Reşit Rahmeti Arat Türk Şivelerinin Tasnifi E-BOOK - Reşit Rahmeti Arat Türk Şivelerinin Tasnifi E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Reşit Rahmeti Arat   >   Türk Şivelerinin Tasnifi E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-23 tarihinden bu yana 164 defa online okundu ve 208 defa indirildi.

Reşit Rahmeti Arat Türk Şivelerinin Tasnifi E-kitap, Reşit Rahmeti Arat Türk Şivelerinin Tasnifi E-Book
Reşit Rahmeti Arat tarafından yazılan ve Halk Kültürü , kategori klasmanında olan Türk Şivelerinin Tasnifi isimli kitabın açıklaması :

Türk ?ivelerinin tasnifi meselesi türklük bilgisinin birbirine girift
meselelerinden yalnyz birini te?kil eder. Türklerde aile birli?ini, aile_
lerin birle?mesinden husüle gelen soy birli?ini, soylan içine alan
boy birli?ini ve nihayet boylaryn toplul u?u olan kavim birliklerini
meydana getiren esas unsurlaryn tesbiti ve bu birlikler ile bu birlik-
lerin birbirleri ile olan münasebetlerinin türk tarihi içindeki inki?atlarynyn
takibi bugünün a?lyca meselelerinden biridir. Türk dili, türk
edebiyaty, türk tarih i ve umumiyetle türk kültürünün bir çok meseleleri
bu hususlaryn aydynlanmasy ile yakyndan ilgili bulunmaktadyr.
Sibirya kavimlerinin bir kysmy ile son zamanlara kadar göçebe hayat
tarzyny bir dereceye kadar muhafaza etmi? olan türk kavimlerinde
mü?ahede edilen kavmi birlikler hakkynda bazy ara?tyrmalar yapylmy?
olmakla beraber, bunlar daha çok basit birer tavsiften ibaret kalmy?tyr. Bugün gerek bu birlikler arasyndaki münasebetler, gerek bu birliklerin inki?aflary hakkynda kafi malumata sahip bulunmuyoruz. Bazy
türk kavimlerinin yabancy tesiri altynda kalmy? türk kavmi veya
türkle?mi? yabancy kavim gibi telakkisinin bugün bile münaka?a mev·
zu olmasy , bu husustaki bilgilerimiz hakkynda bize bir fikir verebilir.
Bu mesele ile yakyndan ilgilenmesi icap eden asyl türk muhitine gelince, itiraf etmeliyiz ki, bu meselelerde en umumi bilgilerden bile pek
büyük açyklyklar mevcuttur ve bu sahada ara?tyrmalar yapmakla mü·
kellef enstitülere henüz sahip bulunmady?ymyza göre. bu açyklyklaryn .
kysa bir zamanda doldurulmasy da pek mümkün görünmemektedir.
Ayry ayry ?ahyslar gibi, ictirnat bünyeler de tabi'i bir inki?af yolu
takip etmektedir. Bu inki?ahyn asyl amili ictimai birliklerin kendi içlerindeki ?artlar olmakla beraber, burada dy?arydan gelen te'sirlerin de,
bir dereceye kadar, ehemmiyeti vardyr. Türk milleti gibi, faaliyetini
bir kaç kyt 'a üzerine yayan milletlerde bu kar?ylykly münasebetlerin
te'siri, tabiatiyle, daha büyük olacaktyr.
Kavmi birli?in esasyny te?kil eden unsurlardan biri de dildir. Onun
için,türk lehce, ?ive ve a?yzlary bahis mevzu olurken, kavmi birlik
meselesi ile kar?yla?y lmasy ve bazy hususlaryn bu birliklere göre izaha çaly?ylmasy tabii görülmelidir. Fakat unutulmamalydyr ki,?ivelerinin tasnifi
gibi, mü?ahhas bir mevzuda bile yalnyz kavmi münasebete ?aret etmek kafi gelmez ; bu tarzda bir izah yoluna girilince, bütün bir milli
bünye ve bunun tarihi inki?ah göz önünde bulundurulmalydyr. Bütün
bu meselelerin kar ylykly münasebetleri ve tarihi seyri tespit edilinceye
kadar, bu mevzülaryn hiç biri kendi ba?yna tam olarak halledil emez ve
elde edilen neticeler de ancak bu sahadaki ara?tyrmalaryn ilerilemesi
nisbetinde bir kyymet ifade edebilir.
Bu umumi esaslary türk ?ivelerinin tasnifine tatbik etmek istersek,
yapylmasy lazym gelen ?eyler ?öyle hulasa edilebilir. Türk ?ivelerin
sasly ve ilmi bir tasnifinin yapylabilmesi için, y. türk ?iveleri, dil bilgisi bakymyndan, daha ince bir tetkike tabi tutularak, muhtelif ?ive
hususiyetlerinin daha yakyndan tesbit edilmi? olmaly; 2. bu hususiyetlei kendi aralarynda mukayese edilmek suretiyle, ?iveler arasyndaki
munasebetlerin tayin edilmi? mas ; 3. ?ivelerde görülen farkly hususiyetlerin kavimlerin kendi bünyelerine veya kavmi kary?malara ait
olup-olmady?ym anlamak için, bu ?iveleri konu?an kavimlerin tarihi
il e etnolojik te?ekkülle nin ara?tyrylmy? ve 4. her ?ive nin mevcut en
eski ve en yeni dil malzemesi mukayese edilerek, ?ivelerin hususi tekamül temayüllerinin) hiç de?ilse ana hatlary ile, teharüz ettirilmi? bulunmasy icap eder. Bu ?artlar yerire getirilinceye kadar, türk ?ivele
ri nin tasnifi türk dil bilgisi nin daima göz önünde bulunduraca?y bir
mesele olarak kalmakta devam edecek ve yapylacak tecrübelerin neticeleri de ara?tyrmalaryn umumi geli?mesine ba?ly kalacaktyr .


Türk Şivelerinin Tasnifi Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.