Agatha Christie Ölümün Sesi E-BOOK - Agatha Christie Ölümün Sesi E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Agatha Christie   >   Ölümün Sesi E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-27 tarihinden bu yana 164 defa online okundu ve 386 defa indirildi.

Agatha Christie Ölümün Sesi E-kitap, Agatha Christie Ölümün Sesi E-Book
Agatha Christie tarafından yazılan ve Polisiye , kategori klasmanında olan Ölümün Sesi isimli kitabın açıklaması :

    Martha'nyn ölüsünde bile sinsi ve ukalaca bir hal vardy. Uydurma bir sanatçy havasy da. Azrail kadyny çykry?ynyn ba?ynda yakalamy?ty. Martha, Çin köpe?inin pis tüylerini bükmekle me?guldü. Daha sonra bununla köydeki bir genç kyza kazak örecekti. Normal bir ölüm de?ildi Martha'nynki. Parmaklarynyn bütün ustaly?yna ra?men, bu i?i kendisi de yapmy? olamazdy. Açykçasy biri kafasyna ?iddetle vurmu?tu. Martha çykry?ynyn ba?ynda çaly?yrken duruma uygun folk ?arkylary söylemeye merakly olmasaydy, herhalde ölümün yakla?ty?yny sezerdi. Ama ne oldu?unu anlayamamy?ty bile.

    Bu da Martha için de?i?ik bir ?ey sayylyrdy. Çünkü ya?amy boyunca etrafynda geçen olaylar konusunda daima bilgisi olmu?tu, hem de etraflyca.

    Bu beklenmedik olay syrasynda Martha Bantry kyrk dokuz ya?yndaydy. On be? yyldan beri de kendisine çylgynca â?yk oldu?unu iddia etti?i Richard adynda birinin Seylan'dan dönmesini bekliyordu.

    Kadynyn küçük evi kilisenin tam kar?ysyndaydy. Martha penceresinden ve çykry?ynyn ba?yndan kiliseden ba?ka ?eyler de görüyordu. Köy hayatyny... türlü olayy. Penceresinin önünden ayryldy?y zaman da iki dedikodu kayna?yndan birine gidiyordu. Ya Anneler Birli?ine ya da Kilise Kurumuna. Martha birçok ki?i hakkynda bazy ?eyler biliyordu, kimisi hakkyndaysa çok ?ey. Her bakymdan bilgisi haddinden fazlaydy.

    Martha bu konuda pek cilveli ve i?veli davranyrdy. Bilgisi ister hafif bir gönül e?lendirme, ister ciddi bir suçla ilgili olsun, bir iki anlamly sözle kurbanyna durumun farkynda oldu?unu açyklardy. Bu açyklamalary yapy? tarzy en akly ba?ynda insanyn bile Martha'yy öldürüverme iste?ine kapylmasyna yol açabilirdi, özellikle kykyr kykyr gülmesi...

    Y?te böylece Martha'yy güzel bir günde, ö?leden sonra saat üç buçukta biri öldürdü.

    Ölüm saatini bir kom?unun yardymyyla tespit ettiler. Kom?u, Martha'nyn ?arkysynyn en heyecanly yerinde birdenbire kesildi?ini, ardyndan da kilise kulesindeki saatin üç buçu?u çaldy?yny farketmi?ti.

    Cesedi gündelikçi Bayan Tate buldu. Her zamanki gibi saat dörtte çay yapmaya gelmi?ti. Bayan Tate dü?ünceli bir tavyrla ölüye bakty. Ellerini her zaman yapty?y gibi rahatça karnynyn üstünde kavu?turmu?tu. Kurbanyn hali onu pek sarsmady. Ama polise telefon ederken sesi sinirliydi. Bunun nedeni de telefon etmekten ho?lanmamasyydy aslynda. Ne var ki, böyle durumlarda polise haber verilmesi gerekti?ini biliyordu.

    Bayan Tate telefona, «Bisikletine binip kilise meydanyna gel,» diye ba?yrdy. «Biri Miss Bantry'i öldürmü?... Efendim? Nereden mi biliyorum? Miss Bantry'i gördüm de ondan... Ne yapayym dedin? Sen gelinceye kadar ölünün yanynda my oturayym? Kimse el sürmesin mi?» Bayan Tate telefonda daha fazla gevezelik etmek istemedi?i için alycyyy yerine byrakty.


Ölümün Sesi Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.