Emile Zola Germinal E-BOOK - Emile Zola Germinal E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Emile Zola   >   Germinal E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-29 tarihinden bu yana 66 defa online okundu ve 367 defa indirildi.

Emile Zola Germinal E-kitap, Emile Zola Germinal E-Book
Emile Zola tarafından yazılan ve Klasikler (Dünya) , kategori klasmanında olan Germinal isimli kitabın açıklaması :

Marchiennes'den kestirme olarak Montsou'ya varan on kilometre uzunlu?undaki yolda, karanlyk ve yyldyzsyz bir gecede, adamyn biri tek ba?yna ilerliyordu. Koyu karanlyktan dolayy önündeki topra?y bile göremiyor, ileride uzanan ovanyn varly?yny ancak dondurucu Mart rüzgârynyn esi?inden farkediliyordu. Görünürde a?aç yoktu, sadece, yol boyunca uzanan kaldyrym uzayyp gidiyordu.

Gündüz saat ikiye do?ru Marchiennes'den yola çykan bu adam, incecik pamuk ceketinin ve kadife pantolonunun içinde titreyerek uzun adymlarla yol alyyordu. Mendilinin içindeki yiyecekleri bile onun için ta?ynmasy zor bir yüktü. Bu nedenle de mendili bazen bir koltu?unun, bazen di?er koltu?unun altyna syky?tynyor ve dondurucu rüzgârlaryn morartty?y ellerini ceplerine sokmaya çaly?yyordu. Y?siz güçsüz ve yuvasyz kalmy? olan bu adamyn tek ümidi gün do?unca so?u?un kyrylma-syydy. Bir saat kadar sonra, sol tarafynda, Montsou'dan iki kilometre kadar önce, yanan ate?leri gördü. Sanki bu ate?ler ovanyn ortasynda yanyyor gibiydi. Bir an ne yapaca?yny dü?ündü, oraya yakla?maktan çekiniyor gibiydi, fakat duraklamasy kysa sürdü, çünkü donmu? ellerini ysytmaktan ba?ka bir ?ey dü?ünemez olmu?tu. Bir yoku?un ba?yna geldi?i syrada ate?leri göremez oldu. Sa? tarafynda iri kalaslardan yapylmy? bir tahta perde, sol tarafynda ise hep ayny biçimde yapylmy? evlerden olu?an köy gibi bir yer vardy. Adam iki yüz metre kadar ilerledikten sonra bir yolun dönemecinde az önce görmü? oldu?u ate?lerle tek-

Emile Zola

rar kar?yla?ty. Önce bu ate?in nasyl olup da bu derece uzaktan farkedi-lebilece?ini anlayamady, fakat dikkat edince karanlyklar içinde fabrikaya benzeyen bir binanyn yükseldi?ini gördü. Evet, pencerelerinden hafif y?yklaryn syzdy?y bu büyük bina ve onun yanyndaki baca, bir fabrikanyn varly?ynyn belirtisiydi. Adam buranyn bir maden oca?y oldu?unu anlamakta gecikmedi. Ümitsizlikle omuzlaryny silkti, nasyl olsa burada da bir i? bulamayacakty! Sol tarafyndaki binalara ilerlemektense maden oca?yna do?ru gitmeyi tercih etti. Y?çileri aydynlat» k ve ysytmak için, demir kaplar içinde kömür ate?leri yakylmy?ty. Bir tarafa da yy?ylmy? olan topraklan bo?altmak için i?çiler çaly?malanna devam ediyorlardy. Adam arabacylardan birinin yanyna yakla?arak:

"Merhaba," dedi.

Ba?ynda bir ?apka, syrtynda ise yün bir ceket olan ihtiyar arabacy hareketsiz duruyor ve arabasynyn yüklenmesini bekliyordu. Yanynda ise genç bir i?çi arabaya toprak dolduruyordu. Yhtiyar arabacy adamyn selamyna "merhaba" ile kar?ylyk verdikten sonra kysa bir sessizlik oldu. Bunu üzerine yolcu:

"Ysmim Etienne Lantier'dir, makinistim, acaba burada bir i? bulabilir miyim?" diye sordu.

Demir kaplann içinde haryl hani yanan alevler yüzünü aydynlaty-yodu. Yirmi, yirmi bir ya?larynda kadar vardy, esmerdi, ufak tefek olmasyna kar?yn sa?lam yapyly bir gençti. Bir hayli de yaky?yklyydy. Arabacy kendisini ?öylece bir süzdükten sonra:

"Burada makiniste göre i? yok," dedi.

Bir ?eyler daha söyledi ama, esen ?iddetli bir rüzgâr bu sözlerin anla?ylmasyna engel oldu. Etienne ilerideki karaltyyy göstererek sordu:

"Ocak, de?il mi?"

Yhtiyar arabacy cevap veremedi, ?iddetli bir öksürük kendisini iki büklüm etmi?ti. Sonunda bir iki kez tükürüp yutkunduktan sonra:

"Evet, ocak, Voreux oca?y..." dedi.


Germinal Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.