Richard Sennett Otorite E-BOOK - Richard Sennett Otorite E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Richard Sennett   >   Otorite E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-10-30 tarihinden bu yana 256 defa online okundu ve 750 defa indirildi.

Richard Sennett Otorite E-kitap, Richard Sennett Otorite E-Book
Richard Sennett tarafından yazılan ve Kişisel Gelişim , kategori klasmanında olan Otorite isimli kitabın açıklaması :

Ynsanlar otoriteye neden ihtiyaç duyarlar? Otoriteden neden korkarlar? Otorite ili?kilerinin olmady?y bir toplum kurma tasarysy gerçekçi midir? Otoriteyle ba? kurmadan onu reddetmek mümkün müdür? Basit bir kar?y çykma bizi otoritenin olumsuzluklaryndan korumaya yetmedi?i gibi, onu gerekti?i gibi de?erlendirmemizi de engelliyorsa, ne yapabiliriz? Richard Sennett bu tür sorulara yanyt ararken insanlaryn otoritelerle kurduklary özel ve kurumsalla?my? ili?kilerin tarihsel ve sosyopsikolojik bir panoramasyny çiziyor. Anne babayla çocuk arasyndaki gibi ki?isel, i?verenle i?çi ya da devletle yurtta? arasyndaki gibi toplumsal ili?kilerde otoriteyi tanymadan reddetmenin insanlary ne tür çykmazlara sürükledi?ini anlatyyor. Hegel'in köle-efendi ili?kisi hakkyndaki ünlü çözümlemesinden yola çykarak, öncelikle otoriteyi bir Öteki olarak görmeyi byrakyp tanymayy, onu "görülür, anla?ylyr" bir hale getirmeyi denememizi öneriyor. Hiçbir otorite ili?kisi içermeyen bir dünya kurmaya çaly?manyn, insanyn toplumsal bir varlyk olmasy yüzünden, mümkün ve anlamly bir çaba olmady?yny söylerken, asyl önemli olanyn otoriteyi tahakküm aracy olmaktan çykaryp, di?er insan(lar)a kar?y kayytsyzlyk içermeyecek bir biçime dönü?türmek oldu?unu ve bunu da ancak otoriteye maruz kalanlaryn yapabilece?ini vurguluyor. Bu dönü?türmeye hizmet edebilece?ini dü?ündü?ü birkaç somut öneri getirirken aslynda daha çok ?ey yapylabilece?ini belirtiyor ve hepimizi otoriteye kar?y hayal gücümüzü ve yaratycyly?ymyzy kullanmaya ça?yryyor.

"Bireysel ve toplumsal özgürlük kavramynyn daha uzun uzun tarty?ylmasynyn gerekti?i bir toplumun fertleri olarak, Sennett'in Otorite'sinin dima?larymyza yapaca?y katkylary da, toplumsal hayatymyza sa?layaca?y mütevazy perspektifleri de gözden kaçyrmamalyyyz."
Ahmet Tulgar - Nokta

"Otorite polisiye roman kadar heyecanly bir kitap. Çünkü do?rudan sizi, çevredekilerle birlikte sizin küçük dünyanyzy hedef alyyor. En azyndan neyi niçin yapyyor olabilece?iniz üzerine dü?ünme fyrsaty buluyorsunuz."
Aktüel

Sennett'in yakla?ymynda özgül olan, hissiyat ile siyaset arasyndaki denklemlerin sorun edilmesi. Ona göre, duygusal ba?laryn siyasal sonuçlary vardyr. O'nun için, toplumun iktisadi ve siyasal yapysy tek biçimli olmady?y gibi hissi yapysynynda da kafa kary?ykly?y ve acy istisna olmak yerine ola?andyr.


Otorite Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.