Fyodor Mihailoviç Dostoyevski  Ev Sahibi E-BOOK - Fyodor Mihailoviç Dostoyevski  Ev Sahibi E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski    >   Ev Sahibi E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-06 tarihinden bu yana 141 defa online okundu ve 328 defa indirildi.

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski	 Ev Sahibi E-kitap, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski	 Ev Sahibi E-Book
Fyodor Mihailoviç Dostoyevski tarafından yazılan ve Klasikler (Dünya) , kategori klasmanında olan Ev Sahibi isimli kitabın açıklaması :

Ordynov, nihayet oturdu?u evi de?i?tirmeye karar verdi. Bir odasyny kiralady?y dairenin sahibi; bir memurun fakir, ya?ly, dul karysy, ayyn bitmesini beklemeden ansyzyn evden ayrylmy?, Petersburg u byrakarak akrabalarynyn yanyna, ta?raya gitmi?ti.

Genç adam, o ayyn kirasyny ödedi?i için, henüz çykmyyor, ama ay sonunda bu evden ayrylaca?yna hem açmyyor, hem üzülüyordu. Kendisi fakir, ev kiralary pahalyydy.

Ordynov, ev sahibesinin gidi?inin hemen ertesi günü ?apkasyny aldy, Petersburg un kenar mahallelerini dola?maya çykty. Kapylara yapy?tyrylmy? kâ?ytlary okuyor, fakir bir aile yanynda istedi?i gibi bir yer bulabilmek için en çok, büyük, içi kalabalyk, rengi kararmy? binalara bakyyordu. Epey süren gayretli ara?tyrmalardan sonra, içinde yepyeni duygular belirmeye ba?lady. Ordynov, önce önem vermeden, dalgyn dalgyn, ama sonra dikkatle, daha sonra da derin bir ilgiyle çevresini gözden geçirmeye ba?lady. Gürültülü, hareketli sokak hayaty, kalabalyk, durumun ve dekorun yenili?i onu birden sardy.

Ömürleri boyunca alynlarynyn teriyle çaly?yp, di?ten tyrnaktan arttyrdyklaryyla veya ba?ka bir ?ekilde edindikleri yuvalarynda, bütün gayretlerini bo?a harcayarak rahat, huzur arayan Petersburg i?adamlary, onlary her Allah yn günü bykyp usandyran basit günlük hayatyn yürüyü?üyle hiç ilgilenmezler. Ordynov ise tam tersine ?imdi her ?eyi görmeye çaly?yyor, ruhunun derinli?inde sakin, tatly, temiz bir sevinç duyuyordu. Solgun yanaklary hafifçe pembele?mi?, gözleri sanki yeni bir umutla parlamaya ba?lamy?ty. So?uk, temiz havayy sindire sindire ci?erlerine doldurdu. Yçinde e?siz bir hafiflik duyuyordu.Ordynov her zaman sessiz, içine kapaly bir hayat ya?amy?ty. Üç yyl önce doktorasyny yapyp, olabildi?i kadar bir serbestli?e kavu?tuktan sonra, o zamana kadar yalnyz adyny i?itti?i bir ihtiyaryn evine gitti. Resmi kyyafetli u?a?y, geldi?ini haber vermeye güçlükle razy ederek, adamyn dönü?ünü epey bekledi. Sonra, yykylmadan kalabilmi? yüksek tavanly, lo? ve e?yasyz bütün eski aile konaklarynda bulunan can sykycy bir salona alyndy. Orada onu, babasynyn dostu ve meslekta?y olan gö?sü ni?anlarla dolu, ak saçly velisi kar?ylady. Yhtiyar, ona bir miktar para teslim etti. Para miktarca pek önemsizdi: Bu, Ordynov" un dedelerinden kalma ve borçlara kar?ylyk icra yoluyla satylan mallaryn parasyydy. Ordynov mirasyny kayytsyzlykla aldy, velisiyle bir daha bulu?mamak üzere vedala?arak soka?a çykty. So?uk, puslu bir sonbahar ak?amyydy; genç adam dü?ünceliydi, nedenini anlayamady?y bir hüzün kalbini sykyyordu. Baky?lary alevlenmi?; kâh ate?lenip, kâh titreyerek, sytmaya benzer bir nöbet geçiriyordu. Yolda eline geçen parayla iki, üç yyl, kyt kanaat ya?amak ko?uluyla, hatta dört yyl idare edebilece?ini hesaplady. Ortalyk kararmy?, hafiften ya?mur çiselemeye ba?lamy?ty. Ylk rastlady?y odayy kiralayarak bir saat sonra ta?yndy.

Odasyna, sanki bir manastyra girmi? gibi kapandy; dünyayla hemen hemen ilgisini kesti. Yki yyl süren bu ya?ayy?, onu tamamyyla yabanile?tirdi. Ordynov, hiç farkynda olmadan vah?ile?mi?ti; dy?arda bamba?ka, gürültülü, hareket dolu, daima heyecan, de?i?ildik içinde geçen, onu ça?yran ve kendisinin de er geç gidece?i bir hayatyn varly?y aklyna bile gelmiyordu. Ku?kusuz, böyle bir hayatyn varly?yny duymamy? olamazdy, ama onu yalandan tanymyyor ve asla aramyyordu. Ordynov çocuklu?undan beri kendine özgü bir tarzda ya?amy?; nihayet bu ayrylyk belirli bir ?ekil almy?ty. Ordynov1 un bütün varly?yny derin, kanmak bilmez, ömür tüketici ve onun gibi adamlara i? alanlarynda pay byrakmayan bir tutku sardy. Bu tutku, bilimdi. Bilime dü?künlü?ü, Ordinomun gençli?ini yypratyyor; tath, ?iddetli zehiriyle uykularyny harap ediyor, besinlerden ve odasyna asla girmeyen temiz havadan onu yoksun byrakyyordu. Kendini tutkusuna iyiden iyiye kaptyran genç adam, bunun dy?ynda hiçbir ?eyhi farkynda dejjjildi; farkynda olmak da istemiyordu. Henüz gençti, ba?ka bir ?ey arady?y yoktu. Tutkusu, onu dy? hayat kar?ysynda bir çocuk kadar aciz yapmy?; birgün, insanlar arasynda kendisi için bir yer bulamayacak hale gelmi?ti. Bilim, bazy becerikli kimselerin elinde bir kazanç kayna?y olur. Ordinomun bilim tutkusu ise kendine do?ru çevirdi?i bir silahty.

O zamana kadar ilgilendi?i her i?te oldu?u gibi, okumak, ö?renmek iste?inde de geçerli, açyk bir nedenden daha çok, bilinçsizce bir hevesi vardy. Küçükken de arkada?lary arasynda tuhaf bir çocuk olarak tanynmy?ty; hiçbirine benzemezdi. Ailesini anymsamyyordu, garipli?i, insancylly?y yüzünden arkada?laryndan; kaba, ha?in davrany?lar görüyordu. Böylece sonunda tam anlamyyla vah?i, somurtkan oldu, gitgide kendini bu hallere büsbütün kaptyrdy.


Ev Sahibi Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.