Harun Yahya Hormon Mucize E-BOOK - Harun Yahya Hormon Mucize E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Hormon Mucize E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-01 tarihinden bu yana 122 defa online okundu ve 91 defa indirildi.

Harun Yahya Hormon Mucize E-kitap, Harun Yahya Hormon Mucize E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Hormon Mucize isimli kitabın açıklaması :

Yçinde bulundu?umuz ça?da faaliyet gösteren uluslararasy bir ?irketi zihinlerimizde canlandyralym. Farkly niteliklerdeki yüz binlerce insanyn böyle bir ticari organizasyonun çatysy altynda ve belirli bir hedef do?rultusunda bir araya geldiklerini gözlerimizin önüne getirelim. Bu dev ?irketin dünyanyn de?i?ik bölgelerine da?ylmy? fabrikalary, üretim tesisleri, yönetim merkezleri, ?ubeleri ve yan kurulu?larynyn oldu?unu dikkate alalym.

Dü?ünün ki söz konusu ?irketin Yngiltere'deki ?ubesi kendi ülkesindeki tüketicilerin taleplerini Amerika'daki genel merkeze iletsin; Amerika'daki yönetim kurulu, son beklentileri hesaba katarak Ytalya'daki ara?tyrma ve geli?tirme ofisine direktif versin; Ytalya'da dizayn edilen prototipler kamuoyu ara?tyrmalaryyla Yngiltere'de denensin; be?enilenler bu uluslararasy kurulu?un Çin'deki fabrikalarynda üretilmeye ba?lansyn; bir taraftan da yeni ürünlerin tanytymy için dünya genelinde büyük bir reklam kampanyasy düzenlensin…

?üphesiz, yukaryda ana hatlaryyla tasvir edilen bu organizasyonun her a?amasynda yo?un bir haberle?me trafi?i söz konusudur. Yöneticiler, mühendisler, i?çiler, reklamcylar, pazarlamacylar ve daha pek çok insan birbirleriyle daimi bir koordinasyon içindedir. Böyle olmasy da gerekir. Çünkü ba?ary kazanylmasy haberle?me faktörü ile do?rudan do?ruya ba?lantylydyr. Aksi takdirde bu kurulu?un ça?yn hyzla de?i?en ve geli?en ?artlaryna ayak uydurmasy mümkün de?ildir.

?imdi zihnimizde çok daha büyük bir organizasyon canlandyralym. Bu organizasyona katylan insanlaryn sayysyny da alabildi?ine fazla hayal edelim. Dünyada ya?ayan bütün insanlary, yani yakla?yk 6 milyar insany bu organizasyon bünyesinde görevlendirelim. Her insanyn belirli ve özel bir görevi olsun. Ynsanlaryn yüz binlercesini, bazen de milyonlarcasyny ayny çaty altynda toplayarak ortak bir çaly?ma yapmalaryny sa?layalym. Ve her insana birer cep telefonu verelim. Öyle bir merkezi idare ve bilgi a?y kuralym ki, 6 milyar insanyn her birine elinde bulunan cep telefonundan kendilerine ne yapmalary gerekti?i teker teker bildirilsin. Örne?in e?er söz konusu insan bir fabrikada görevlendirildiyse, kendisinden bazen daha hyzly üretim yapmasy, bazen üretimi yava?latmasy, bazen de üretti?i ürünü de?i?tirmesi istensin. Sonuçta öyle bir planlama yapylsyn ve öyle bir ileti?im a?y kurulsun ki, dünyanyn yüz binlerce farkly yerinde milyarlarca insan ortak bir plan do?rultusunda hareket etsin.

?imdi örne?imizi biraz daha büyütelim. Dünyanyn nüfusunun ?u andakinden daha fazla oldu?unu, ancak söz konusu organizasyonun çok daha mükemmel bir ?ekilde i?ledi?ini varsayalym. Ve dünyanyn nüfusunu 15 bin kat daha artyralym. Yani dünya gibi 15 bin farkly gezegen oldu?unu ve her gezegende bulunan 6 milyar insanyn tek bir gezegene dolu?arak 100 trilyonluk bir insan toplulu?u olu?turdu?unu varsayalym. Ve bu insan toplulu?unun yine kusursuz bir uyum içinde birlikte çaly?tyklaryny, her bireyin ne yapmasy gerekti?inin kendisine cep telefonu vasytasy ile bildirildi?ini dü?ünelim.

Ynsanyn hayal gücünü dahi a?an bu örnek aslynda gerçekten var olan bir organizasyonun basitle?tirilmi? bir anlatymydyr. Ve bu kusursuz organizasyon dünya üzerindeki her insanyn çok yakynynda her saniye çaly?maktadyr. Bu organizasyon kendi bedeninizi olu?turan yakla?yk 100 trilyon hücre arasynda kurulmu?tur.

Siz bu yazyyy okurken vücudunuzda milyonlarca i?lem yapylmaktadyr. Bu i?lemlerle bedeninizin hangi bölgesinde hangi hücrelerin neye ihtiyaçlary oldu?u hesaplanmakta, hangi görevleri yapmalary gerekti?i belirlenmekte, hücrelerin ihtiyaçlaryny kar?ylayacak önlemler alynmakta ve hücrelere ne yapmalary gerekti?i teker teker bildirilmektedir.


Hormon Mucize Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.