Harun Yahya Herşeyde Hayır Görmek E-BOOK - Harun Yahya Herşeyde Hayır Görmek E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Herşeyde Hayır Görmek E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-01 tarihinden bu yana 56 defa online okundu ve 55 defa indirildi.

Harun Yahya Herşeyde Hayır Görmek E-kitap, Harun Yahya Herşeyde Hayır Görmek E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Herşeyde Hayır Görmek isimli kitabın açıklaması :

?öyle geçmi?e do?ru bir bakyp bugüne kadar ya?adyklarynyzy kysaca gözden geçirecek olsanyz, onyyllara sy?an olaylaryn aslynda dakikalary a?mady?yny görürsünüz. Bir zamanlar çok önemli oldu?unu dü?ündü?ünüz, kimi zaman heyecanla kimi zaman endi?eyle kimi zaman da merakla bekledi?iniz tüm olaylar sizin için artyk birer hatyra olmu?tur. Tüm bunlardan dünyevi anlamda geriye kalan sadece hafyzanyzdaki kalyntylardan ibarettir. Ancak tüm bu zaman dilimi içerisinde sarf etmi? oldu?unuz her söz, göstermi? oldu?unuz her tavyr, aklynyzdan geçirdi?iniz her dü?ünce, Allah katynda sizin adynyza saklanmy? durumdadyr. Her insanyn mutlak olarak kar?yla?aca?y ölüm gerçe?iyle birlikte bu bilgiler önünüze dökülecektir. Sizin hafyzanyzda artyk dakikalarla ifade etti?iniz ömrünüz Allah katynda size an an, dakika dakika tek bir saniyesi bile eksik olmadan sunulacaktyr. Sizin sadece birkaç on dakikada özetleyebilece?iniz hayatynyzdan Allah katynda hiçbir detay unutulmamamy? olacaktyr.

E?er ömrünüzü Allah’yn hayatynyz üzerindeki mutlak hakimiyetini  ve hikmetli yaraty?yny fark ederek geçirdiyseniz, kar?ynyza çykan tüm olaylary hayra yorup, Allah’yn tüm kaderinizi en hayyrly ?ekilde yaratty?ynyn ?uuruna vardyysanyz, bilin ki sonuç sizin için yine hayyr olacaktyr.

Çünkü ölüm ile birlikte insanyn kar?y kar?yya kalabilece?i sadece iki ihtimal vardyr; e?er insan ömrünü Allah’yn istedi?i ahlaky ya?ayarak geçirmi?se, sonsuz bir kurtulu?la, aksindeyse sonsuz bir azapla kar?ylyk bulacaktyr. Allah’yn istedi?i ahlak ise, insanyn, her?eyin O’ndan geldi?ini bilerek her an her ?art ve durumda O’na ?ükretmesi, tüm hayatyny her olayda bir hayyr oldu?una iman ederek ya?amasydyr.

Ynsanyn ya?ady?y tüm olaylardan ho?nut olabilmesi, her olayda bir hayyr oldu?una iman etmesi ve her an Allah’a kar?y ?ükredici bir tavyr gösterebilmesi ise, asla ütopik bir dü?ünce ya da zoraki kazanylabilecek bir yetenek de?ildir. Bu, Allah’yn büyüklü?ünü ve üstünlü?ünü kavramanyn insany ula?tyrdy?y kesin bir gerçektir. Bunun için insanyn ya?ady?y dünyayy ve bu dünyada kar?yla?ty?y her detayy yaratan Rabbini tanymasy O'nu takdir edebilmesi yeterlidir.

Ynsanyn gözlerini dünyaya açty?y andan itibaren kar?yla?ty?y her olayy, duydu?u her sözü, muhatap oldu?u her detayy yaratan Allah'tyr. Allah sonsuz kuvvet, sonsuz akyl, sonsuz adalet ve sonsuz hikmet sahibidir. "Hiç ?üphesiz, Biz her?eyi kader ile yarattyk." (Kamer Suresi, 49) ayetiyle de bildirildi?i gibi Allah her?eyi belirli bir plan ve hikmet do?rultusunda yaratmaktadyr. Allah'yn bu sonsuz güç ve üstünlü?üne kar?ylyk insan ise son derece synyrly ve aciz bir varlyktyr. Hayatta kalabilmek için Allah'yn kendisine imkan tanymasyna ve nimet vermesine muhtaçtyr. Akly ve anlayy?y, ancak Allah'yn kendisine ö?retti?i kadaryny kavramaya yeterlidir. Bu durumda Allah'yn sonsuz aklyna ve sonsuz hikmetlerle dolu yaraty?yna teslim olmak insan için büyük bir ihtiyaçtyr. Her ya?ady?y olayda Allah'yn tüm evrenin ve tüm varlyklaryn hakimi oldu?unu bilecek, kendisinin göremedi?i, bilemedi?i olaylary Allah'yn görüp bildi?ini, kendisinin duyamady?y sesleri O'nun duydu?unu, yine kendisinin habersiz oldu?u geçmi?teki ve gelecekteki tüm geli?meleri O'nun bildi?ini dü?ünecek ve böylece de Allah'yn her olayy olabilecek en hikmetli ve en hayyrly ?ekilde yaratty?yny görecektir. Bu gerçe?e iman etmek de ona, hayatyn her anyna ?ükredebilmeyi bilen üstün bir ahlak kazandyracaktyr. Bir ba?ka ?ekilde ifade edecek olursak, insan ya?ady?y bu iman ile duydu?u her sese, gördü?ü her görüntüye, ya?ady?y her olaya, kysacasy hayatyn her anyna "hayyr gözüyle bakacak" ve böylece hayaty en gerçek ve en do?ru ?ekliyle yorumlayabilmi? olacaktyr. 


Herşeyde Hayır Görmek Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.