Stephen King Yüzyılın Fırtınası E-BOOK - Stephen King Yüzyılın Fırtınası E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Stephen King   >   Yüzyılın Fırtınası E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-06-06 tarihinden bu yana 171 defa online okundu ve 2410 defa indirildi.

Stephen King Yüzyılın Fırtınası E-kitap, Stephen King Yüzyılın Fırtınası E-Book
Stephen King tarafından yazılan ve Gerilim-Korku , kategori klasmanında olan Yüzyılın Fırtınası isimli kitabın açıklaması :

Ço?unlukla, bir öykünün fikrini nereden aldy?ymy, öyküyü hangi olaylar bile?iminin (daha çok syradan) ba?latty?yny bilirim. Mesela, O'nun (Yt) olu?umu, bir köprüden geçi?im syrasynda, botlarymyn topuk seslerini dinleyerek "Üç Huysuz Keçi"yi dü?ünmem sayesinde gerçekle?mi?tir. Kujo olayynda ise huysuz bir Saint Bernard bana esin kayna?y olmu?tur. "Hayvan Mezarly?y" ise kyzymyn çok sevdi?i kedisinin (Smucky) evimizin yakynyndaki anayolda, bir arabanyn altynda kalmasyndan do?mu?tur.

Ancak bazen, belirli bir roman veya öyküye nasyl ula?ty?ymy kesinlikle haturlayamam. Bu durumlarda öykünün tohumu, bir fikirden çok bir görüntüdür; çevredeki köpekleri ça?yran ultrasonik yslyklar gibi, karakterleri ve olaylary ça?yracak kadar güçlü bir zihinsel foto?rafa benzer. Bunlar, en azyndan benim için, gerçek yaratycy gizemlerdir: Gerçe?e dayanmayan, var olmayan, kendi kendine ortaya çykan öyküler. Ye?il Yol, hücresinde durup eski bir madeni el arabasynda ?eker ve sigara satan tutuklunun yakla?masyny izleyen çok iri, siyah bir adamyn görüntüsüyle ba?lady. Yüzyylyn Fyrtynasy da bir hapishane görüntüsü ile açyldy. Hücresindeki ranzada ayaklaryny toplamy?, kollan dizlerinin üstünde, gözlerini kyrpmadan oturan bir adam. Bu, Cohn Coffey gibi nazik ve iyi bir adam de?ildi; çok kötüydü. Belki de bir insan bile de?ildi. Her aklyma geldi?inde, araba kullanyrken, göz doktorunun ofisinde göz bebeklerimin büyütülmesini beklerken, en kötüsü de gece yata?ymda uyanyk yatarken biraz daha ürkütücü oluyordu. Hâlâ orada, ranzasynda, kymyldamadan, ama biraz daha ürkütücü. Daha az insana ve daha fazla... i?te, altynda her ne varsa ona benzeyerek.

Öykü gitgide adamdan veya her neyse ondan süzülmeye ba?lady. Adam bir ranzada oturuyordu. Ranza bir hücredeydi. Hücre benim bazen 'Dolores Claiborne'un Adasy' diye dü?ündü?üm Little Tali Adasy'ndaki bir büyük marketin arka tarafyndaydy. Neden bir marketin arka tarafynda? Çünkü Little Tall'daki kadar küçük toplumu olan bir yerin karakola de?il, gürültücü bir sarho?la, ya da karysyna yumruklarla giri?en bir balykçy gibi pisliklerle u?ra?mak için yarym günlük bir polis memuruna gereksinimi vardy. Bu memur kim olabilirdi? Mike Anderson pek tabii ki, Anderson Marketi'nin sahibi ve i?letmecisi. Oldukça iyi bir adam, sarho?larla ve körü huylu balykçylarla ba?a çykar... ama ya gerçekten kötü bir ?ey çykarsa ortaya? Mesela Exorcist'te Regan'y ele geçiren ?eytan kadar kötü, habis bir ?ey? Mike Anderson'un hemen orada, kaynak yapylmy? hücresinde dy?aryya bakarak oturup bekleyen bir ?ey?...

Neyi bekleyerek?

Neyi olacak, fyrtynayy tabii. Yüzyylyn fyrtynasyny. Little Tali Adasy'ny karadan ayyryp tamamen kendi olanaklaryna terk edecek kadar güçlü bir fyrtyna. Kar güzeldir; kar öldürücüdür; kar ayny zamanda bir duvaktyr, sihirbazyn el çabuklu?unu gizlemek için kullandy?yna benzer. Dünyayla ilgisi kesilmi?, kar tarafyndan gizlenmi? hücredeki öcüm (artyk onu resmi adyyla tanymaya ba?lamy?tym bile; Andre Linoge) büyük zarar verebilirdi. En fenasy, belki de, ayaklaryny toplamy? bir

?ekilde, kollan dizlerinin üzerinde oturdu?u o ranzayy hiç terk etmeden.

Dü?üncelerimde bu noktaya 1996'nyn Ekim veya Kasym'ynda varmy?tym; bir hapishane hücresinde kötü bir adam (hatta belki de insan kyly?ynda bir canavar), 1970 ortalarynda kuzeydo?u koridorunu felç etmi? olandan daha büyük bir fyrtyna ve kendi olanaklaryyla ya?amaya byrakylmy? bir topluluk. Bütün bir toplulu?u yaratmaktan gözüm korkuyordu (böyle bir ?eyi iki romanda yapmy?tym -Korku A?y ve Ruhlar Dükkâny- ve bu büyük bir mücadeleydi) ama olasylyklar da ba?tan çykarycyydy. Ayryca yazmak ya da fyrsaty kaçyrmak noktasynda oldu?umu da biliyordum. Henüz tamamlanmy? fikirlerin ço?u bir süre dayanyr, ama bir tek görüntüden çykan, öykü çok daha çabuk yok olabilir.


Yüzyılın Fırtınası Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.