İbrahim Alaettin Gövsa İnsanlara Tapınma Dini E-BOOK - İbrahim Alaettin Gövsa İnsanlara Tapınma Dini E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

İbrahim Alaettin Gövsa   >   İnsanlara Tapınma Dini E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-02 tarihinden bu yana 105 defa online okundu ve 71 defa indirildi.

İbrahim Alaettin Gövsa İnsanlara Tapınma Dini E-kitap, İbrahim Alaettin Gövsa İnsanlara Tapınma Dini E-Book
İbrahim Alaettin Gövsa tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan İnsanlara Tapınma Dini isimli kitabın açıklaması :

Tarih boyunca kimi toplumlarda, Allah'yn insanlardan ne istedi?i de?il insanlaryn birbirlerinden ne gibi beklentileri oldu?u daha önemli olmu?tur. Ynsanlar, Allah'yn hak kitabynda bildirdi?i hükümlerden, insanlara emretti?i ya?am tarzyndan habersiz ?ekilde kendilerini toplumun ve içinde ya?adyklary sosyal çevrenin beklentilerini yerine getirmeye ?artlandyrmy?lardyr.

Günümüzde de ya?ady?ynyz sosyal çevreye ?öyle bir bakty?ynyzda Allah'yn emir ve yasaklarynyn ço?u kimse tarafyndan tam anlamyyla bilinmedi?ini ve uygulanmady?yny rahatlykla görebilirsiniz. Üstelik bu durumdan hiç kimse bir rahatsyzlyk duymamaktadyr. Allah'yn gücü, O'nun ryzasyny kazanmanyn ne kadar önemli oldu?u, onun emirlerine uyulmady?ynda Allah katynda nasyl bir kar?ylyk alynaca?y neredeyse hiç dü?ünülmemekte, ço?u insan bu konulary aklyna dahi getirmemektedir. Oysa ayny ki?iler çevrelerindeki insanlaryn kendileriyle ilgili olarak ne dü?ündükleri, kendilerinden ne gibi beklentileri oldu?u, onlara kendilerini daha çok be?endirmek, daha çok sevdirmek için neler yapmalary gerekti?i gibi sayysyz konuyu yakyndan takip etmektedirler. Bu kimseler insanlara, Allah'tan daha fazla sevgi ve ba?lylyk yöneltilen böyle bir sistemin içinde ya?amakta ve bunun yanly? olabilece?ine ihtimal de vermemektedirler.

Bu, son derece köklü ve sapkyn bir dü?ünce ve ya?am tarzy, insanlaryn maddi ve manevi imkanlaryny sarf etmelerine neden olan, hatta hayatlaryny bu u?urda harcayacak kadar onlary etkisi altyna alan bir inanç ?eklidir. Bu inanç ?ekli kendi emirleri ve yasaklary, do?rulary ve yanly?lary olan, üstelik herkesin de bunlara uymasyny zorunlu kylan batyl bir din haline gelmi?tir. Her insan kendi sosyal çevresinin beklentileri do?rultusunda hazyrlanmy? bu paket programa uymak zorundadyr. Çünkü ancak bu ?ekilde o insanlaryn arasynda ya?ayabilir; aksi takdirde dy?lanyp küçümsenir. Di?er insanlar, gerek baky?lary, gerekse tavyr ve konu?malaryyla, kendilerine uymayanlary a?a?y gördüklerini açykça hissettirirler.

Bu duruma dü?memek için o ki?inin tüm bir gün boyunca, kendi kendine unutmadan sürekli olarak tekrarlamasy gereken birtakym sloganlary vardyr. Örne?in; benim için uyanyk desinler, zeki desinler, güzel desinler, ne?eli desinler, ho? sohbet desinler, becerikli desinler; aman sakyn cimri, bencil demesinler, saf demesinler, cahil demesinler... Bu batyl dine uyan ki?i, tüm bunlary, typky bir ibadet gibi vazgeçmeden ve aksatmadan büyük bir titizlikle uygular. Çevresindeki insanlaryn, kendisinden razy olacaklary bir ki?ilik geli?tirmeye büyük çaba sarf eder. Ytinayla sürdürdü?ü bu uygulamalar sonucunda, insanlara Allah'tan daha çok de?er veren, onlaryn ryzasyny kazanmak için önüne gelen her teklifi kabul eden, tüm dikkatini insanlara yöneltmi? biri haline gelir. Artyk bu ki?i, insanlaryn birbirine kulluk etti?i batyl bir dini sistemin içinde hapsolmu?tur. Yçten içe ya?anan bu gizli dinin azimli bir mensubu haline gelmi?tir.

Bu din, Allah'y byrakyp insanlara tapmayy öngören bir dindir. Ynsanlara tutkulu bir ba?lyly?y simgeleyen ve adyny "Ynsanlara Tapynma Dini" koyabilece?imiz bu batyl inanç elinizdeki kitabyn ana konusunu olu?turmaktadyr. Allah, Kuran'yn pek çok ayetinde insanlary bu sapkyn inançtan kurtulup yalnyzca Kendisine kulluk etmeye davet etmi?tir. Bu ayetlerden birinde ?öyle buyrulmaktadyr:

 

"Siz yalnyzca Allah'tan ba?ka birtakym putlara tapyyor ve bir takym yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek ?u ki, sizin Allah'tan ba?ka taptyklarynyz, size ryzyk vermeye güç yetiremezler; öyleyse ryzky Allah'yn katynda arayyn, O'na kulluk edin ve O'na ?ükredin. Siz O'na döndürüleceksiniz." (Ankebut Suresi, 17)


İnsanlara Tapınma Dini Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.