Ernest Hemingway Çanlar Kimin için Çalıyor E-BOOK - Ernest Hemingway Çanlar Kimin için Çalıyor E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Ernest Hemingway   >   Çanlar Kimin için Çalıyor E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-29 tarihinden bu yana 202 defa online okundu ve 519 defa indirildi.

Ernest Hemingway Çanlar Kimin için Çalıyor E-kitap, Ernest Hemingway Çanlar Kimin için Çalıyor E-Book
Ernest Hemingway tarafından yazılan ve Roman , kategori klasmanında olan Çanlar Kimin için Çalıyor isimli kitabın açıklaması :

Robert, köprüyü uçurmakla görevlendirilmi? bir askerdir. Da?lardaki çete üyeleri ona yardym edecektir. Anselmo, Robert’e bu konuda klavuzluk etmektedir. Birlikte çete reisi Pablo’ya giderler. Ondan yardym istemektedir Robert. Pablo, es­kiden pek çok faaliyette bulunmasyna ra?men ?imdi yardym etmek istememektedir. Artyk ölümden korkmaktadyr. Onun bulundu?u bu topraklarda köprü uçurulmasyna izin vermeye­ce?ini söyler. Robert yukarydan gelen emirin böyle oldu?unu anlatyr. Robert i?lerin ?imdiden kötü gitti?ini dü?ünmektedir.

Pablo’nun ma?arasyna gelirler. Ma?arada Pablo’nun a-damlan ve karysy ile bir kyz vardyr. Adamlaryn pek ço?u Çin­gene’dir ve hayatlaryny sürdürmek zorunda olduklary için sa­va?a katylmy?lardyr. Robert, Maria isimli kyzdan çok etkilenir. Kyz, saçlary erkek gibi kesilmi? olmasyna ra?men çok güzeldir. Ma?aradaki herkesle tany?an Robert, Pilar sayesinde köprüyü uçurmada kendisine yardym edebileceklerini ö?renir.
Maria, üç aydan beri onlaryn yanyndandyr. Trenin uçurul­du?u gün onu deli gibi bir hâldeyken bulmu?lar ve ma?ara­ya getirerek tedavi etmi?lerdir. Maria’ya Pilar dostluk göster­mi?, onu her türlü kötülükten korumu?tur. Robert biraz din­lendikten sonra Anselmo ile uçuraca?y köprüyü görmeye gi­der. Köprü ma?araya oldukça yakyndyr. Köprünün kabataslak resmini çizer. Yolun arka tarafynda da iki tane fa?ist nöbetçi kulübesi oldu?unu görür. Dönü?te Anselmo Yle konu?urlar. Anselmo, öldürmenin günah oldu?unu dü?ünmektedir.
Ma?aranyn önüne geldiklerinde dinamit çuvallarynyn ba­?yna nöbetçi koymu?lardyr. Pablo hâlâ köprü i?inde olmady?y­ny söylemektedir. Bunun üzerine Pilar, çete reisli?ini üstlene­rek kocasyny saf dy?y byrakyr. Robert, Pablo’nun tehlikeli olabi­lece?ini dü?ünmektedir. Fakat gerekmedikçe adam öldür­mekten yana de?ildir. Ma?arada bütün yolda?lar birbirine hi­kâyelerini anlatmaya ba?lar. Robert’in babasy bir çaty?mada yaralanmy?, kar?y tarafyn elinde geçmemek için kendini öldür­mü?tür. Maria’nyn babasy ise silah bulmaya vakti kalmady?y için kar?y tarafyn eline geçmi? ve kur?una dizilmi?tir. Bu arada Maria ile Roberto arasynda bir yakynla?ma ba?lar.
Robert, sabah kalkty?ynda yanynda Maria’yy bulamaz. O-nu çok sevdi?ini ve evlenmek istedi?ini dü?ünür. Bu syrada pe? pe?e uçaklar geçer, Püar bunun bir u?ursuzluk oldu?unu dü?ünür. Pilar, üyelerden pek ço?unun gelecek pazara çyk­mayaca?yny dü?ünmektedir.
El Sordo (Önemli bir çete reisi) ak?am ma?araya gelmeyince Robert onu görmeye gitmeye karar verir. Çünkü onun da yardymyna ihtiyacy vardyr. Maria, Pilar ve Robert birlikte Sordo’nun bulundu?u tepeye giderler. Yolda garip bir konu?­ma olur aralannda. Pilar, ölecek olanlaryn kokularyny önceden duydu?unu söyler. Bu esrarengiz kadyn Robert’i ?a?yrtyr. Ken­di hayat hikâyesini anlatyr. Maria da hikâyesini anlatyr. Baba ve annesini, bütün köylü ile kur?una dizdikten sonra fa?istler onun saçlaryny tyra? ederek ona her türlü i?kenceyi yapmy?­lardyr. Benzer bir ?eyi de Pilar yanynda iken Pablo di?er ta­rafyn halkyna yapmy?, onlary acymadan kur?una dizmi?tir. Fa­kat bu olaydan sonra psikolojisi bozuldu?undan ?imdi sava?­ta yer almak istememektedir.
Robert, El Sordo ile tany?yr. El Sordo, köprünün uçurul-masynda onlara yardym edece?ini vaat eder. El Sordo sekiz adamy ile birlikte onlarla birlik olaca?yny söyler. Yol tamircile­rinin nöbetçilerine saldyrma, telefon hatlaryny kesme ve köp­rüyü patlatmada aktif olarak yer alacaktyr. Kendi aralarynda bir plan yaparlar. Dönü?te Pilar yoruldu?u için biraz fenala?yr. Bu yolculuk, Maria, Robert ve Pilar arasyndaki samimiyeti artyrmy?tyr. Robert, saldyry bittikten sonra Maria ile evlenece?i­ne Pilar’a söz verir. Robert, onlara ülkesindeki hayatyndan, mesle?inden ve sava?la ilgili yazmayy tasarlady?y kitaptan bahseder.


Çanlar Kimin için Çalıyor Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.