Anonim Derinleşen Küresel Kriz, Türkiye Ekonomisine Yansımaları E-BOOK - Anonim Derinleşen Küresel Kriz, Türkiye Ekonomisine Yansımaları E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Anonim   >   Derinleşen Küresel Kriz, Türkiye Ekonomisine Yansımaları E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-12-11 tarihinden bu yana 147 defa online okundu ve 303 defa indirildi.

Anonim Derinleşen Küresel Kriz, Türkiye Ekonomisine Yansımaları E-kitap, Anonim Derinleşen Küresel Kriz, Türkiye Ekonomisine Yansımaları E-Book
Anonim tarafından yazılan ve Ekonomi , kategori klasmanında olan Derinleşen Küresel Kriz, Türkiye Ekonomisine Yansımaları isimli kitabın açıklaması :

orkut Boratav, Erinç Yeldan, Oktar Türel ve Galip Yalmanyn da aralarynda oldu?u emekten yana sosyal bilimcilerden olu?an Ba?ymsyz Sosyal Bilimciler, önceki çaly?malary gibi bu kitapta da ekonomik ve sosyal geli?meleri emekçiler açysyndan yorumluyor. Ba?ymsyz Sosyal Bilimciler'in 17 yazar ve ara?tyrmacynyn katkylaryyla hazyrlady?y bu kollektif ürün, 2000'li yyllardaki son ekonomik bunalyma gidi? sürecinde ve bunalym yyllarynda "Türkiye'de eme?in durumu"na odaklanmaktadyr. Ekonomik ve siyasal olgular, bu durum de?erlendirmesinin arka planynda yer almy?tyr. On bölümden kurulu olan incelemenin birinci bölümü, 2000'li yyllaryn "büyük durgunluk"unu karakteristik çizgileriyle betimliyor. Ykinci bölümde "küresel kriz"in giderek "küresel istihdam krizi"ne dönü?tü?ü gözleminden yola çykylarak, "istihdam yaratmayan büyüme" ile güvencesiz/enformal/kayytdy?y çaly?manyn Türkiye'ye özgü süreçler olmady?yna dikkat çekiliyor. Üçüncü bölüm, bunalym yyllarynda Türkiye'de verimlilik ve bölü?üm ili?kilerine ayrylmy?, bu bölümde Marksgil artyk de?er ve kar oranlarynyn 1988 sonrasyndaki seyri irdelenmi?tir. Dördüncü bölüm, Türkiye'nin çaly?an kesimlerine ili?kin bir durum saptamasydyr. Be?inci bölümde eme?in uluslararasy hukuktaki konumundan yola çykylarak, Türkiye'de çaly?ma hayatyny düzenleyen mevzuat, çaly?anlaryn sendikal haklary ve sendikala?ma düzeyine ili?kin gözlem ve de?erlendirmeler sunulmaktadyr. Altyncy bölümde yer alan anlaty, TEKEL i?çilerinin (Türkiye'de i?çi synyfy hareketinin yeni bir yükseli?ini simgeleyen) 2009-10 direni?i ve bunun öncülleri üzerine kurulmu?tur. 2000'li yyllaryn giderek tarymda küçük üreticili?in tasfiyesine ve tarym emekçilerinin yoksulla?masyna varaca?y anla?ylan siyasal ve kurumsal düzenlemeleri Yedinci bölümde ele alynmaktadyr. Sekizinci bölümde, 2000'li yyllarda uygulanmasyna geçilen Sa?lykta Dönü?üm Programy'nyn ele?tirel bir de?erlendirmesi yapylmaktadyr. Dokuzuncu bölümde 2009-11 Türkiye'sindeki makroekonomik geli?meler, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi ba?lamynda gözden geçirilmi?, 2008-9'daki hasyla ve istihdam kayyplarynyn büyüklü?ü ile 2010 "toparlanma"synyn kyrylganly?y ve sürdürülemezli?i vurgulanmy?tyr. Yncelemeyi sonuçlandyrycy paragraflar, Onuncu bölümü olu?turmaktadyr.


Derinleşen Küresel Kriz, Türkiye Ekonomisine Yansımaları Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.