Ruth Rendell Cam Hançer E-BOOK - Ruth Rendell Cam Hançer E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Ruth Rendell   >   Cam Hançer E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-27 tarihinden bu yana 119 defa online okundu ve 255 defa indirildi.

Ruth Rendell Cam Hançer E-kitap, Ruth Rendell Cam Hançer E-Book
Ruth Rendell tarafından yazılan ve Polisiye , kategori klasmanında olan Cam Hançer isimli kitabın açıklaması :

?iddet ölümleri insanlary büyüler. Philip'i sarsardy bu tür ölümler. Bu konuda fobisi vardy. Daha do?rusu, kendisi o duyguya bu ady takmy?ty. Cinayete ve tüm öldürme biçimlerine, ya?amyn sava?larda kayytsyzca, kazalarda mantyksyzca son bulmasyna kar?y bir fobi. Gerçek ya?amda, beyazperde ve ekranda, kitaplarda ?iddet iticiydi. Çocuklu?unda arkada?lary oyuncak tabancalarla ölüm oyunlary oynadyklaryndan bu yana, yyllardyr hep böyle hissetmi?ti. Bu duygunun ne zaman ba?lady?ym da, onu neyin ba?latty?yny da bilmiyordu. Y?in garip yam Philip'in korkak ya da myzmyz biri olmayy?yydy. Di?er insanlardan daha çok ya da az korktu?u söylenemezdi. Ne var ki do?al olmayan ölümlerle ilgilenmedi?i gibi deh?etin çekicili?inden de etkilenmezdi. Bu tür olaylar ona hangi biçimde sunulursa sunulsun kendini geri çekip uzakla?mak olurdu tepkisi. Bunun normal olmady?yny biliyordu. Fobisini saklar, ya da saklamaya çabalardy.

Ba?kalary televizyon seyrederken o da onlarla birlikte seyreder, öyle gözlerini falan kapamazdy. Gazeteleri, kitaplan boykot etme yoluna da hiç yönelmemi?ti. Yine de... ötekiler durumun farkyndaydy... ama onun duygularyna özel bir saygy gösterdikleri ileri sürülemezdi. Nitekim, Rebecca Neave'den söz etmekten geri durmuyorlardy.

Philip'e kalsa, Rebecca Neave'in kaybolmasy olayyna hiç ilgi duymaz, o kyz hakkyndaki tarty?malara katylmazdy. Televizyonu kapatmakla yetinirdi, o kadar. Aslyna bakylyrsa herhalde televizyonu on dakika önce kapatmy? olur, Kuzey Yrlanda, Yran, Angola haberleriyle Fransa'daki tren kazasyny da dinlemekten kurtulurdu. Kaybolan kyzm güzel yüzü bir foto?raf olarak ekranda gösterildi?inde bakmamy? olur, gülümseyen dudaklan, güne?e kar?y kysylmy? gözleri, rüzgâryn uçurdu?u saçlary görmemi? olurdu.

Rebecca bir sonbahar günü ö?leden sonra, saat üç dolaylann-da kaybolmu?tu. Çar?amba sabahy kyz karde?i onunla telefonda konu?mu?, sonra da bir erkek arkada?y ö?le syralannda aramy?ty onu. Yeni bir arkada?. Henüz dört kere çykty?y biri. Daha sonra bir daha sesini duyan olmamy?ty. Bir kom?u onu oturdu?u binadan çykarken görmü?tü. Üzerinde parlak ye?il e?ofman, aya?ynda beyaz spor pabuçlar oldu?unu söylüyordu. Daha sonra onu gören de olmamy?ty.

Yüzü ekranda belirince Fee, "Bizim okuldaydy o kyz" dedi. "Zaten ady da tanydyk gelmi?ti. Rebecca Neave adyny bir yerden duydum diyordum."

"Ben hiç duymadym. Rebecca diye bir arkada?yn oldu?unu hiç söylemedin."

"Arkada?ym de?ildi, Cheryl. O okulda üç bin ö?renci vardy. Herhalde onunla hiç konu?mamy?ymdyr bile." Erkek karde?i bakmamak için kendini zorlarken Fee ekrandaki yüze olanca dikka-tiyle bakyyordu. Philip bu arada gazetesini almy?, iç sayfalardan birini açmy?ty. Rebecca Neave olayynyn sarkmady?y bir sayfayy. Fee, "Herhalde öldürüldü?ünü sanyyor olmalylar" dedi.

Ekranda Rebecca'nyn annesi gözüktü, kayyp kyzynyn yerini bilenlerin haber vermelerini istedi. Kyz yirmi üç ya?mdaydy. Mesle?i yeti?kinlere seramik dersleri vermekti. Ama kazancy az geldi?inden, ek gelir olsun diye, bebek bakycyly?y ya da bo? evi bekleme gibi hizmetler yapabilece?ini duyurmu?tu. Belki de biri kyzyn ilanyna ilgi duydu?unu söyleyerek telefon etmi?, Rebecca o ak?am için sözle?mi?, randevusuna gitmi? olabilirdi. Daha do?rusu, annesi böyle olmu? olabilece?i kanysyndaydy.


Cam Hançer Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.