Mustafa Kemal Atatürk TÜRKÜN ATEŞLE İMTİHANI E-BOOK - Mustafa Kemal Atatürk TÜRKÜN ATEŞLE İMTİHANI E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Mustafa Kemal Atatürk   >   TÜRKÜN ATEŞLE İMTİHANI E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-11 tarihinden bu yana 113 defa online okundu ve 318 defa indirildi.

Mustafa Kemal Atatürk TÜRKÜN ATEŞLE İMTİHANI E-kitap, Mustafa Kemal Atatürk TÜRKÜN ATEŞLE İMTİHANI E-Book
Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılan ve Tarih , kategori klasmanında olan TÜRKÜN ATEŞLE İMTİHANI isimli kitabın açıklaması :

30 Ekim 1918’de Yngilizler’in Ystanbul’u i?gal etmesiyle Türk insanynyn durumu yorgun, ?a?kyn ve canyndan bykkyn bir haldeydi. Yyllarca süren sava?tan, sefaletten sonra bir de yurdumuzun i?gal edilmesi, yani özgürlü?ümüzün elimizden alynmak üzere olmasy  Türk insanyny bu hale getirmi?ti. Ystanbul’da ya?ayan, ço?unlu?unu genç subaylaryn olu?turdu?u milliyetçiler, gizli dernekler kurup Ytilaf Devletleri’nin toplatty?y silahlary Anadolu’ya kaçyrmaya çaly?yyor, bir yandan da memleket için kurtulu? yollary aryyorlardy. Halide Edip, bu derneklerin ba?kanlaryna yakyn biri olarak, milliyetçilerin bir araya gelip toplanty yapmak için ne büyük zahmete katlandyklaryny bizzat ya?amy?tyr. Halk ise gazeteler sansür altynda oldu?undan, olan bitenden habersiz, padi?ahyn Yngilizler’le kurdu?u yakynlyktan ve Yngilizler’in medeni bir devlet olmasyndan dolayy Anadolu’yu Osmanly Türklerine byrakacaklaryny sanyyordu. Bizi sava?a sokan ittihatçylaryn ço?u Meclis-i Mebusan’da vekildi ve halk bunlara tepki duyuyordu. Bunu fyrsat bilen Tevfik Pa?a meclisi kapatmy?ty. 15 Mayys 1919’da Yunanlylaryn Yzmir’i i?galinden sonra Yngilizler Anadolu’ya giden bütün yollary tutmu?lar, tenha yollary da Osmanly içindeki Hristiyan çetelerine tutturmu?lardy. Dernekler faaliyetlerine devam edemez olmu?, Halide Edip gibi milliyetçi ki?iler hakkynda idam kararlary çykarylmaya ba?lanmy?ty. Özellikle Halide Edip’in Sultanahmet mitinginde söyledi?i “…hükümetler dü?manymyz, milletler dostumuz ve kalbimizdeki hakly isyan kuvvetimizdir.”  sözü ?im?ekleri kendi üzerine çekmi?ti. Daha fazla Ystanbul’da kalamayan milliyetçiler Mustafa Kemal’in Samsun’a çykmasyyla Anadolu’ya kaçmaya ba?lamy?lardyr. Bu kaçy? iki?er üçer ki?ilik gruplar halinde ve çok tehlikeliydi. Düzenli olarak silah kaçyran ve milliyetçilerin güvenli?ini sa?layan, Yzmit’teki ve Adapazaryn’daki en kalabaly?y 80 ki?iden olu?an çetelerdi. Bu çeteler, geceleri milliyetçileri köylerde a?yrlyyor, ya?mur, çamur, yorgunluk gibi zor ?artlary hiçe sayyyorlardy. 11 gün süren yolculu?un ardyndan Ankara Gary’nda Mustafa Kemal ve halk tarafyndan kar?ylanan Dr. Adnan ve Halide, o gün bir eve yerle?ir ve hemen ertesi gün eski Ziraat akültesi binasynda olan karargahta çaly?maya ba?larlar. Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi’nden sonra yeni bir meclis kurulmasy zorunlulu?u gündeme gelmi?ti. Mustafa Kemal her ilden iki?er milletvekili seçilip Ankara’ya gönderilmesini talep eder. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi kurulur ve Mustafa Kemal meclis ba?kany seçilir.


TÜRKÜN ATEŞLE İMTİHANI Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.