorun, ellerin  çabuk kuruyup    kurumadyklarynda de?il, Dimitriy Fiyodoroviçin elindeki havan,    eli ile nereye ko?tu?uydu. Daha do?rusu, Fiyodor Pavloviçin evine gidip gitmedi?ini ö?renmeliydi. Oraya gitti?i kesin olarak acaba nereden ö?renilebilirdi?

Piyotr Ylyiç bu noktada ysrarla, ayryntyly olarak duruyordu ve gerçi sonunda kesin olarak hiç bir ?ey ö?renemedi, ama gene de Dimitriy Fiyodoroviçin babasynyn evinden ba?ka hiç bir yere gidemeyece?i ve oraya gitti?ine göre, muhakkak orada bir ?eylerin olup bitti?i kanysyna vardy.

Fenya heyecanla: Döndü?ü vakit ise, ona her ?eyi açykladym, sonra  ona sorular sorma?a  ba?ladym:   Sevgili Dimitriy Fiyodoroviç, her iki eliniz de neden kan içinde?" diye sordum. O da bana ellerindeki kanyn, insan kany oldu?unu ve biraz önce bir insany öldürdü?ünü söyledi,  diye devam etti. Öylece açyklady hepsini. ?uracykta bana suçunu bildirdi, sonra deli gibi ko?arak evden dy?ary çykty. Ben de oturup dü?ünme?e ba?ladym, acaba o ?imdi böyle deli gibi nereye ko?tu? diye; Mokroyeye gidip, hanymefendiyi öldürecek dedim kendi kendime. Y?te o zaman hanymefendiyi öldürmesin diye yalvarmak için evine gitmek üzere bir ko?u dy?ary çyktym. Bir de baktym ki,   kendisi Plotnikovlaryn   dükkâny   önünde  gitme?e hazyrlanyyor. Elleri  de  artyk kan içinde  de?il.

Fenya bunu daha o zaman farketmi? ve aklynda tutmu?tu. Yhtiyar büyük annesi de torununun sözlerini elinden geldi?i kadar destekledi. Piyotr Ylyiç, daha birkaç soru sorduktan sonra, evden girdi?i andakinden daha da büyük bir heyecan ve endi?e içinde çykty.

Öyle dü?ünülür ki, en do?rusu ve en akla uygun olany ?imdi Fiyodor Pavloviçin evine gidip, orada bir ?eyler olup

9

olmady?yny ö?renmek; ancak o zaman artyk kesin bir kanyya varyp, Piyotr Ylyiçin kafasyna koydu?u gibi komiserli?e gitmekti.

Ama gece karanlyk, Fiyodor Pavloviçin evinin kapysy ise çok sa?lamdy. Onu gene yumruklamak gerekecekti. Sonra Piyotr Ylyiç, Fiyodor Pavloviç ile uzaktan tany?yyordu. Ya sesini duyurduktan sonra, kapy açylynca içerde hiç bir ?ey olmady?y anla?ylyr o alaycy Fiyodor Pavloviç de, ertesi günü bütün kente, tanymady?y bir adamyn, memur Perhotinin acaba biri onu öldürdü mü diye gece yarysy evine geldi?ini alay ede ede yayarsa ne olacakty? Düpedüz skandal! Piyotr Ylyiç ise dünyada en çok skandaldan korkardy.

Öyleyken   kendini  kaptyrdy?y   duygu,   o kadar ?iddetliydi ki, aya?yny yere vurup gene kendi kendine küfrederek hemen yeniden yola koyuldu, ama bu sefer Fiyodor Pavloviçe de?il, bayan   Hohlakovaya   gidiyordu.  E?er   o   kadyn:   Daha  önce falanca  saatte  Dimitriy Fiyodoroviçe   üç bin  ruble   verdiniz mi?  sorusuna olumsuz bir kar?ylyk verirse,  o zaman hemen Fiyodor  Pavloviçe  u?ramadan  do?ru  karakola giderim,  diye dü?ünüyordu. Ama bunun tersi olursa,  o zaman her?eyi ertesi güne byrakacak ve evine dönecekti. ?imdi ?unu belirtmek gerekir ki, genç adamyn gece vakti, hemen hemen saat on birde, sosyeteye mensup olan ve hiç tanymady?y bir hanymefendinin evine gidip, kendisine her bakymdan acaip sorular sormak için onu yata?yndan kaldyrmasy, belki de Fiyodor Pavloviçin evine gitmekten çok daha büyük bir skandala yol açabilirdi. Ama bazen, özellikle buna benzer olaylarda, en titiz ve en serinkanly insanlaryn bile verdikleri kararlar böyle olur. Piyotr Ylyiç ise o anda artyk hiç serinkanly de?ildi! Sonradan ömrü boyunca yava? yava? tüm varly?yny saran kar?ykonulmaz bir huzursuzlu?un, nasyl sonunda ona acy veren büyük üzüntü halini aldy?yny, hatta onu iradesi dy?ynda oraya sürükledi?ini hatyrlayacakty. Tabiî, gene de yol boyunca o hanymyn evine gitti?i için kendi kendini azarlyyordu. Ama belki onuncu  kez, di?lerini  gycyrdata  gycyrdata:   Ne olursa   olsun, ne olursa olsun i?i sonuna dek götürece?im!  diye tekrarlyyordu ve gerçekten de niyetini yerine getirdi, i?i sonuna dek götürdü.

Bayan Hohlakovanyn evine geldi?i syrada saat tam on bir10

KARAMAZOV  KARDE?LER

11

di. Avluya oldukça çabuk alyndy ama, kapycy hanymefendi uyudular my, yoksa daha yatmadylar my? 


Karamazov Kardeşler 1 Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.